תוחרזאה ירומל ןועידי


יבוהא הידואלק ,ראילוטס הנירמ ,יקסנ'צק םירמ
:טקייורפה לוהינ
תוילד יעור ,זיוהנירג ליג
:שופיחו ןויד תצובק חותיפ
ירימז ימענ
:ל"תב טקייורפ תזכרמ
ל"ת ףגא - ןדא הנח
:חותפמו ףוסיא
ראילוטס הנירמ
:תורמהו הכירע
ידרו הנפד
:יפרג בוציע
ראילוטס הנירמ
:javascript -ו html
סוארטש תלייא
:םירצוי תויוכז
ילאערזי האל
:הדלקה
יתורח לכימ
:ההגה


תורוקממ חקלנש רמוחה לכ לש תויוכזה ילעב תא רתאל ותלוכי בטימכ השע ט"פמה תווצ
גישהל ידכ רבדב םיעגונה םירבחמהו םיפוגה לכל בתכב ונינפ .הז רתאב ללכנו םיינוציח
רבדה אבוי םא .תועט וא הטמשה לכ לע שארמ םילצנתמ ונא .רמוחב שומישל םרושיא תא
.םדקהב ונקתל לעפנ ונתעידיל