ללחל ךרדב קלדה תא ףוסאל

ןידה םוי קשנכ םידיאורטסא

האפרל ידכ ןיעב םירוי

 
תוריהמ םיריבגמ  

ליט לש ודיפל לע  
 
   
 
 
 

אוב אוב וי-וי  

םילהנמ יעוצעצו "הליבומ םואוטפרפ" לע

קדצב הרורב העיגפ

ץראה רודכ - הרטמה
 
Newton Laws of Motion

Kinematics

Exhibits Collection-Amusement Park Physics

 
       
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק