לשחרר אנרגיה מגרעין האטום
םוטאה ןיערגמ היגרנא ררחשל

לש ותליחת תא ןמיסש רתויב םייטמרדה םירשבמה דחא ,םירחא םיבר םירקמב ומכ
ידי לע הלטוה ,1945 טסוגואב 6 - ב .יתמחלמ שומיש אקווד היה תיניערגה היגרנאה ןדיע
הצצפ וז התייה .ןפיבש המישוריה ריעה לע הרידא המצוע תלעב הצצפ ,ב"הרא
תררחתשמה היגרנאה איהש ,תיניערג היגרנאב השמתשהש הצצפ ,תיניערג
75,000 - כ לש םתומל המרג הצצפה .םוטאה ןיערגב םיללוחתמה םייניערג םיכילהתב
הלטוה ,ןכמ רחאל םימי השולש .םיעובר םירטמוליק 11 לש חטש הסרהו םדא ינב
ינש .םדא ינב 39,000 לש םתומל המרגו ,יקאסגנ ,ןפיב תרחא ריע לע תיניערג הצצפ
הברמל .תיניערג היגרנאב שומישה ןדיע לש ותליחת תא םירשבמה ןמ ויה הלא םיעוריא
,תוצעומה תירבו ב"הרא ןוגכ תונוש תונידמ .יתודידי רתוי תצק ךשמהה היה ,לזמה
לש יביסנטניא חותיפב ,הלא םיינסרה םיעוריא ינש רחאל תובר םינש דוע וקסע םנמא
,השעמל .וב ושמתשה אל םלועמ ךא (תיניערג היגרנא לע ססבתמה קשנ) יניערג קשנ
.םולשו היינב יכרוצל תיניערגה היגרנאה לוצינ הרקיעב התייה הכ דע המגמה
?תיניערגה היגרנאה יהמ
היגרנא .םינורטקלאב ףקומה ןיערגמ בכרומ םוטא לכו םימוטאמ םייושע םירמוחה לכ
םימוטא יניערג המכ גוזימ לש וא ןיערג קוריפ לש ךילהתב ררחתשהל הלוכי תיניערג
תארקנ הלא םיכילהתמ דחא לכב תררחתשמה היגרנאה .רתוי לודג ,דחא ןיערגל
.תיניערג היגרנא
עוקיב יורק הז ךילהת .םוטאה ןיערג קוריפמ לבקתמה היגרנאה רורחש ךילהתב ןודנ ונא
.(nuclear fission) יניערג
הלא תוכתמ .תודחוימ תוכתמ רבעל םינורטיונ םיחלוש רשאכ עצבתמ יניערגה עוקיבה
קרפמ אוה ,יניערגה קלדה םוטא לש וניערגב עגופ ןורטיונ רשאכ .יניערג קלד תויורק
תנירק תרוצב ררחתשמ הנממ קלח .היגרנא תררחתשמ הז קוריפב .םיקלחל ותוא
תרוצב ררחתשמ רחא קלח .יחה ףוגה ךרד תרדוחה ,תיארנ יתלב הנירק איהש ,אמג
תיגרנא ,ןיערגה קוריפמ םילבקתמה םיקלחה םתוא ,עוקיבה ירצות לש העונת תיגרנא
וזל סחיב המוצע איה יניערג קלדמ תררחתשמה היגרנאה .בר םוח התועמשמש העונת
ןתינ םוינרוא לש דחא םרגמ .טפנו םחפ ןוגכ םילבוקמ םיקלד לש הפרשמ תררחתשמה
.םחפ םרגמ תקפומש וזמ ןוילימ השולש יפ הלודגה היגרנא לבקל
?יניערגה עוקיבה שחרתמ דציכ
.םוינרוא םייניערגה םיקלדה ןמ דחא לש יניערג עוקיבב ןודנ
תילמשח הניחבמ םיילרטיינ םיקיקלח םהש ,םינורטיונמ בכרומ םוטא לכ לש וניערג
םיקיקלח םנה םינורטיונהו תויה .יבויח ילמשח ןעטמ ילעב םיקיקלח םהש ,םינוטורפמו
,עוקיבה ךילהתב .םוטאה ןיערג לא הערפה אלל רודחל םילוכי םה ,ילמשח ןעטמ ירסח
,םוינרוא לש ןיערגב עגופ ןורטיונ רשאכ .םוינרוא שוג רבע לא םינורטיונ לש ףטש םיחלוש
ךילהתב .םינורטיונ השולש וא םיינשל ןכו רתוי םינטק םיניערג ינשל עקבתמ ןיערגה
םוינרוא יניערגב םיעגופ םיררחתשמה םינורטיונה ןמ קלח .הבר היגרנא תררחתשמ
תררחתשמ ןאכ םגו םינורטיונו רתוי םינטק םיניערג ינשל םתוא םג םיעקבמו םירחא
ךכו םירחא םוינרוא יניערג לש עוקיבל שמשמ בוש הלא םינורטיונמ קלח .הבר היגרנא
םוינרואה שוגל ץוחמ אצוי םינורטיונה ןמ קלח .תרשרש תבוגת יורק הז ךילהת .האלה
.םוינרוא לש והשלכ ןיערגב עוגפל ילב
םינורטיונה ללכמ עצוממב דחא ןורטיונ קר ,עוקיבה שחרתמ הבש תכרעמב רשאכ
רפסמה ובש בצמ רצונ ,ועקבמו רחא םוינרוא ןיערגב עגופ ,םוינרואה ןיערגמ םיטלפנה
בצק תורחא םילמב .עובק אוה ןמז תדיחיב םיעקבתמה םיניערגה לש עצוממה
.תיטירק תכרעמ היורק וזכ תכרעמ .עובק אוה םיעוקיבהתיטירק תכרעמב תרשרש תבוגת

רצונ ,רחא םוינרוא ןיערג לש עוקיבל םרוג ,עצוממב דחא ןורטיונמ רתוי הבש תכרעמב
לע תכרעמ היורק וזכ תכרעמ .ןמזה םע לדגו ךלוה םייניערגה םיעוקיבה בצק ובש בצמ
.תיטירק


תיטירק לע תכרעמב תרשרש תבוגת

ןמזה םע טעמתמו ךלוה םיעוקיבה בצק ,עוקיבל םרוג דחא ןורטיונמ תוחפ ,עצוממב םא
.תיטירק תת תכרעמ היורק וזכ תכרעמ .רצענ עוקיבה ךילהת ףוסבלש דע

?תיטירק תת וא תיטירק לע ,תיטירק היהת תכרעמ םא עבוק המ
םוטאה לדוגל סחיב ריעז ןיערגה .ןיערגה ביבס םיבבוסה םינורטקלאו ןיערגמ יונב םוטאה
וליאו זכרמב יוצמ ריעזה ןיערגה .קיר ללח אוה םוטאה לכ טעמכ ,השעמל .ולוכ
,םוטא לא ןורטיונ עיגמשכ ,ןכל .ולדוגל סחיב םוצע קחרמב וביבס םיבבוס םינורטקלאה
אציו םוטאה לא ןורטיונה סנכי םירקמה בורב .רתויב ןטק אוה ןיערגב עגפי אוהש יוכיסה
לודג היהי ,ןורטיונה תא םיפיקמה םימוטאה רפסמש לככ םלוא ,ןיערגב עגפיש ילב ונממ
שוג רשאכ ,ןכל .ועקביו םוינרוא םוטא לש ןיערגב עגפי אוהש יוכיסה םג לדגי ךכ ,רתוי
קר עצוממבש הזכ היהי ,ןיערגה תא עקבי ןורטיונש יוכיסה ,םיוסמ ךרעמ ןטק םוינרואה
הווהמ הזכ שוג .רחא םוינרוא ןיערג עקבי ,םוינרוא ןיערגמ טלפנה דחא ןורטיונמ תוחפ
.תיטירק תת תכרעמ
ןורטיונמ רתוי עצוממבש הזכ היהי ןיערג עוקיבל יוכיסה ,רתוי לודג רמוחה שוג רשאכ
.תיטירק לע תכרעמ הווהמ שוגה זאו רחא ןיערג עקבי דחא
ועוקיבלו ןיערגב טלפנ ןורטיונ תעיגפל יוכיסה ,רתוי ןטק רמוחה שוג רשאכ ,תאז תמועל
הווהמ שוגה םעפה .רחא ןיערג עקבי עצוממב דחא ןורטיונמ תוחפש דע טעומ הכ היהי
.תיטירק תת תכרעמ
ישוג ינש םינקתומ ,הצוציפ ינפל הצצפב .תיטירק לע תכרעמל המגוד איה תיניערג הצצפ
םישוגה .תיטירק תת תכרעמ הווהמ םהמ דחא לכש ,הזמ הז םידרפומ ,םינטק םוינרוא
הזל הז םישוגה תא םידימצמ ,םיוסמ בלשב .םינורטיונ לש ףטש ידי לע תעה לכ םיזגפומ
והז ,וניארש יפכ .םוצע ץוציפ דימ שחרתמו ,תיטירק לע תכרעמ םיווהמ םה ,דחיב ,זאו
.המלש ריע דימשהל ותלוכיבש ינתמיא ץוציפ


1945 טסוגואב ןפיבש המישוריה ריעה לעמ תיניערגה הצצפה תוצצופתה

לש עובק בצק לע תרמושה תיטירק תכרעמל המגוד אוה ,תאז תמועל ,יניערג רוכ
םימה .םימ םומיחל לצונמ הזו בר םוח תורצוי הלא תודימתמ תויועקבתה .תויועקבתה
דחיב בבותסמ הזו רוטרנגל הרושקה הניברוט בבוסמ רוטיקה .בר ץחלב רוטיקל םיכפוה
,םיתב ןוגכ םינוש םינכרצל תרבעומה תילמשח היגרנא ובוביסב רצויו הניברוטה םע
.רפס יתבו םייתיישעת םילעפמ ,רחסמ ירוזא ,םידרשמ


יניערג רוכ

תורוקמה ןמ דחאכ תיניערג היגרנאב תושמתשמה תונידמ טעמ אל םלועב תומייק
הלש למשחהמ לודג קלח הקיפמ ,המגודל ,ב"הרא .למשח תקפהל ןהלש םיירקיעה
תיניערג היגרנאב שומישה לש תונורתיה דחא .תפרצ םג ןכו תיניערג היגרנאמ
הסמל קקדזנ ,יניערג קלדמ תמיוסמ היגרנא תומכ קיפהל ידכש איה למשח תקפהל
קיפהל ידכ ,יעבט זג וא טפנ ,םחפ ןוגכ םירחא םיקלד לש הסמהמ ךורע ןיאל הנטק
םג ןטק יניערגה קלדה ספותש םוקמהש איה תועמשמה .היגרנא תומכ התוא תא
םיקחרמ ינפ לע וליבוהל לק ןכלו םירחאה םיקלדה םיספותש הזמ ךורע ןיאל אוה
.ונסכאל לקו םילודג
םיטלפנה םיזג ,תיתביבס הנכס תווהל םילולעה הפירש יזג טלופ ונניא םג יניערגה קלדה
לש ךילהתמ עבונ ונניא קפומה םוחהש םושמ ,תאז .טפנו םחפ תפרשב לשמל
.יניערג עוקיבמ אלא הפרש
איה תוביסה תחא .תיניערג היגרנאב שומישה ןמ לודג ששח םלועב םייק ,תאז םע דחי
הלולע תמיוסמ המצועבש הנירק יהוז .תיביטקאוידר הנירק תרצונ ,עוקיבה ךילהתבש
יעצמא םימייק םייניערג םירוכב .םיחמצו םייח ילעב ,םדא ינבב העגופב תינלטק תויהל
רבכ רעצה הברמל .םהמ תיביטקאוידר הנירק תפילד םיענומה םיינדפק תוחיטב
תמסרופמה .תאזכ הפילד המרגנ ןהבש םייניערג םירוכב תונואת רבעב ושחרתה
איה .הניארקואבש ליבונר'צ ריעל ךומסה יניערגה רוכב הנואתה התייה ןהבש
.םיבשות יפלא לש םתומל המרגו 1986 תנשב השחרתה
?יניערגה עוקיבה ךילהת ידי לע תלבקתמה תיניערג היגרנאב שומישה לרוג היהי המ
עונכשב ,םייניערגה םירוכה לש םתוחיטב תלדגהב ראשה ןיב היולת ךכל הבושתה
.םהמ היגרנאה תקפה תולעבו םתוציחנב הייסולכואה


הבתכ ספדה

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©