?תויללחה תא טאמ המ
 
םיאוגה םיה ימו שמשה ,חריה  

הצוחה םיצחלנ  
 
   
 
 
 

רוחשה רוחה

רבשיהל רשאמ ףפוכתהל בטומ

םילק םינבמ

?לזונה תפיט תרדכתמ עודמ

 
Your Weight On Other Worlds

Newton Laws of Motion
 
       
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק