1987 / 3 ןועידי

- הרדסהה לש הקיטילופה

לארשיב םייתד םיטקילפנוק בושיי

: * איחי-ןוד רזעילא 'פורפ
אובמ
תינויצילאוק תופתוש
(תוילנויצרופורפ) "תיסחיה הטישה"
הימונוטואה ןורקע
"ווק סוטטסה" ןורתפ
הערכהמ תוענמיה לש תופסונ תוטישו היצזיטילופ-הד
ימנידה דמימה - "ווק-סוטטס"ה ןורתפ
ךוניחה רבשמ :תירדסהה תכרעמב םייונישו םירבש
רוביצב תבש תרימש :יתדה וק-סוטטסב םייוניש
תומכסמ תורעה


תופקשמ ןה .תילארשיה הקיטילופב רתויב םיגלפמה םיאשונה ןיב ןה הנידמו תד תויעב
תכרעמה החילצה ,כ"פעא .לארשיב תידוהיה הרבחב םייח תוחרואו תפקשהב םיקומע םילדבה
ךכ ךותב רומשלו ,םולש יכרדב תד יאשונב םיטקילפנוקה תא רידסהל ללכ ךרדב תיטילופה
המו ,רבדה השענ דציכ ןוחבל איה הז רמאמ תרטמ .יטרקומדה היפואו התודחאו התוביצי לע
.תאז ורשפיאש תוטישהו םיאנתה םה

רשא ,תונידמ לש ןמויקל בל ומש הנידמה עדמ לש םירקוח .לארשיל תדחוימ הניא הלאשה
רומשל וחילצה ןהלש תיטילופה תוברתבו יתרבחה הנבמב םיקומע םידוגינו םיגוליפ תורמל
דוגינב ,תאז .ןרטשמ לש יטרקומדה ויפוא תא םייקלו תיטילופ תוביצי לש העיתפמ הדימ לע
לש רכינ רועיש לע תועיבצמה תיטילופ היגולויצוסבו הנידמה עדמב תולבוקמ תוירואיתל
יטרקומד רטשמ לש וסוסיבו ומויקל םדקומ יאנתכ תויטילופ תוימכסהו תיתרבח תוינגומוה
הרבחב הביציה היטרקומדה תעפות תא ריבסהל שקבמ טרהפייל ידנלוהה רקוחה .ליעיו ביצי
לש הקיטילופ'כ ודי-לע רדגומה ,םיכוסכס תרדסהו תוינידמ תעיבק לש דחוימ סופדב תגלופמ
.("תיתודגאתה") "תילנויצוסנוק היטרקומד" םשב הנכמ אוהש ינידמ רטשמ ןייפאמהו 'הרדסה
תודחא לע רומשל היושע יתד וא יגולואידיא עקר לע תגלופמו העוסש הרבח טרהפייל תעדל
ףתשל הרבחב תוביריה תוצובקה יגיהנמ לש תונוכנה י"ע ,יטילופה רושימב הלועפ רשוכו
םשל .יטרקומדה ויפואו רטשמה תוביצי לע רומשלו תועדה יקוליח לע רובגל ץמאמב הלועפ
,םימכסומ םירדסהל עיגהל המגמב הרשפו תורבדיהל תידדה תונוכנ הלא םיגיהנמ םילגמ ךכ
.םולש יכרדב םיכוסכסה תא בשייל ורשפאיש

הדימ הנשי ובש םוקמב םיינגלפ םיטקילפנוקו תויעב לש ןתרדסה' תא אטבמ 'הרדסהה' גשומ
ןללכבו ,תויעבה לכל םייטמגרפ תונורתפ איצמהל' איה המגמה .'דבלב תוימכסה לש תילמינימ
תולולע ןהיבגל תודגונמה תודמעהו ,םייתדו םייגולואידיא םישגדה תולעב ןהש וללה ףא
י"ע השענ רבדה .'הנידמה לש הלוציפל איבהל תולולעכו בושיל תונתינ יתלבכ תואריהל
לשמימה תודסומב תוירקיעה תוצובקה יגיצנ ,ףותישו תוידדצ-דח בור תוערכה לע רותיו
.תוינידמה תעיבק יכילהתבו

לע ססובמה היטרקומדה לש יסאלקה לדומה םע דחא הנקב הלוע הניא טרהפייל לש הירואתה
תולאשב וז הערכה לש הניד תא ומצע לע לבקל טועימה לש המכסהו בורה תערכה ןורקע
היטרקומד לש יביטנרטלא לדומ תפקשמ "תילנויצוסנוקה היטרקומדה" .תקולחמב תויונשה
ובש ,מ"ומו תורבדיה ךילהת לש האצותכ תוטלחה תולבקתמ ותרגסמבו ,'ימכסהה לדומה' אוהש
תדחוימ תובישח ילעב םיאשונב טועימה תדמעב בשחתהלו ומצע תא ןסרל תונוכנ בורה הלגמ
היוצמ וז התיה אל ובש םוקמב םג דבעידב המכסה תגשומ הז ךילהת תובקעב .ורובע
.םינושה םיסרטניאהו תושיגה ןיב ןוזיאה תא תפקשמ הטלחההו ,הליחתכלמ

םניא התוא םינייפאמה םייטילופה םימכסההש ךכב תילנויציסנוקה היטרקומדה לש הדוחיי
םיסנמש םידוגינ לע אקוד אלא ,םיסרטניא תופתושו תודמע תברק לע םרקיעב םיססובמ
ךותמ אקוד"ש ךכב הרוקמ םידוגינ לש וז תופתוש .תורשפו תורבדיה י"ע םהילע רבגתהל
תויורשה תוצובקה יגיהנמ םייושע ,הרבחב קומע בוטיקמ עובנל תולולעה תונכסה תעידי
לש תוביציה תודגונ תועפשהה תא לטבלו ןזאל תנמ לע םתלוכי בטימכ לועפל תקולחמב
."יתרבחה הנבמב םיעסשה

לש הקיטילופה יסופד ,ןכש .גשומה לש ונבומ אולמב "תילנויצוסנוק היטרקומד" הניא לארשי
תקולחמה ימוחתמ רכינ קלחב יוטיב ידיל בורל םיאב םניא הזכ רטשמ םינייפאמה הרדסהה
תודעה ןיב םיסחיה וא םיברע-םידוהי יסחי :ןוגכ) לארשיב םייטילופה םיסחיה ירושימו
.(תונושה
,יתדה םוחתה ןמ תקולחמ יאשונב לופיטה תא ,תאז תמועל ,תנייפאמ "תירדסה הקיטילופ"
םיכוסכסה תא כ"דב בשיל תילארשיה תיטילופה תכרעמה לש התחלצה רבסהל חתפמה איהו
ךכ לע .תיטרקומדה תוביציהו תימואלה תודחאה לע הרימש ךותו ,םולש יכרדב הז םוחתב
תויטרקומדב םילבוקמה הרדסהה לש הקיטילופה יסופדב ןויעה ןמ דומעל ןתינ
הקיטילופב תד תולאשב לופיטל םמושיי לש ןפואהו הדימה תניחבו תוילנויצוסנוק
.תילארשיה

לש םיסופד חותיפ םידדועמה םיאנתה םה וליא :הלאשה איה הז ןוידל אצומה תדוקנ
תועדה יקוליח תא בשיל ידכ םהל םיקקזנש םיכרדהו תוטישה םה המו תירדסה הקיטילופ
הקיטילופ"ל יסיסבה םדקומה יאנתה .םכסומ סיסב לעו םולש יכרדב םיכוסכסה תא רותפלו
תכרעמה לש התודחאו המויקל תונושה תוצובקה יגיצנ לש תונמאנה :אוה "הרדסה לש
לע רבגתהל המגמב םיפתושמ םיצמאמל הלא םיגיהנמ הצירממה איה וז תונמאנ .תינידמה
תוביוחמהו תונמאנה .תורשפו תורבדיה לש סיסב לע וידחי םויקה תא רשפאלו תועדה יקוליח
םייסיסב םיכרע לע תללוכ תוימכסה םהבו םינוש םימרוגמ עובנל היושע תכרעמה םויקל
.תועדה יקוליחו םידוגינה ףא לע ,תימואל תוירדילוס לש השוחתו

שיו .תקפסמ ,תאז םע ,הניא תינידמה תוביציהו תימואלה תודחאה תרימשל תפתושמה הפיאשה
יתרבחה גוליפבש תונכסב ריכהל תיטילופה תיליעה לש הרשוככ םיפסונ םיאנת הל ףרצל
ןתעד תא חינהל םייושעה םימכסומ תונורתפ לש םדוביעו ,עגמו ףותיש ידי לע וילע רובגלו
םיידסומ םירדסה חתפל תלוכי"ב רבודמה .תכרעמבש תונושה "תויוברתה" וא תוצובקה לש
."םידוגינה בושייל קחשמ יללכו

לש הקזח השוחת י"ע הנידמה םוק ינפלמ דוע תנייפואמ לארשי תנידמב תידוהיה הרבחה
לע הרימשלו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש המויקל הקומע תונמאנו תימואל תוירדילוס
לע תוימכסה הבר הדימב םיפקשמ הלא תושגר .יטרקומדה הרטשמ תוביציו הנידמה תודחא
יזכרמ םרוגכ תידוהיה תיתדה תרוסמה לש התובישחב הרכהה םללכבו םייסיסב םיכרע
לש תידוהיה התוהזל ןכותו תועמשמ תונקהל ךרוצבו ,תידוהיה תימואלה תוברתבו הירוטסיהב
לש םיירוביצה םייחב תידוהיה תדב םרוקמש םילמסו םיכרע בוליש י"ע לארשי תנידמ
.הנידמה

ןיבש הקיזה לש הייוטיבו הפקיה תלאשב תועדה יקוליח לע תופחל ידכ הב ןיא וז תוימכסה
יטרקומדהו ידוהיה היפואו התודחא תרימשלו הנידמה םויקל תונמאנה .לארשי תנידמל תדה
םה וליא :איה הלאשה ,םלוא .םולש יכרדב תועדה יקוליח בושייל ץירממ םרוגכ םישמשמ
םהילע תונורקעה םה המו םהלש תוליעיה תדימ יהמ ,וז הרטמל םיקקזנ םהל תוטישה
?הלא תוטיש תוססובמ

תינויצילאוק תופתוש
תוצובק יגיצנ ןיב ףותיש לש הטישה איה תירדסהה הקיטילופה לש םיקהבומה הייוטיבמ דחא
לע דמוע טרהפייל .תויתלשממ תויצילאוק לש ןתרגסמב םינושה היסולכואה ירזגמו הפקשהה
םיאתמ (ילמינימ בור לע תוססובמה תויצילאוק ןנוכל הייטנה) רקייר לש "לדוגה ןורקע"ש ךכ
תגלופמה הרבחל הז ןורקע םושייל ןויסנ תאז תמועל .תוינגומוה תויטילופ תויוברתל קר
היצילאוק" ,ןכש .יטרקומדה רטשמה לש ותוביציבו ותודחאב תושק עוגפל לולע הקומע הרוצב
ילבמו טועימ לש "תויוברת-תת"ל גוצי ןתמ אלל בורה לש תידעלב הטילש :השוריפ "תילמינימ
היטרקומד תנייפואמ טרהפייל ןעוט ךכיפל .ולש םיינויח םיסרטניאו םיכרעב בשחתהל
םשל עירכמ בור י"ע תוכמתנה תולודג תויצילאוק" ןוניכל ןווכמ ץמאמ י"ע תילנויצוסנוק
."תגלופמ תכרעמב תיטרקומדה תוביציה תרימש

העפות הניא עירכמה ןבור וא תוגלפמה לכ יגיצנ תא תללוכה "הלודג היצילאוק" לארשיב
תינויצילאוקה תופתושה ריבסהל עייסל ידכ הב שי טרהפייל לש הירואיתה ,םלוא החיכש
תגלפמ הראשנ דוע לכ דמעמ הקיזחהש תופתוש - ל"דפמה ןיבל הדובעה תגלפמ ןיבש הביציה
- י"אפמש הדבועה תשמשמ ךכל תודעכ .לארשיב תיטננימודה הגלפמה (י"אפמ הינפלו) הדובעה
תוחפל ןכש .ל"דפמה תכימת אלל םג התושארב תוחונ תויצילאוק ןנוכל התיה הלוכי הדובע
תויצילאוקב ל"דפמה לש הפוצר טעמכה התופתתשה 1977 -ב ןוטלשל דוכילה תיילע דע
תא ףרצל ובייחש "הדובעה" יגיהנמ לש םייטמתירא םילוקישב הצוענ התיה אל תויתלשממה
ולכי וזכ הכימת ירהש .בור תכימת הל תונקהל ידכ ,םתגלפמ תושארבש היצילאוקל ל"דפמה
ל"דפמה תופתתשה .(112 'מעב םישרת האר) היצילאוקל ל"דפמה ףורצ אלל םג גישהל וללה
תובישחב תוינוליחה תוגלפמה יגיהנמ תרכה תא תאז דגנכ תפקשמ תויתלשממה תויצילאוקב
הלולעה "תוברת תמחלמ" עונמל ידכ ,תויתד תוגלפמל יתלשממה רושימב גוצייו ףותיש ןתמבש
.לארשי תנידמ לש תיטילופה תוביציבו תימואלה תודחאב תושק עוגפל

וללה .תונגרואמו תודכולמ תויוברת-תת תוגציימה ,"הנחמ תוגלפמ" ןה לארשיב תויתד תוגלפמ
ןהלו ,תימואלה תוברתב קומע םישרשומה םייח תוחרואו םיכרע י"ע תונחבומה תוצובק ןה
םיינויחה םיסרטניאה תרימשלו םישדוקמה ויכרע תנגהל קבאהל ןוכנה ןמאנ םירבח רוביצ
תויתדה תוגלפמה תויושע תידוהיה תוברתבו הירוטסיהב תדה לש דחוימה הדמעמ לשב .ולש
לארשיב ןהלש תוינוגראה תורגסמל ץוחמש םיגוחב םג םהיקבאמל תבחרנ הכימת סייגל
ץירמתכ תויתדה תוגלפמל תשמשמ ,הנחמ תוגלפמ ןתויה תדבוע ינש דצמ .תוצופתה תודהיבו
תוגציימ ןהש הנחמה לש םיסרטניאה תנגה םשל תויתלשממה תויצילאוקב ףתתשהל המצוע בר
.יטילופה חוכה ידקומב

ידי לע תנחבואמ ,היסולכואב םידגונמו םינוש תונחמ יגיצנ ןיבש ,"הביציה היצילאוקה"
,"הקומע הרוצב תוגלופמה תורבח"ב םיטקילפנוק תרדסהל תוקהבומה תוטישה תחאכ רגנילדרונ
ל"דפמל י"אפמ ןיבש "תירוטסהה תופתושה" לש הגוסמ הביצי היצילאוק לש הז ירדסה סופד
וליאב "הלאשל תקפסמ הבושת ךכב ןיא דחוימב .םיישקה לכ תא ריתהל ידכ ,תאז םע ,וב ןיא
,םהיניבש תועדה יקוליח תא בשייל היצילאוקב תונושה תוצובקה יגיצנ ידיב הלוע םיכרד
.התוללכב תיטילופה תכרעמה לשו תינויצילאוקה תופתושה לש התוביצי לע רומשלו

םבשייל ןתינ תורידנ םיתעל קר ,תויוברת-תתל םירושקה םיטקילפנוק" להאד טרבור תנעטל
םירומח הז ןיממ םיטקילפנוק :"םירחא םיאשונב לופיטל ליגרה יטילופה ךילהתה י"ע
חוקימו תוריחבב הייכז לש תוילאנויצנבנוק תוטישב םהב לפטל היהי ןתינש ידכמ םיינגלפו
ןיב םיטקילפנוקב לופיטל תוטיש שש לע עיבצמ להאד ."טנמלרפב םיריצ סויג לע
- "תיתוברת העימט"ו "הדרפה וא השירפ" ,"יוכידו תומילא" - הלא תוטישמ שולש .תויוברת-תת
יכרדב םיכוסכס בושיי םשל ןוצרמ ףותיש חינמה "ירדסהה לדומ"ה םע דחא הנקב תולוע ןניא
יפכ .הכותבש הנשמה תויוברת לש ןדמעמו ןדוחייו ,הנידמה תודחא לע הרימש ידכ ךות םולש
בשייל איה המגמה תיתודגאתה היטרקומד לש התרגסמב ירה ,רדלאדו טרהפייל םינייצמש
,"יסחי גוציי" :ןהש להאד י"ע תוגצומה תורחאה תוטישה שולש תועצמאב םיטקילפנוק
."ידדה וטוו"ו "הימונוטוא"

(תוילנויצרופורפ) "תיסחיה הטישה"
רתוי וא תוחפ ילאנויצרופורפ ןפואב תונוש תוצובקל גוציי תקנעה" הניינעש ,וז הטיש
םיפסכ תאצקהל םגו ,תודסומו םינוגרא לש לולכמל המשייל ןתינ ,"היסולכואב ןלקשמל
רדסה תילנויצוסנוק היטרקומדב .היסולכואב םינושה תונחמה ןיב םיבאשמ לש םירחא םיגוסו
הטישה .םיבאשמ תאצקהלו תוינידמ תעיבקל תיטננימודה הטישכ בורה תטילש םוקמב אב הז
ףתושמ ןייפאמ אוה "יתגלפמה חתפמה תטיש"כ לארשיב העודיה תילאנויצרופורפה וא תיסחיה
תועונתה ןיב ל"וחמ תויבגמ יפסכ תואצקהל המשוי וז הטיש .לארשי תנידמלו ידוהיה בושיל
הילע תונוישר תאצקהל ףא בושיה תפוקתבו ,תובשייתהל תועקרק תקולחל תונושה תויטילופה
.תויטילופה תועונתה ידהואל

ןיבש םיסחיה רושימל לבגומ וניא לארשיב "חתפמה תטיש" לש המושיי ,רמאנה ןמ הלועש יפכ
קהבומה היוטיב ידיל האב תיסחיה הטישה הז םוחתב ,םלוא .תוינוליחו תויתד תוגלפמ
,ודוחייו ותוהז תא חפטל יתדה הנחמה תחלצהב תאז ריבסהל ןתינ הבר הדימב .רתויב
הלע אל ,תאז תמועל .ויתודסומ תכרעמ תא םייקלו וייח תוחרואלו ויכרעל םינומא רומשלו
.תונחבומו תונגרואמ הנשמ-תויוברתכ םדמעמ לע רומשל לארשיב םיינוליחה תונחמה ידיב
תאצקהל םירדסהה :ןה לארשיב "חתפמה תטיש" לש המושייל תוטלובה תואמגודה םויכ ,ךכיפל
.תיתדה ךוניחה תכרעמל דוחיבו ,לארשיב םייתד םיתורישלו תודסומל םיבאשמ

לכב יתדה םוחתב םיטקילפנוק תרדסהל ןורתפכ שמשל ,תאז םע ,הלוכי הניא תיסחיה הטישה
לופיטל ללכ םינתינ םניא הז םוחתב םיבושחה תקולחמה יאשונמ המכו המכ .םיבצמהו םיאנתה
ונכות לע תועד יקוליח וז הטישב בשייל תורשפא ןיא .םיבאשמ לש תידדה האצקה תועצמאב
תוטיש ןוחבל שיש ,ןאכמו ."ידוהי והימ" תלאשב תופקשה ילדבה וא ,ךוניחה לש ויפואו
.תילארשיה הקיטילופב תד תולאשב םיכוסכס בושייל תופסונ

הימונוטואה ןורקע
,הז ןורקע יפ-לע .הימונוטואה ןורקע י"ע הרדסהל םינתינ ךוניחה ינכת תלאשב םיטקילפנוק
וא תוצובקה לש ןתוכז תרכומ ,םירחאה תקולחמה ימוחתמ רכינ קלחל םג יטנוולרה
הלא תוצובקל תנתינו ,ןהייח תוחרואו ןהיכרע יפ לע גוהנל הרבחבש תונושה "תויוברתה-תת"
הימונוטואה ןורקיע לש תדחוימה ותובישח .ןהלש תויוליעפהו תודסומה לוהינב תישפוח די
ינב בולישל םייגולואידיאו םייתד םיגוח םיסחימש ,יזכרמה ךרעה ןמ תעבונ ךוניחה םוחתב
העונתה וא ,תיתדה הליהקה לש םיכרעה תכרעמבו תיתוברתה תרוסמב םהלש רעונה
.תיגולואידיאה

ןורקעל תעדונ ,היגלבו דנלוה לש ןגוסמ תויאפוריא-ברעמ תויטרקומדבכ ,לארשיב
דוחייב ,םיינוליחהו םייתדה תונחמה ןיב תועד יקוליח ןורתפב הבר תובישח הימונוטואה
תירדסהה הקיטילופה לש םיירקיעה היגשיהמ דחא ,הפוריא ברעמב .ךוניחה םוחתב
ידי לע השענ רבדה ."רפסה יתב תייעב" לש הבושיי - היה תוילנויצוסנוקה תויטרקומדב
ןומימ ןכו ימונוטוא דמעמ קנעוה םייתדה ךוניחה תודסומל :וניוצש תוטישה יתשב שומיש
.תללוכה ךוניחה תכרעמב םקלחל םאתהב יתלשממ

המצעלשכ הב היה אל לארשיב ךוניחה תייעב לש הנורתפ ,הפוריא ברעמ תונידמל דוגניב
םוחתמ תופסונ תולאש ,ןכש .םיינוליחהו םייתדה ,תונחמה ןיבש םיסחיב העיגרל איבהל ידכ
דוגינבו ,תילארשיה הקיטילופב םיפירח םידוגינל רוקמ שמשל תופיסומ הנידמהו תדה
וא הימונוטואה ןורקע תועצמאב רדסהל תונתינ ןניא ןקלחב הלא תולאש ךוניחה תייעבל
תויתדה תוגלפמה ןיבש םיטלובה םילדבהה דחא לע דומעל יואר ןאכ .תיסחיה הטישה
הפוריאבש תויטרקומד-תוירצונה תוגלפמה לש ןתוליעפ .הפוריא ברעמבש וללהו ,לארשיבש
יאשונב אוה הלא תוגלפמ לש ןקוסיע רקיעו ,ידמל תלבגומ םויכ איה םיקהבומ תד יאשונב
םוחתב תירקיעה ןתרטמש ,"תיתד הנגה לש תוגלפמ"כ ןעבטב רושק רבדה ."םייללכ" תוינידמ
.םייתייסנכ רפס-יתב דוחייבו ,םייתד תודסומ לש םיסרטניאהו דמעמה תרימש :איה יתדה
,הללכב הנידמה לע תדה לש המתוח תא עיבטהל ללכ ךרדב תורתוח ןניא הלא תוגלפמ
,הגוסמ תורחא תויעבו "רפסה-יתב תלאש" לש הבושיי ,ךכיפל .הלש טופישהו הקיקחה תוכרעמו
תוירצונה תוגלפמה לש ןתוברועמ תא ןיטקהל ידכ הב היה ,וניוצש תוטישה תועצמאב
תדה תויגוס לש תיטילופה תוטלובה תא הבר הדימב תיחפהלו ,יתדה םוחתב תויטרקומד
.הנידמהו

יתנגה דיקפתב קפתסהל תונוכנ ןניא ,הפוריאבש הלאל דוגינב ,לארשיב תויתדה תוגלפמה
יתלשממ ןומימו ימונוטוא דמעמ תגשהב קפתסהל תולוכי ןה ןיא ךכיפל .הנידמו תד יאשונב
:איה הלא תוגלפמ לש ןתפיאש ,ירהש .תיתדה ךוניחה תכרעמלו םייתד םיתורישו תודסומל
לע המתוח תא עיבטהלו תילארשיה הרבחה לש הבוציעב יזכרמ דיקפת תיתדה תרוסמל תונקהל
.הללכב הנידמה

ןמ רתוי הברה "לארשי תדוגא" וא ל"דפמכ תוגלפמ םלוה "תיתד הגלפמ" יוניכה ,ךכ םושמ
תא ףקשמ לארשיב תויתדה תוגלפמה לש הז ןייפוא .הפוריאבש תוירצונ-תויטרקומדה תוגלפמה
ןיבש קודהה רשקהו ,תידוהיה תדה לש דחוימה העבט :םהש םיירקיע םימרוג ינש לש םתעפשה
לש טוריפהו יובירה ידי לע תנייפואמ תידוהיה תדה .תודהיב תימואלה תוהזהו תדה
.םימוחתה לכב הרבחה לשו דיחיה לש םייחה תוחרוא תא ןווכלו ףיקהל תפאושו ,היתווצמ
תימואלה תוברתבו הירוטסהב תדה לש יזכרמה הדיקפתו תידוהי הנידמכ לארשי לש התרדגה
ןיבש הקיזה םויקב תינתומ לארשי תנידמל םיבר םידוהי לש םתקיזש ,ךכל םיאיבמ תידוהיה
.תידוהיה תדל הנידמה

םיבר םג םיפתוש הנידמה לש םיירוביצה םייחב תדל העפשהו דמעמ ןתמב ךרוצה תרכהל
ןכותו יוטיב תונקהל םישקבמ םה ךא ,םייטרפה םהייחב תווצמב םיקדקדמ םניאש הלאמ
םייתד םילמסו םיגהונו םיכרע לש םבוליש ידי לע לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהזל
.םיינידמה הייחבו תימואלה התוברתב

ךכמ םיגייתסמה ןיב םג .הנידמה ןמ תדה תדרפהב םידדצמה םיגוח םג תאז םע םנשי לארשיב
הפקיהלו היפואל תועגונה תולאשב ןהיכמותו תויתדה תוגלפמה תודמע לע םיקלוחה םה םיבר
םימעפל םיעלגתמ הז עקר לע .ידוהיה הנויבצ תרימשל םיכרדהו ,הנידמב תדה תוברועמ לש
הטישה וא הימונוטואה ןורקיע ידי לע בושייל םינתינ םניא םקלחבש ,םיפירח םידוגינ
יקוליח תא וא ,"ידוהי והימ" תיעב תא אמגודל רותפל תולוכי ןניא הלא תוטיש .תיסחיה
תרדסה םשל .ישיאה דמעמה יניינעב םיינברה ןידה יתבו יתדה ןידה תוכמס תלאשב תועדה
,"ידדהה וטווה" ןורקעכ הרידגמ להאדש תישילשה הטישב בכרומ שומיש השענ הז גוסמ תויעב
."ווק-סוטטסה ןורתפ"כ העודי איה לארשיבו

"ווק סוטטסה" ןורתפ
וטו ליטהל" םיביריהמ דחא לכל תרשפאמה תכרעמכ "ינידמה םוחתב ידדה וטו" רידגמ להאד
לע המכסהה ."םהלש הנשמה-תוברתל םיעגונהו ,םייקה ווק סוטטסב םישענה םייוניש לע
תוטלחהמ ענמהל םהיתועידב םיקולחה םידדצל תרשפאמ תובירי תוגלפמ י"ע ווק-סוטטס
.תיטילופה תכרעמב םיקומע םירבשמו םיפירח םיתומיעל איבהל תולולעה

שיאש הקוחכ תובר תוניחבמ דקפתמ אוה .השודק טעמכ הליה "ווק-סוטטסה" לביק לארשיב
בושח יתימ דיקפת אלממ אוה ,תאז תורמל .הבחר תונשרפל הנותנהו האולמב התוא ןיבמ וניא
.תויטילופ תוקולחמ ןורתיפל םיעובק םיכילהו םיקצומ םינוירטירק םימייקש ,הנומאה תצפהב
הז דצ יושע וב ןורתיהמ רתוי ףא בושח הז ךילה לש ומויק ךשמהש זמרמ אוה ,תאזמ הרתי
.והשלכ תומיעמ האצותכ תוכזל רחא וא

,םייתד םיטקילפנוקל יטילופ ןורתפכ ווק-סוטטסל ןאכ םיסחימש הנוילעה תובישחה בקע
רכינ קלח שדקוי ךכיפל .לארשיב הנידמהו תדה יסחי תודלות הבר הדימב םה ויתודלות
הקיטילופב תויתד תויעבל המושייו ,םיכוסכס בושי לש וז תכרעמ תניחבל ןלהל וננוידמ
.תילארשיה

םייקל אב ווק-סוטטסה ןורקעש ,תיטילופה תואיצמה לש התורצוויה תישאר תא ראתל השק
היה םירחא םירקמבו ,תנווכמ הטלחה אלל תיעבט התוחתפתה התיה םיבר םירקמב .רמשלו
לש הרקמב .ןורתפל ווק-סוטטסה ךפה הבש תיטילופה תואיצמה תריציב ינוציח םרוג ברועמ
תכרעמה לע הבר הדימב תססובמ ישיאה דמעמה יניינעב םיינברה ןידה-יתב תוכמס לארשי
.םיטירבה י"ע תיקוחכ הרכוה ןכמ רחאלו ,ינאמ'תועה ןוטלשה י"ע ץראל הסנכוהש תיטפשמה
םייתד םיגיהנמ ןיב ןתמו אשמב וגשוהש םירדסה לע םיססובמ םירחא םיבר םילהונ
תנידמב ווק סוטטסה תכרעממ קלחל וכפה ולא םילהונ .הנידמה-םורט תפוקתב םיינוליחו
.לארשי

םירדסה רמשלו םייקל תנמ לע ווק-סוטטסה ןורקעב שמתשהל ןתינ ,הארמ וז אמגודש יפכ
,םהב שדוחמ ןוידמ ענמהל תוברועמה תוגלפמה לש היומס וא תשרופמ המכסה י"ע םייטילופ
תא םילשמכ ווק-סוטטסה ןורקע תא תוארל ןתינ וז ךרדב .ןהיניב שדוחמ תומיע עונמל ךכבו
תוטיש לע םיססובמה םירדסה בציילו םייקל עייסמו ,םיטקילפנוק תרדסהל תורחאה תוטישה
תואטבמהו ,"ווק סוטטס"ה ןורתפל המלשהכ תושמשמה תוטיש לע עיבצהל ןתינ ינש דצמ .הלא
ןודנ ,ןהבש תטלובה איה "היצזיטילופ-הד"הש ,הלא תוטישב .וסיסבב תחנומה המגמ התוא
.ןלהל

הערכהמ תוענמיה לש תופסונ תוטישו היצזיטילופ-הד
תולאשבש יטילופה ץפנה רמוח תא לרטנל המגמה תא "ווק-סוטטס"ה ףקשמ וננוידמ הלועה יפכ
ןתינ אל רשא תושדח תויעב תוררועתמ םיתעל .ןהב הערכהמ תוענמיה י"ע תקולחמב תויונשה
םיביריה םידדצה םילדתשמ תאז לכבו םימייקה םייטילופה םירדסהל היינפ י"ע ןרתופל
לש היגטרטסיאב ףקתשמ הז רבד .הלא תויעבב עירכהל ךרוצה ןמ רשפאה לככ ענמיהל
תקדצהו תושיגר תויעב לורטינל הטיש"כ דנלוהב השמיש ,טרהפייל יפל ."היצזיטילופד"ה
,תוגלופמ תורבחב םיטקילפנוק תרדסה ילהונ לע ונוידב ."בחרה רוביצה יניעב תורשפה
ברעל אלש םימיכסמ תוביריה תוצובקה יגיהנמ" ובש בצמכ "היצזיטילופד" רגנילדרונ רידגמ
."תונושה תוצובקה לש םיסרטניאלו םיכרעל םיעגונה םיירוביצה םימוחתב הלשממה תא
תויעבב ירוביצ ןויד" הבש (םיחרזאה תמחלמ ינפלמ) ןונבל תמגוד תא טטצמ רגנילדרונ
הניה רתוי תחלצומ אמגוד ."םיאקיטילופ לש גוחב ובאטל בשחנ תויתד תוליהקל תועגונה
םויה רדסמ תויתד תולאש תרסהל ןווכמה ,ב"הראב הנידמהו היסנכה ןיב הדרפהה ןורקע
הלוכי הניא "היצזיטילופד"ה תטיש - לארשיב תדה תלאש לש דחוימה העבט לשב .יטילופה
היתונשב תינויצה העונתה הצמיא ,תאז תורמל .הנידמו תד תויעבל ללוכ ןורתפכ הב לבקתהל
ענמהל תנמ לע םייכוניחו םייתוברת םיאשונב תוברעתה יא לש היגטרטסא תומדקומה
.םיינוליחו םייתד םיגוח ןיב םיפירח םיימינפ םיתומיעמ

תולאשב לופיטה תרבעה :ןוגכ ,תוברעתה יא לש רתוי תונותמו תולבגומ תורוצ תומייק
,ב"הראבש ןייצמ להאד .ימוקמה רושימל ימואלה רושימה ןמ תינורקע תקולחמב תויונשה
ןוטלש תודסומו הצחמל-םיירוביצ םינוגרא ,םייטרפ םינוגריא ידיב תודקפומ תובר תולאש
תויושרל םיבר םירקמב הרסמנ תורשכ וא תבש תרימש יאשונב הקיקח ,לארשיב םג .םיימוקמ
םייפיצפסה םיאנתל םימיאתמה תונורתפל עיגהל תוביריה תוגלפמה ולכי וז ךרדב .תוימוקמה
תא התיחפמ םג תימוקמה המרל תויגוסה תרבעה .תונוש תוימוקמ תוליהקב תוחוכה ןזאמלו
תקולחמב םייונשה םיאשונ לורטינל וז הטיש תשמשמ לארשיב .תימואלה תוגיהנמה ןמ לטנה
י"ע םג תגשומ ההז הרטמ .תימואל תועמשמ ילעב םיאשונכ אלו ,םיימוקמ םיאשונכ םתגצה י"ע
תילהנמה תכרעמב לופיטל םייתדה םיאשונה תרבעה :םהבו ,םיליבקמ םיעצמא רפסמב שומיש
היטנה :אוה רחא יעצמא .יטפשמ וא ינכט יפוא תולעב תולאשכ ךכ י"ע םתגצהו ,תיטופישה וא
ןמ ךכב ענמיהלו ,הלשממ ידיקפו םירש לש הנשמ תקיחת תועצמאב הנידמו תד יאשונב לפטל
ןויסנה תא םיפקשמ הלא םיגהונ .יבמופהו ינורקעה יפואה תלעב תירטנמלרפ הקיקחב ךרוצה
הרשפו רותיו לע תירוביצ תרוקיבל ףשחיהל ילבמ ,תקולחמב תויונשה תולאש רידסהל
.םיינורקע םיאשונב

םג .תוגלפמה ןיב םיילמרופ יתלב םירדסה י"ע תד תויעב בשייל גהונה :אוה ישילש יעצמא
הרורב הקיקחמ ענמיהל איה היטנה ,תסנכל הלשממה י"ע םיאבומ ולאכ םיאשונ רשאכ
דצ לכל תרשפאמו ,םינפ המכל תעמתשמה תיללכ הפשב םיחסונמ םיעצומה םיקוחה .תטרופמו
םייפיצפס "קוה-דא" יקוחו תוטלחה לבקל היטנ םג תמייק .ולש הסריגה יפ לע השרפל
.דבלב םימייוסמ תוביסנלו םיאנתל לבגומ םפקותש םייטרקנוקו

וא תויביטרטסינימדא תונקת לש הרוצ תוושל רשפא תירטנמלרפ הקיקחל םג ,וז ךרדב
ולאכ תוטיש .בייחמ תוחפו ,שימגו לבגומ יפוא ילעב תויהל םיטונה ,םיימשר-יתלב םירדסה
םיתורשהו תודסומה ןוגרא :ןוגכ םיאשונב לארשיב בחרנ שומישב ויה םיטקילפנוק תרדסה לש
םיישארה םינברהו תישארה תונברה תצעומ לש םתריחב יכרדו םדמעמ וא ,םייתדה
.םיימוקמהו

ןנוגראב ודקמתה םייתדה םיתורשה םוחתב י"אפמו תויתדה תוגלפמה ןיב תועדה יקוליח
תורשכה לע חוקיפ ומכ םיאשונ לע םיארחאה םיפוגה ןהש ,תויתדה תוצעומה לש ןבכרהבו
קוח תלבקמ תוביריה תוגלפמה וענמנ הז םוחתב רדסהל עיגהל ישוקה לשב .ןיאושינ םושירו
ושדוחש "קוה-דא" יקוח תלבק ופידעה ןה תאז םוקמב .תויתדה תוצעומה אשונב רורבו עובק
םיבושח םיאשונ וריתוהש ,םיללוכ םיחנומב ןווכמב וחסונ ולא םיקוח .םייתנש וא הנש ידמ
קר .תוגלפמה ןיב םיימשר יתלב םימכסה וא תויביטרטסינימדא תונקת י"ע הערכהל םיבר
אוה ףאש ,עבק לש קוחב תויתדה תוצעומה אשונ תא תסנכה הריבסה םיבר םיבוכיע רחאל
תוגלפמ לע התפכנ וז הקיקח םגש הדבועה תיתועמשמ .ךרוצה יד רורבו טרופמ וניא
תותדה רש איצוהש תונקתל ףקות ןיאש עבקש ,ןוילעה ש"מהיב לש הקיספ י"ע היצילאוקה
.תויתדה תוצעומה אשונב

ימנידה דמימה - "ווק-סוטטס"ה ןורתפ
עונמל ידכ וב ןיא "הערכהמ תוענמיה" לש תורחאה תוטישכ והומכ ,"ווק-סוטטס"ה ןורקע
ףקותו היצמיטיגל ןתמ לולשל קר וחוכבו ,לארשיב הנידמהו תדה םוחתב השעמל םייוניש
חנומב הייעטה לש תמייוסמ הדימ הנשי ךכיפל .הקיקח לש ךרדב הלא םייונישל יבמופו ימשר
תוביסנל המצע תא המיאתמה תימנידו השימג תכרעמב השעמל רבודמה ,ןכש ."ווק-סוטטס"
בצמב לעופבש םייונישמ םלעתהל םיביריה םידדצל ,הז םע ,תרשפאמ ךא ,םישדח םיאנתו
.קוחה חכמ אקנפשוגו הרכה םהמ תענומ איהש ךכב ,םייקה

לש תונשרפה השעמל .תד יאשונב םיטקילפנוק ענומ וניא םג לארשיב ווק-סוטטסה ןורתפ
ןיב תובר תוקולחמב .תובירי תוגלפמ ןיב םיתומיעל רוקמ המצעב תויהל הלולע ווק-סוטטסה
תא תעבות (ןהיתש םיתעלו) תעגפנה הגלפמה ,לארשיב םיינוליחו םייתד םייטילופ םימרוג
ירודיש לע תקולחמב היה ךכ .ויפיעס תא רפה ינשה דצהש הנעטב "ווק-סוטטס"ה לש ונובלע
ליעי ווק-סוטטסה ןורקיעש ,תאז םע ,ןייצל בושח ."ידוהי והימ" תלאשבו תבשב היזיולטה
תאשל תוברועמה תוגלפמה לע לקמו םנתמל רזוע אוה .םייתדה םיתומיעה תרדסהב ללכ ךרדב
הקיטילופב "קחשמה יקוח"ב המוד הנבמ ןייצ טרהפייל .הרשפ ידיל עיגהלו אשונב תתלו
הז רבד ."םייתקוחתו םייטפשמ םיללכל היינפה י"ע תישענ היצזיטילופד" םש ,תידנלוהה
יתקוח ןורקיעב ןמוימ שומיש" י"ע םישיגר םיאשונ לע חקפל תוביריה תוגלפמל רשפאמ
רבד .םיגולואידיא אלו םייטפשמ םיחנומב "היעבה חוסינ" רשפאתמ ךכו ,"ללכה לע םכסומה
תוגלפמל רשפאמ אוה .לארשיב ווק-סוטטסה לש יתקוח-יומדה ויפוא לע רמאל ןתינ המוד
םיעגונה םישוריפ ילדבהכ ןהיניבש תועידה יקוליח תא גיצהל דחאכ תוינוליחו תויתד
ריסהל רשפאמ אוה לבא םיתומיע ענומ וניא הז גהונ .םייפיצפס םירקמב ווק-סוטטסה םושייל
תולאשב רדסההו תורבדיהה לע ךכב לקמו ,וככרל וא יטילופ-יגולואידיאה חתמה תא םהמ
.תקולחמב תויונשה

,ווק סוטטסבו היצזיטילופדב ףקתשמה ,"תוענמיהה םגד" תא אוצמל ןתינ ,ונייצש יפכ
דע .לארשיב הנידמהו תדה םוחתב דחוימב ץופנ ןמושיי ,םלוא ,תונוש תויטילופ תוכרעמב
תוערכה בייחי רבדהש ששחה םושמ לארשיב הבותכ הקוח לש התלבק הענמנ הזה םויה םצע
םיקוח לש םתקיקח וליפא .הנידמו תד תלאשב דחוימב ,תקולחמב םייונשה םיאשונב תוינורקע
םיטביה ינש י"ע רבסהל תנתינ וז הדבוע .תירשפא יתלב ףא םיתעלו ,השק הז םוחתב םיליגר
.תידוהיה תינידמה תרוסמה לש המוחתב םיצוענ םהישרושש ,לארשיב תיטילופה תוברתה לש
םויק אוה ינשה .היגולואידיאל הבר תובישח סחיילו ,תונורקעב רצבתהל היטנה אוה ןושארה
תוביציהו תימואלה תודחאה לע הרימשב קומע ךרוצו תימואל תוירדילוס לש םיקומע תושגר
לע השקמ ןושארה .תובורק םיתעל םישגנתמ וללה םייתרוסמה םינייפאמה ינש .תיטילופה
ןברדמ ,תאז תמועל ,ינשה ;הנידמו תד אשונכ תוינורקע תולאשב תורשפתהו ןתמו אשמ לוהינ
םולשה לע רומשלו םידוגינה ינפ לע רשגל תנמ לע םהיניב הלועפ ףתשל םילארשי םידוהי
םייונשה תד יאשונב גלפמה לאיצנטופה לורטינ רשפאמ "תוענמיה"ה םגד .תימואלה תודחאהו
."םהיתונורקעב דוגבל" םיביריה םידדצה וצלאייש ילבמ ,תקולחמב

תוטלחה לבקל תוביוחמ םיילארשי םייטילופ םיגיהנמ םישיגרמ םהב םיבר םירקמ םימייק ךא
חכונל תקזחתמ וז השוחת .תירטנמלרפ הקיקח לש דמעמ ןהל קינעהלו ,תד יאשונב תורורב
שודיחה לשב .םייטילופו םייתרבח םייוניש תובקעב כ"דב תוררועתמה ,תושדחו תוכובס תויעב
םג ןתויזכרמו ןתובכרומ לשבו ,ווק-סוטטסה תרזעב ןורתפל תונתינ ןניא ולא תויעב ,ןהבש
יתלב םימכסה י"ע וא ,תולפרועמו תויפיצפס "קוה-דא" תוטלחה י"ע ןהב לפטל ןתינ אל
,תטרופמ תירטנמלרפ הקיקח י"ע ורדסוה ,אמגודל ,ישיאה דמעמה אשונב תולאש .םיילמרופ
םירקמה תא ןייצל שי הז רשקהב .םהיתויוכמסו םיינברה ןידה יתב הנבמ תא םג הרידגמה
יאשונב םיינוריע רזע יקוח וא תויתלשממ תונקת לש ןפקות תא ןוילעה ש"מהיב לטיב םהב
תלאש איה תרחא אמגוד .תירטנמלרפ הקיקח לש ךילהתל םיכסהל תוגלפמה תא ץליא ךכבו ;תד
תופתוש תא העינה ןוילעה טפשמה תיב י"ע הז אשונב תונקתה תליספ קר ."ידוהי והימ"
תובשוימ הז גוסמ םירקמב .תסנכה קוח לש תרגסמב היעבה תרדסה לע םיכסהל היצילאוקה
רשאכ לבא .עגיימ ןתמו אשמו השק חוקימ רחאל תובורק םיתעל ,הרשפה ןורקע י"ע תוקולחמה
.ותוביצילו ורומישל רזועה רבד ,ווק-סוטטסה תכרעממ קלחל ךפוה אוה הזכ םכסה גשומ

ךוניחה רבשמ :תירדסהה תכרעמב םייונישו םירבש
תוענומה ,תושדח תוביסנ רוציל םייושע תיתרבח-תיטילופה תכרעמב תויוחתפתהו םייוניש
תוחתפתה .תיטילופה תוביציהו תימואלה תודחאה תרימשב ליעי רישכמכ שמשלמ ווק-סוטטסהמ
תונושארה םינשב תיטילופה תיתרבחה תכרעמב ולחש תורומתה תובקעב לארשיב העריא וזכ
י"ע הרדסהל ונתינ אלש םיפירח םיטקילפנוק תועלגתהל ומרג ולא םייוניש .הנידמה םויקל
תיטילופה תכרעמה תוביציל יניצר םויא וויהו ,הנידמה םורט תפוקת לש תויתרוסמה תוטישה
םיצמאמל וצלחנ םיביריה תונחמה לש םייטילופ םיגיהנמש ךכל איבה הז בצמ .תשדחתמה
וגשוהש םירדסה תרזעב הלועפה ףותיש תא שדחלו ,רבשמה ןמ אצומ שפחל המגמב םיפתושמ
.ךוניחהו תדה םוחתב שדחה ווק-סוטטסה לש סיסבל וכפה הלא םירדסה .ןתמו אשמ י"ע

םגד .ילאנויצוסנוקה םגדב םימייוסמ םייוניש ךורעל ךרוצ םייק יכ חיכומ ילארשיה הרקמה
תורשפא חינמ וניא .יטטס יפוא לעב וניה ,םירחא םירקוחו טרהפייל י"ע גצומ אוהש יפכ ,הז
לש תירשפאה העפשהב בשחתמ וניאו ,תיטילופה תיתרבחה תכרעמב תכל יקיחרמ םייונישל
תעפשומ וז השיג .םיטקילפנוקה ןורתפל םירדסהה לש םתוליעיו םייפוא לע ולא םייוניש
ברעמ תונידמב תויסולכואה לש יתרבחה ןבכרהבו ןלדוגב תיסחיה תוביציה ןמ רבתסמכ
וז תיפרגומד תוביצי ."תילאנויצוסנוק היטרקומד"ל תירקיע אמגוד וויה רשא ,הפוריא
תוצובקה ןיב תוחוכה ןזאמ לע הרימשל תירדסהה הקיטילופה יעצמאב שומישה תא הרשפיא
תוביציהו םייטילופה םירדסהה לש תוליעיה תרימשל המרת וז הדבועו ,תוירקיעה תויתרבחה
.תיטרקומדה תכרעמה לש

תינומהה היילעה .תיטילופו תיתרבח תוביציב לארשי תנידמ התכז אל תונושארה היתונשב
היסולכואה לש הבכרהו הפקיהב תוגילפמ תורומתל האיבה הלא םינשב ץראל העיגהש
יתרבחה תוחוכה ןזאמ תא ץפנל ומייאש ולא תויוחתפתה .תיטילופה התוברתבו תידוהיה
תוטישב םבשייל היה ןתינ אל םיקומע םידוגינ וררוע ,בושיה תפוקתמ רמתשנש
.תיסחי הביציה ,תיתנידמ-םורטה הרבחה יאנתב ידמל תוליעי ויהש ,תוילנויצנבנוקה

שולש ךות הנידמה תייסולכוא תא רתויו םיינש יפ הלידגה רשא הריגהה לש םוצעה הפקיה
היצזילאיצוסה לע תוגלפמה ןיב העורפ תורחתל םורגל ידכ ומצעלשכ וב היה ,םינש
םילועה לש קבאמב החלצהש וניבה וז הפוקתב םייטילופה םיגיהנמה .םילועה לש תיטילופה
הססבל וא ןוטלשל התולעהל ,תיטילופ העונת לש התעפשהו החוכ תא רידאהלו ריבגהל היושע
יתרבחה םוחתב היתודמעמ החידהלו וז העונת לש החוכ תא רובשל לולע היה ןולשכ .וב
תינוגריאה תכרעמב םילועה תא בלשל הגלפמ לכ התסינ תאז תובקעב .יטילופהו
םיברל .החתפתהש הזעה תורחתה תפרחהל ואיבהש םיפסונ םימרוג ואצמנ .הלש תיגולואידיאהו
םילועה תיברמ ויה ךכל ףסונבו ,ןיטולחל הרז תיטרקומדה תינידמה תכרעמה התיה םיאבהמ
ולצינ תוגלפמה .םייסיסבה םתייחמ יעצמא תקפסהל קיתוה יטילופה דסמימב ןיטולחל םייולת
הלא םיאנתב .תוירמוח האנה תובוט תחטבה י"ע םילועה תכימת סויג םשל הלא תוביסנ
םינושה םידדצהש תופצל היה השק ,רתויב םיהובג תויהל ויה םייושע דספהה וא חוורהשכ
.הנידמה םורט תפוקתב וקקזנ ןהל "תורחתה יללכ"ב תוקבד ולגי

םוחתב רתויב הפירחה הרוצב אטבתה תיתנידמ-םורטה תילאנויצוסנוקה תכרעמה לש הנולשכ
הרדגהה" ןורקיעב רושק הז םוחתב תוילנויצרופורפהו הימונוטואה תוטיש םושיי .ךוניחה
םשייל היה השק םלוא .םהידלי ךוניח תרוצ תא עובקל םירוה לש םתוכזב ריכמה "תימצעה
םייגולואידיאה םילדבהב ואצמתה אל םילועה תיברמ ,ןכש .תינומהה הילעה יאנתב הז ןורקע
ודדוע הלא תוביסנ .ןהל תוכיישה ךוניחה תוכרעמו תונושה תועונתה ןיב םייטילופהו
י"ע םהב םירושקה ךוניחה תודסומל םילוע ידלי תכישמל לועפל םייטילופ םימרוג וצירמהו
ועבקנש םימכסומה םירדסההו תורחתה יללכמ תויטסב םיכורכ ויהש ,םייותיפו םיצחל תלעפה
.בושיה תפוקתב הז םוחתב

"תימצעה הרדגהה" ןורקע תרפהל רתויב התטנש וז י"אפמ התיה ,רבדב תועגונה תוגלפמה לכמ
ירמוש םידוהי ויה חרזמה תוצראמ םילועה בור .ךוניחה םוחתב םירחא םילבוקמ םירדסהו
םירחוב ויהש ריבס ,םהידלי ךוניחל רשאב "תימצע הרדגה"ל םתוכז תשממתמ התיה ול .תווצמ
םאש וכירעה הדובעה תעונתב ךוניח ישנאו םייטילופ םיליעפ .יתד ךוניחב יעבט ןפואב
ונהנ הנממ רשא תיתוברתהו תיטילופה הינומגהה ןדבואל איבת איה ,וז תורשפא שמומת
ומקוה וב םוקמב .םילועה יבושיב םייתד רפס-יתב תמקה עונמל וסינ ןכל .הכ דע םהיתוגלפמ
תא חולשל םיילכלכ וא םייטילופ םיצחל י"ע "ותופ" וא םירוה וענכוש םייתד רפס יתב
.הדובעה תעונת תוסחבש ,םיינוליחה ,םיביריה רפסה יתבל םהידלי

דיצ" קספוי אל םאב "םיחרזא תמחלמ"ב ומייא ןהיגיהנמו ,תופירחב וביגה תויתדה תוגלפמה
ומרג ,תוצופתבו לארשיב ףירח ירוביצ יוניג ףורצב ,הז עסמ ."תיתד-יטנאה היפכהו תושפנה
םילועה ידלימ יתד ךוניח עונמל תונויסנה .הדובעה תעונת יגיהנמ לש הקיטקטב יונישל
תעונת לש ךוניחה תכרעמ תרגסמב םייתד רפס יתב םילועה ןעמל ומקוה תאז םוקמב .וקספ
תויתדה תוגלפמה י"ע התנוג םילעופה תוגלפמ לש השדחה תיכוניחה היגטרטסאה .הדובעה
לע תוירחאה אולמ תא ןהל ונקיה םתנעטלש ,בושיה תפוקתמ ,ווק-סוטטסה ימכסה תרפהכ
איבהש ינויצילאוק רבשמ רצי םייתדהו י"אפמ ןיב טקילפנוקה .תיתדה ךוניחה תכרעמ
.היינשה תסנכל תומדקומ תוריחב תכירעלו 1951 ראורבפב הלשממה תורטפתהל

לע תורחתה לש יטילופה דמימה תויזכרמ לע תדמלמ ךוניחה רבשמב תוגלפמה לש ןתוגהנתה
ידיב הנותנ ךוניחה אשונל תוירחאה התיה דוע לכ .םילועה ךוניח לע םיקבאמב חכו הטילש
תומיעה תא בשייל היה ןתינ אל ,הגלפמה תוסחב תורחתמ תויכוניח תויגולואידיא תוכרעמ-תת
הרומחה הנכסב הרכהה .תינומהה הילעה לש תיטילופה היצזילאיצוסהו ךוניחה יאשונב ףירחה
תוינויצה תויתדה תוגלפמהו י"אפמ תא האיבהש איה תיטילופה תוביציל הז בצמב הנומטה
רדסהה .ןהיניב תופתושה לש השודיח תא רשפאיש ,שדח רדסה אוצמל ידכ םינוידה ןחלושל
תוכמסה תא ריבעה רשא ,1953 לש יתכלממה ךוניחה קוחב יוטיב ידיל אב גשוהש
"תוגלפמ י"ע םיטלשנה םימרז" לש הטישה .םייתכלממ תודסומל הנידמב ךוניחה לע תוירחאהו
.תימונוטוא תיתד הנשמ תכרעמ הללכש ,תיתלשממ תיכוניח תכרעמב הפלחוהו הלטוב

תונורקעה תא ,הנוש הרוצב יכ םא ,ללכ אוה .שדח ווק סוטטסל סיסבל ךפה יתכלממה ךוניחה
םוחתב "תימצע הרדגה"ו תוילניצרופורפ ,הימונוטוא לש םייתנידמ םורטה םיילאנויצוסנוקה
בצקב הטאהה - התיה רבשמה ןותימלו טקילפנוק תרדסהל העייס רשא תוחתפתה .ךוניחה
תיתרבחה תכרעמה לש שדחמ הבוצייל האיבה וז תוחתפתה , רחאל דחוימב ,הפקיהבו הילעה
םתגשהל המרת איה וז ךרדבו ,הרבחב יטילופה חוכה ןזאמ תרזחה .לארשיב תיטילופהו
.ךוניחהו תדה ימוחתב םישדחה םירדסהה לש םסוסיבו

אל יתכלממה ךוניחה קוח .תויעבה לכ תא םנמא רתפ אל וז ךרדב רצונש "שדחה ווק-סוטטסה"
.תוינוליחהו תויתדה תוגלפמה ןיב הז םוחתב םידוגינהו תושיגה ילדבה לכ תא בשיי
תקולחו ,יתד יתכלממה ךוניחהו הימונוטואה ףקיהב תורושקה תולאשב םג ועלגתנ םיכוכיח
הדמעמל עגונה לכב תושיג ילדבה וררועתה ."תיללכ"הו תיתדה ךוניחה תכרעמ ןיב םיבאשמה
כ"דב ואשנ אל הז גוסמ םיטקילפנוק ךא ."יללכ"ה יתכלממה ךוניחב תידוהיה תרוסמה לש
םה ,תמייקה הקיקחה לש המושיי יכרדו התונשרפל םיעגונ םתויהב .דחוימב ףירח יפוא
דרשמ לש םינוש םייביטרטסינימדא םיפגא ךותבו ןיב ומיוקש ,םייאשח םיעגמב כ"דב ורתפנ
,ךוניחהו תדה םוחתב ווק-סוטטסהמ קלחל הלא םירדסה וכפה םחוסינ םע .תוברתהו ךוניחה
.הז םוחתב עלגתהל םייושעה תועד יקוליח תרדסהל סיסב שמשל םייושע םה הלאככו

ויתונויער ורמתשנש ףאו .ויפואב ימניד אוה ךוניחה םוחתב ווק-סוטטסה ,השדחה ותרוצב
םוחתב ולחש תויוחתפתהה בור .תואיצמה יאנתב ולחש םייונישל לגתסה אוה םייסיסבה
רפסה יתב תללכה התיה תחא אמגוד .תויתדה תוגלפמה תבוטל ויה 1953 זאמ ךוניחה
.1962 -ב יתד-יתכלממה ךוניחה לש תימונוטואה תכרעמה תתב םייתדה םיינוכיתה

ףא הפאש ,תויתדה תוגלפמה לש ןתעפשה תא הביחרה רשא ,1977 -ב ןוטלשל דוכילה תיילע
רמה ןולובז ,תיתד הגלפמ גיצנ הנומ הנושארל .יתדה ךוניחה לש ודמעמ תא קזחל איה
העדותה תא קזחל תנמ לע ותוכמס תא לצינ ותנוהכ תפוקתב .תוברתהו ךוניחה רשל ,ל"דפמהמ
ואיבה אל ןוטלשל דוכילה תיילע תובקעב ולחש םייונישה .יתד-אלה יתכלממה םרזב תידוהיה
תודחאה תלשממב ךרעמל ךוניחה קית תרזחה .ךוניחה םוחתב ווק-סוטטסה ןמ הייטסל תאז םע
תוינכתב ולחש םייוניש תורמל ,הז םוחתב ווק סוטטסה רוערעל האיבה אל איה ףא תימואלה
."יללכה" יתכלממה ךוניחה לש םידומילה

רוביצב תבש תרימש :יתדה וק-סוטטסב םייוניש
אמגוד .תויתדה תוגלפמה וא יתדה רוביצה תבוטל ויה דימת אל יתדה ווק-סוטטסב םייוניש
תרבוגה הייטנה אוה קהבומה היוטיבש ,היסהרפב תבשה תרימשב הלחש תורדרדהה איה תטלוב
םיינוריע רזע יקוח ולא תולועפ ורפה םיבר םירקמב .תבשב תונמאו רודיב תודסומ תלעפהל
תבשה תרימשב תורדרדהה לש ירקיעה הרוקמ .תובר םינש ךשמ ומייקתהש םירדסהו םימכסה וא
תודגנתהבו ,הייסולכואה לש יאנפה תולועפו רודיבה יסופדב ולחש תורומתב אוה היסהרפב
ולחש תויוחתפתהה .ולש הלא תוליעפ ימוחתב תוברעתהל יתד-אלה רוביצה דצמ תרבוגה
ווק-סוטטסה ,ישיאה דמעמה וא ךוניחה ימוחתב בצמל דוגינבש ,הדבועב ועייתסנ הז אשונב
תורמל ,הזכ קוח תלבק יא ,םלואו .ימואל תבש קוח י"ע ןגומ וניא תבשה תרימש אשונב
םיגוח לש תצרמנה תודגנתהב תרבסומ המצע איה ,תויתדה תוגלפמל ןינעב ונתינש תוחטבה
.םהלש שפונהו רודיבה ילגרה לע תולבגהל הייסולכואב םיבחר

םירקמב .תמייקה הייטנה תא התניש אל ןוטלשל דוכילה תיילע יכ ,הדבועה איה תיתועמשמ
םושיי לע רתוי תינדפקו תשקיע הדימעל 1977 לש יטילופה ךפהמה םרג םנמא םימיוסמ
.תבשב "לע לא" תוסיט ביבס התלגתנש תקולחמה איה ךכל הבושח אמגוד .תבשה תרימש תונקת
.תיללכה המגמל ינייפוא וניא הז הרקמש אלא ,תבשב תוסיטה תקספהב המייתסנ וז תקולחמ
.הוקת חתפב תבשה לוליח ביבס םילהנתמה םיקבאמהמ וז המגמ לע רתוי דומלל ןתינ

"ווק-סוטטסה" תכרעמ לש היפוא ןינעב וניתונעט תקדצ תא םיחיכומ הוקת-חתפ יעוריא
תא ריבסהל ןתינ אל ווק-סוטטסה אלב .לארשיב הנידמהו תדה םוחתב םיטקילפנוק תרדסהל
רפסמ ירהש .תבש תולילב ריעב עונלוק תיב תלעפה עקר לע ,הוקת-חתפב תומיעה תמצוע
דחא אל ףא .םירחא תומוקמב ,רבכמ הז ,תבשב םילעופ תוארטאיתו עונלוק יתב לש רכינ
.הוקת-חתפ לש הרקמכ םייתדה םיגוחה דצמ הזע הכ הבוגת ררוע ולאמ

עונלוקה תיב תלעפה .רתוי בחרה רשקהמ ,רקיעב ,תעבונ הוקת-חתפב תיתדה הבוגתה תמצע
רזע קוח ליחהל ךרעמה תגהנהב תימוקמה הצעומה ןויסינב הרושק התיה תבשב ימוקמה
,תבשב תודעסמו תוארטאית ,עונלוק יתב תלעפה ריתהל תוכמסה תא ריעה שארל קינעיש
הלועפ ושריפ םייתד םיגוח .ולא ןיעמ תולועפ םירסואה םימדוק רזע יקוח לש םמויק תורמל
הלועפה ,ןכש .ותרפהל היצמיטיגל ןתמו ווק-סוטטסה ןורקע לע תיתיזחו היולג הפקתמכ וז
םוחתב םילבוקמה םילהונהו תומכסומהמ תויטסל תימשר הרכהו תיקוח הכימת השעמל הקינעה
םיינוליח םיפוג ידי לע ריעה שאר תועצהל יוניגה תא םג ןיבהל ןתינ ךכ .תבשה תרימש
וז הלועפ וספת וללה םג .ריעה שאר ךייתשמ הילאש הדובעה תגלפמב םיגיהנמ ללוכ ,םיבר
.היציזופואב םתויהב םג ויפלכ תוביוחמ ושח םהש ,ווק-סוטטסה ןורקע לש היולג הרפהכ
םיימוקמה תבשה יקוחב םייוניש ליחהל ריעה שאר ןולשיכב המייתסה הוקת-חתפ תשרפ
השעמל הפרטצה ךכמ האצותכ .תבשב עונלוקה תיב תריגסל איבהל םייתדה םיגוחה ןולשכבו
רושיא ךכל קנעויש ילבמ תבשב עונלוק יתב םילעפומ םהב ףאש םירחא תומוקמל הוקת-חתפ
רשפאמה ,ילארשיה ווק-סוטטסה לש ימנידה ועבט תא אופא םיגדמ ,הוקת-חתפ הרקמ .יקוח
.קוחב יוניש ידי לע ךכל היצמיטיגלה תא ענומ ךא ,יתדה םוחתב םינוקיתו םייוניש

תומכסמ תורעה
לש ןחוכו ןדמעמ לע תובר ועיפשה רשא תויטילופ תויוחתפתהש ךכ לע עיבצמ ונרקחמ
וז תכרעמ העפשוה אל םג ךכו .םייקה ווק-סוטטסה לע טעמכ ועיפשה אל ,תויתדה תוגלפמה
איה ךכל תירקיעה הביסה .1984 -ב תימואלה תודחאה תלשממ תמקה י"ע יתועמשמ ןפואב
תא ףקשמ רשא ,"תירדסה הקיטילופ" לש רתוי בחרה םגדהמ קלח הווהמ ווק סוטטסה ןורקעש
תכרעמב םיגוליפו תוקולחמ לע רבגתהל תנמ לע תורשפתהו הלועפ ףותישב ךרוצה
לכ ,הנידמו תד םוחתב לארשיב ףדעוי םיטקילפנוקב לופיטל הז םגד .תיטילופה-תיתרבחה
תויעב ןורתיפל הלועפ ףותישל ךרוצב ריכהל תוירקיעה תויטילופה תוגלפמה וכישמי דוע
.לארשי תנידמ לש תיטילופה תוביציהו תימואלה תודחאה תרימש םשל ,יתדה םוחתב תויתגלפמןליא רב תטיסרבינוא ,הנידמה יעדמל גוחב ריכב הצרמ אוה בתוכה *


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©