1996 / 12 ןועידי

יחרזא ירמ

ןונ ןב ימח

.1992 ,רואל האצוה "דעי" ,ןונ ןב ימח ,""יחרזא ירמ" :ךותמ

תחוור המגוד .הזמ הז םניחבהל ידכ םיחנומ לש הרהבהב בייח יחרזאה ירמה תועמשמב ןויד
:הרומח תועט יהוז .יחרזא ירמ איה הדאפיתניאה יכ הרימאה איה חנומב העטומ שומישל
תנידמ לש ןוטלשבו קוחב ,שוביכב םילא קבאמ - דרמ אלא ,יחרזא ירמ ןיא העוצרבו הדגב
,תאז תמועל !והמ יחרזא ירמ ןיבמ וניא ,יחרזא ירמ איה הדאפיתניאה יכ רמואש ימ .לארשי
ירמ םה - ןתנ יבייא לש קוחה תורפה ףאו - םיחטשב תרשל םיברסמה תצקמ לש םתוליעפ
יניסמ הגיסנל תודגנתהה םאה :םילפרועמ םייניב ירקמ םג ,ןבומכ ,םימייק .ומשל יחרזא
ירמ םה םילחנתמהמ קלח לש קוחה תורפהו ילארשיה ןוטלשל זובה םאה ?יחרזא ירמ התיה
?יחרזא

םינפ םה הכפהמו הכיפה ,תיקוח האחמ ,תינופצמ תונברס ,דרמ ,יחרזא ירמ םא הלאשה תלאשנ
םילדבנ וא ,םקלחב םיפפוח :רמולכ) הזמ הז קהבומב םינחבומ םניא ןכלו - האחמ לש םינוש
,(דועו הילא תונלבוסה תמרב ,האחמה לש היוטיב ךרדב ,האחמה לש המצועה תגרדב הזמ הז
ןיב קהבומב ןיחבהל ןתינש איה ליעלד הלאשל יתבושת .ןיטולחל הזמ הז םילדבנ םה אמש וא
.הכפהמו הכיפה ,דרמ ,תיקוח האחמ ,ןופצמ ימעטמ תונברס ,יחרזא ירמ

דרמ
- תונשל ותילכתש ,םייטילופ םיעינממ קוח תרפה לש ןגרואמ יתצובק השעמ אוה דרמ
,ללוחתמ דרמה .םימייקה םייתקוחה םירדסהה תא וא רטשמה תא - ןירשימב וא ןיפיקעב
תעב .תואיצמה ןיבל תדרומה הצובקה תויפיצ ןיב ינוציק רעפ רצונ רשאכ ,ללכ-ךרדב
,רורט - תובר ןה טוקניש הלועפה יכרדו הנידמב םייקה קוחב ריכמ וניא דרמה ,ותושחרתה
.יחרזא ירמ תוברלו ,היגוסל תיטילופ האחמ ,הלירג

םיינוציק םייוניש תריצי חרכהב הניא דרמה תרטמ םא ;הכיפהמו הכפהממ דרמ םיניחבמה שי
איה התילכתש ,הכפהמב רבודמ ןיא יזא ,םימייקה םייתרבחהו םייקוחה םירדסהב וא רטשמב
רבודמ ןיא זא ,טילשה תחדה חרכהב הניא דרמה תרטמ םא .הלאכ םיינוציק םייוניש תריצי
.טילשה תחדה איה הכיפה לש התילכתש םושמ ,הכיפהב

ןיטולחל טעמכ האיצומ וז הללכה אקווד .הכפהמ ףא וא הכיפה םג 'דרמ' חנומב םיללוכה שי
ןוויכמ .ידמל םינחבומל םיחנומה ינש תא תכפוהו דרמה לש ומוחתמ יחרזאה ירמה תא
הקיקח רבד לש םייונישל איבהל התילכתו ,קוחה תא ןורקיעב תדבכמ יחרזאה ירמה תלועפש
ןחבמ ןיאש םגה ,דרמ ןיבל יחרזא ירמ ןיב לובג וק םייק ,תיפיצפס תוינידמ לש וא םיוסמ
.ןאכל וא ןאכל ךייתשהל ידכ רפהל שיש םיקוחה רפסמ והמ יריפמא

האחמ
ןכלו קוחה לע הרבע איה ןיא רשאב ,יחרזאה ירמהמ איה ףא הנוש תיקוח תיטילופ האחמ
םיוסמ םיניינע בצמ לע תיבמופ הבוגת איה האחמה .(יטרקומד רטשמב תוחפל) תיתייעב הניא
האחמה .ותביבסב וא וב םיעגופ םה יכ שח החומהש תוינידממ וא קוחמ האצותכ רצונש
חוכ ירסח וא - יטילופ חוכ ירסח תוצובק וא םידיחי ידי לע רקיעב תרצונ היתורוצל
הניא תיביטקפא הניא ,הלשכנ םדיצמ תיתרגש תיטילופ תוליעפ רשאכ - יתועמשמ יטילופ
םיכילהת ,תועפות ,םיקוח ,םישיא ,םיפוג דגנכ תנווכמ האחמה הלא םירקמב .תירשפא
תוליעפכ תרכומ האחמה .תיטילופ וא תיתרבח ,תידסממ הרכהל םיכוזה תוינידמ-יווקו
לש ךרד וא לוכסתו םיחתמ תגהל ילכ תשמשמ איהו .הטוב ןפואב העד תעבה התרטמש תיטילופ
.םייטילופ םידעי תגשהל הטיחסו חוקימ

יללכ יפ לע תרתומה תוליעפב הכורכו ירטנמלרפ-ץוח ןפואב בורל תאטבתמ תיקוח האחמ
ידעצמב ,ןהיגוסל תותיבשב ,תונגפהב אטבתהל היושע וזכ האחמ .היטרקומדה לש קחשמה
,םיירוביצ םיחוכיו לוהינב ,תומוצעה לש ןתשגהבו תומוצעל המתחה ינכוד תחיתפב ,הוואר
(םושיא בתכ ןהיתובקעב שגוי אלש הלא) "תוימיטיגל" רדס-תורפהב ,האחמ תורמשמ תריציב
וא קוח תרפהב הכורכ ,תאז תמועל ,תיקוח יתלב האחמ .תרושקתל תיעצמא יתלב היינפבו
קחשמה יללכ יפ לע תלהנתמ הניא וזכ האחמ ."תימיטיגל יתלב" רדס תרפהב שומישב
םיתוריש לבקל בוריסב ,ןוטלשה תמרחהב אטבתהל הלולע איהו ,היטרקומדב םילבוקמה
יתבב ןידל העפוהו םיסמ םולשת ,אבצב תוריש ןוגכ) תויחרזא תובוח אלמלו םייתכלממ
םיגימצב םישיבכ תמיסח ומכ תומילא תולועפב ףאו ,בער תותיבשב ,(הנידמה לש טפשמה
.דועו תוצצפ תנמטהב םימויא ,םירעוב

ןיבל (יחרזא ירמ) הטוב תיטרקומד האחמ ןיב לובגה וק רבוע ןכיה קיודמב עובקל השק
רשאכ יכ ,חינהל לבוקמ .רחא דצמ תיטרקומד-יטנא האחמו דחא דצמ תיקוח תיטילופ האחמ
,קוחה ןוטלשב הריפכ םושמ םהב ןיאש םייקוח יתלב םידעצ תטיקנב תאטבתמ האחמ
ןכלו םייטרקומד יטנא םידעצ םניא הלא - םייקה ןוטלשבו יטרקומדה רטשמה לש תוימיטיגלב
האחמב לובגל יושע יחרזא ירמ ,רחא דצמ .יחרזא ירמב אלא שממ לש דרמב רבודמ ןיא
.תיקוח תיטילופ

ןגועמה יוטיב ילכ תיטילופה האחמב תוארל - תיברעמה הרבחב תוחפל - םויכ לבוקמ
םייטרקומדה תונורקעל המיאתמ התויהב ,ןכ םא ,האחמה .תויסיסבה םדאה תויוכזב
יכ ולש ןיוולה תוכרעמלו ןוטלשל תתואל אוה הדיקפתו התוהמב תילילש הניא ,םיילרבילהו
היושע האחמהש ,ןאכמ .תתוועמ תוינידמ וא לקולק קוח ומכ תוירוביצ תולקתל בל םישל שי
תכרעמו רטשמה ,הרבחה תוניקת לע הרימשלו םיחתמ תקירפל ןוחטיב םותסש ןיעמ תווהל
ליעוהל היושע ךא רצקה חווטב קיזהל הלולעה האחמ לכסל אלש ןוטלשל "יאדכ" ןכל .קוחה
.ותוביציל םורתתש ךכב ךוראה חווטב

,םתנעטל ;הנאת הלעכ תורתומה האחמה תולועפב םישמתשמ יחרזא ירמל תוכזל םידגנתמה
וא קוח םא .תילגלו תימיטיגל איה ןכ לעו םירורב היללכש האחמ תרשפאמ היטרקומדה
ךרוצ ןיאש ןאכמו ,להקה תעד לע עיפשהל תויקוח םיכרד תומייק ,םיקדוצ םניא תוינידמ
תולולע תיקוחה האחמה תורוצ לכש ,תחאה :תונעט שולש תודמוע וז העד לומ .יחרזא ירמב
קר תרתונ זאש ,("תרבוע הריישהו םיחבונ םיבלכה") תומיוסמ תוביסנב העפשה תורסח תויהל
תורכומה תורוצב לגרומ ןוטלשהש איה היינשה הנעטה .חרזאה ירמה ומכ תיקוח יתלב ךרד
תויהל יושעה ,יחרזאה ירמה תמועל תויביטקפא ןה ןיאש ךכ - ןתארקל ךרעיהל עדויו
בשקה ףס תא תורבוע אל ףא ןבורו תואחממ - עבש וא - ףייע רוביצה ,ךכ לע ףסונ .יביטקפא
הווהתיש ינפל םירבד תונשלו בשק ףס ותוא תא רובעל יושע יחרזאה ירמה ,תאז תמועל ;ולש
.ךיפה יתלב בצמ

ןופצמ תונברס
,הלא ינש ןיב םילבלבמ םיבר ןכש ,הבושח ןופצמ ימעטמ תונברסל יחרזא ירמ ןיב הנחבהה
תרפה איה ןופצמ ימעטמ תונברס .הנוש תוסחייתהל םייוארו תולדבנ תוירוגיטקל םיכיישה
ירסומ לווע לש עוציב עונמל ףאושה םדא לש יטרפ השעמ והז .םיירסומ םימעטמ קוח
ןברס .ותומלשב וא וקלחב ,תירסומ הניחבמ ער ,ותעדל ,אוהש קוחל תויצמ האצותכ
תרפה תא הלות אוה :רמולכ ,קוחה ותואל תייצל ירסומ רוסיא וילע לח יכ ןימאמ ןופצמה
יתד תויהל יושע ןוילעה ןורקיעה .ול ףופכ קוחהש והשלכ ןוילע ירסומ ןורקיעב קוחה
הפופכ הנידמה יכ ןימאמ ןופצמה ןברס ,הרקמ לכב .יטסיאיתא-יטסינמוה ףא תויהל יושעו
תויכרעה תוערכהה יבגל הנוילעה תוכמסה תויהל הלוכי הניא ןכלו ןוילע ןורקיע ותואל
לש ויטרפ ןיב המכסהב אלא וניא הנידמה יקוח לש םרוקמ ,ותעדל .םדאה לש תויסיסבה
.תטלחומ תוכמס לש ףקות םמצעל עובתל םילוכי הלא םיקוח ןיא ןכלו ,ישונא ביטקלוק

אוה ,וילע דיעמ ומשש יפכ ,לבא ;םיירוסמ םיקומינמ םג עובנל יושע יחרזא ירמ ,תאז תמועל
לש יוניש התילכתש ,תיחרזא תוירחאמ תעבונה תירוביצ-תיחרזא האחמ תלועפ הנושארבו שארב
תויהל יושע תישיא-תירסומה תומלשה לע הרימש .םמע םיכסמ וניא החומהש תוינידמ וא קוח
תרימש ןופצמה ןברס לצאש דועב - יחרכה עינמ הז ןיא םלוא ,יחרזא ירמל םימעטה דחא
הנוש םיכרע תכרעמ חינמ וניא יחרזאה ירמה עצבמ ןכ ומכ .ותונברסל תיטנרהניא וז תומלש
.ןופצמה ןברסמ הנוש אוה ךכב תוחפלו ,םימייקה רטשמהו קוחה לש וזל תדגונמ וא

- תיטילופ האצות ותילכתש ירוביצ השעמ :ירק - יטילופ השעמ יחרזאה ירמה לש ותויה
ימעטמ ןברס ,ןכ לע רתי .יטרפ ירסומ השעמ איהש ,ןופצמ ימעטמ תונברסמ ותוא הניחבמ
עצבמ .ףיקע םג תויהל יושע יחרזא ירמש דועב וב עגופה קוחה דגנכ תורישי אצוי ןופצמ
ררועל ידכ ריבס קוח ףא רפהל יושע אוה ;ריבס יתלבה קוחה דגנ חרכהב אצוי וניא ירמה
דגנ להקה תעד תא ררועל ידכ ריבס קוח רפהל יושע אוהו ;ריבס יתלב קוחל תועדומ
.תלאונ תוינידמ

יחרזא ירמ
,רומאכ .דבלב ינושאר ןפואב ונייפאל אלא והמ יחרזא ירמ רידגהל יתנווכב ןיא הז בלשב
קוחה תרפהש אלא - םיוסמ קוחב עגופה יטילופ השעמ אוהש ךכב ןייפאתמ יחרזאה ירמה
תכרעמ תולובגב ראשיהל ףידעמ היה ירמה עצבמ :אוה ךופהנ ;יחרזאה ירמה לש ותרטמ הניא
לש יתוהמ ןייפאמ םנמא איה קוחה תרפהש ,אצמנ .ויתולועפ לש תוימיטיגלב ריכת וזשו קוחה
ןוצרלו האחמל ינוציק יוטיבל ילכ והז .תורטמה תגשהל יעצמא ךא אוה םלוא - יחרזאה ירמה
יוטיבל ילכ איהש וא ,םתונשל שי יכ רובס ירמה עצבמש תוינידמ וא הקיקח רבד תונשל
ליבקמב ,קוחה תכרעמ תרגסמב ראשיהל ןוצרה .םימיוסמ תוינידממ וא קוחמ תוקתניהה
יחרזאה ירמה לש םייתוהמ םינייפאמ םיווהמ ,םיוסמ קוח תרפהל היצמיטיגלה תשקבל
יונישל וא רטשמה יונישל איבהל דעוימ וניא יחרזאה ירמהש ןוויכמ ,דרממ ותוא םיניחבמה
עיפשהל דעונ אוה .יפיצפס ןיינעב האחמ עיבהלו עיפשהל אלא םתוללכב םייתקוחה םירדסהה
האחמ אטבמ אוהו ,תוינידמה וא קוחה יונישל ליבוהל הרומאה הלועפ תינכתמ קלח אוה םא
.םהשלכ תוינידמ וא קוח דגנכ םיוסמ רוביצ לש וא טרפ לש

תיטילופ האחמב ,רומאכ ,,לבוג (יחרזא תויצ-יא וא יחרזא בוריס םג ארקנה) יחרזא ירמ
תובר ןה יוטיב ידיל יחרזאה ירמה אב ןהבש םיכרדה .רחא דצמ דרמבו דחא דצמ תיקוח
,ויתולובג תא םירצמ ורידגהל תונויסינה םלוא ,ורידגהל וסינ םיבר .ליעל רכזוה ןקלחו
אל הלועפ יחרזא ירמב תוארל םיטונ םיבר ,לשמל ,ךכ .םיקיודמ םניא ףא בור יפ לעו
ראש לכש רחאל ןורחא יעצמא וב תוארל םישקבמ םירחא ;חרכהב ךכ רבדה ןיאו המילא
יד ןיאו ,תיטמרדו תיביטקפא ,הריהמ הלועפ הצוחנ םיתעל םלוא - וסונ םייקוחה םיעצמאה
.םיימיטיגלה םיעצמאה לכ וצומי רשא דע ןיתמהל ןמז

ינוציק הכ ןפואב וחמ םדגנכש תוינידמה וא קוחהש ךכל םורגל ךירצ יחרזא ירמ לש טקא
ריבס הרואכל אוהו יטרקומד חרואב לבקתנ קוחה םא .םימוגפ תמאב םה אמש - שדחמ ונחביי
ירמל התייהש ירה ,ריבס וניאש אצמנ םא .בוש ונחבל שי - יחרזא ירמל איבה תאז לכבו
,תינוציק הכ הבוגתל האיבה וחמ הדגנכש תוינידמה םא .היצטליבהירל ךרד וללוחמלו הקדצה
םוקמ היה םיתעל יכ ,חיכומ רבעה ןויסינ .הריבס הניא אמש ,שדחמ הנחבל םוקמ שיש ןכתיי
לכל םיאתמ יחרזא ירמש וילאמ ןבומ הז ןיא ,םלוא .היטרקומדה לובג לעש תינוציק הלועפל
רדגב אוה יחרזא ירמש ןכתיי - תינוציק האחמב ךרוצה ררועתמ ובש הרקמ לכבו רטשמ
...ומצעל תושרהל לוכי ןתיא רטשמ קרש תורתומלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©