יוקינ ירישכת לע םיעסונ

ללחל ךרדב קלדה תא ףוסאל

םימורמה ןמ תילמשח היגרנא

ןוויכ לכמ היגרנא

שמשה יפנכ לע סוטל

 
םיאוגה םיה ימו שמשה ,חריה  

םוטאה ןיערגמ תעקובה הנירקה  

רואה לע תובוכר תויללח  

םוטאה ןיערגמ היגרנא ררחשל  

היגרנא לש םירוחש תונייעמ  

םחפ ומכ רוחש  
 
   
 
 
 

הלוצינו שמשה תיגרנא

םולשל םייראלוס םירשג

תימונורטסא תוהז תדועת :שמשה

םייביספ םייראלוס םיתב
 
Energy Quest

A Quick Virtual Power Plant Tour

היגרנא תורוקמ

Solar Energy

Alternative Energy Sources

Atomic Archive

Green Energy News

Epa's Global Warming Site
 
       
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק