םימורמה ןמ תילמשח היגרנא

 
םיימשב שא לש גזגיז
 
   
 
 
 

םיקרבב ןנובתהל

םילמשחמ םייח

םיירהנב חוכה תנחתו גרבנטור

םירחא תכל יבכוכב םיקרב

האיצמ שממ האצמה יתאצמה

 
Energy Quest

םילובב הקיזיפ

למשחה רואל

למשחה תרבח

Electricity/Energy

 
       
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק