1998 / 14 ןועידי

םיימואלו םייתדע ,םיידמעמ םיעסש

לארשיב היטרקומדו

החומס ימס


עסשה - תילארשיה הרבחב םיעסשה ללכ ךותמ השולשב ןד החומס 'פורפ הז רמאמב
.לארשיב היטרקומדה לע םהיתוכלשהבו - ימואלה עסשהו יתדעה עסשה ,ידמעמה

דמעמ
ידמעמ ןויווש-יאו םיבאשמ
ידמעמה ןויוושה-יא ביבס םיקבאמ רדעה
תויתדע
ןויווש יא
תוברת
הקיטילופ
תיתדעה הייעבה לש תוחקלתהה לאיצנטופ
םואל
םיברעו םידוהי יסחיב רבשמה
הנידמה לש ינויצ-ידוהיה הנויבצ
טרפה תויוכז
ימואל טועימ לש דמעמ
הקיטילופב הליעפ תופתתשה
תוינידמ ייוניש
תונקסמ

עסש ,יטילופ עסש :לארשי תנידמ לש היסולכואה תא םיגלפמ םיירקיע םיעסש השימח
ןיבש הלא דחוימבו ,וללה םיעסשה לכ .ימואל עסשו ,יתדע עסש ,ידמעמ עסש ,ינוליח-יתד
םייאל םילולעה םיכוסכסלו םיחתמל םימרוג ,םיברעו םידוהי ןיבו םייתד-אלו םייתד םידוהי
תלעב הרבחכ ,קדצבו ,םיתעל תראותמ לארשי .לארשיב תיטילופהו תיתרבחה תוביציה לע
.תועיבתו תויעב לש רתי-סמועמ תלבוס הלש היטרקומדהש ,םיקומע םיעסש
לע םהיתוכלשהבו - םואלו הדע ,דמעמ - םיעסש השולשל תועגונה תויגוסב דקמתמ הז רמאמ
.תילארשיה היטרקומדה

דמעמ
תא םייקל ידכ ,תויברעמ תורבחל האוושהב ,םיבאשמ יד תרצוי תילארשיה הלכלכה םאה
םיווהמ םיבאשמה תקולחב חופיקהו ןויוושה-יא םאה ?הנידמל היסולכואה תשחורש ןומאה
?תילארשיה היטרקומדב עוגפל הלולעה תיטילופ תקולחמל סיסב

ידמעמ ןויווש-יאו םיבאשמ
תויונמדזהה הנבמ אוה ,הנידמה ןוחטב ירחא ,ירוביצה םויה רדסב ותובישחב ינשה אשונה
בצמה אוה ץראב בצמה תכרעהל לבוקמה הדימה הנק .לארשיב תויתרבח-תוילכלכה
לארשי תא םימקממ םינוש םייביטקייבוא םידדמ .תויברעמה תורבחב יתרבח-ילכלכה
לש גורידב .זכרמל הירפירפה ןיב תאצמנה הרבח וא ,הצחמל-תיברעמ הרבח לש הירוגיטקב
(ג"לת) ימלוגה ימואלה רצותה יפ-לע ,ימלועה קנבה ידי לע 1988 תנשב ךרענש ,תוצרא 121
שי .(World Bank, 1990) רופגניסו גנוק-גנוה ירחא ,22 -ה םוקמב לארשי תגרודמ ,ןהלש
תונידמ לש הירוגיטקה תיתחתב - הובג הכ םוקמב לארשי תגרודמ ותוכזבש "רצות"ה יכ ןייצל
.יתוכאלמ ןפואב ג"לתה תא חפנמ רשא ץוח עויס לש רידא םרז ללוכ - ההובג הסנכה תולעב
הכוז איהשכ ,םלועה תונידמ לכ ןיב שפנל חותיפל רתויב לודגה עויסה תא תלבקמ לארשי
.תרחא הנידמ לכ רשאמ םייתש יפ לודגה שפנל עויסל

תיצחמ ידכל קר עיגה $8,650 לע דמועה ,לארשיב שפנל ג"לתה ,םוצעה עויסה תורמל
דבועל רכשה .$17,080 לע דמועה ,םלועב ג"לתה תוהובג תולכלכב שפנל ג"לתה לש עצוממה
לקשמ .תויברעמ תורבחב דבועל עצוממה רכשהמ תיצחמ דע שילש לע קר דמוע לארשיב
,תיטסילטיפק תוחפ הברה איה הלכלכה .תורישעה תולכלכל האוושהב ןטק הב הדבכה הישעתה
דבלב תירישעל האוושהב) םיריעז םיקסועמו םיאמצעמ תבכרומ הדובעה חוכמ תישימחכ רשאכ
אוה ,םידבוע האממ תוחפ םיקיסעמה ,םיליעי-אלו םינטק םילעפמ לש רפסמהו (ברעמב
.קשמה לדוגל ילנויצרופורפסיד

היתונש שמחו םירשע ךלהמב .לשכינ תיברעמ המרב הלכלכ חתפל לארשי לש הנויסנ
,םישרמ תילכלכ החימצ רועיש םע ימלועה קושלו יתיישעתה ןדיעל לארשי הקניז ,תונושארה
ולאל טרפ) וטעמתה תועקשהה ,האפק הלכלכה 1974 זאמ ךא .הנשל עצוממב 9% -ל עיגהש
המרל עיגהל לארשי לש הנולשכ תדבוע .םיקחש העיקרה היצלפניאהו (םיחטשבו אבצבש
יבלש תוגציימה ,תוצרא 80 וגווס וב רקחממ רושיא תלבקמ יברעמה םלועה לש תילכלכה
םוקמב הגרוד לארשי .1985 תנשב תינשו 1965 תנשב ,םינתשמ הרשע יפ-לע ,םינוש חותיפ
ןויצמ) דח ןפואב הדרי ימלוע הדימ הנקב הלש חותיפה תמרש תורמל ,םידעומה ינשב 22 -ה
תיסחיה הדמעה" יכ התיה רקחמהמ התלעש הנקסמה .(1985 -ב 0.34 - ל 1965 -ב 0.63 לש
היילעה ללגב רקיעב תאזו ,תונורחאה םינשה םירשעב הדרי םלועה תומוא ןיב לארשי לש
תורומתהו ,ןפיו הפוריא ברעמ ,הקירמא ןופצב תוחתופמה תוצראה לש ןתדמעב הריהמה
יפל ,וא ,חתופמה םלועה לש גורידה תיתחתב ,רוחאמ לארשי תא וריתוהש ,ןהב תוריהמה
קר .(Shachar and Choshen, 1989) "חתפתמה םלועה לש גורידה שארב ,םיבר םידדמ
ץראכ הדמעמ לע רומשל לארשי החילצה 1974 זאמ תירבה תוצרא לש בידנה עויסל תודוה
קושב דורי תורחת רשוכ ,ילכלכ ןואפיק ףרח תאז ,הצחמל-תילאירפירפ וא הצחמל-תיברעמ
.(Silver, 1990) תומוצע תויחוור-אל תועקשהו ימלועה

םיילכלכה םיטראדנטסה תא גישהל לארשי ןולשיכ תא םיריבסמה םיירקיעה םימרוגה
,ןוחטבב תולודג תועקשה ,תוליעי-יא ,עבט תורצוא רדעה םה ברעמה לש םייתוחתפתההו
הלשממה ידי-לע תנתינה הרתי הנגהו ןטק קשמ ,(יברעה םרחה תוברל) ירוזא דודיב
ישפוח קוש לש השדחה תוינידמה ןמ האצותכ הלחש תורדרדיהה החיכומש יפכ (1) .תורדתסההו
.תאזה תוכושמה תרוש לעמ גלדל דואמ השק ,1977-84 םינשב דוכילה תלשממ הטקנש

םולשתב םיכורכ לארשיב םייחה .בחרתמ וניאו ,ידמל לבגומ אוה לארשיב תויונמדזהה הנבמ
הריגה לש הביטנרטלאל האוושהב ,חרזאה לע ןוחטבה לועו םייחה תמר תניחבמ הובג ריחמ
הריגהה ףקיהל תערכמה הביסה ,יאדוול בורק ,יהוז .הקירמא ןופצל דוחיבו ,ברעמה תוצראל
תורשפא םהל שיש םידוהי לש לארשיל היילעמ תוענמיהה ףקיהלו ,לארשימ תיסחי לודגה
הנניא 1989 ץיק זאמ ,רבעשל תוצעומה תירבמ םידוהי לש לארשיל תינומהה הריגהה .תרחא
םמוקממ םירקענ תויאמצעה תונידמה רבח ידוהי .לארשי לש הכישמה חוכב רופיש לע הדיעמ
ץחלב ,וזש ירחא) תירבה תוצראל הסינכה םהמ תענמנ ,האוג תוימשיטנא ידי-לע םחרוכ לעב
הרירב תילב .ץראל םכרד תא םיאצומ םהו (םייטילופ םיטילפכ םהב ריכהל הלדח ,לארשי
.לעופב םיטילפכ

םיבאשמה לע הברהב הלוע לארשיב םייחה תמר ,ןוה לש ףטוש אובייל תודוה ,תאז םע
הסנכהה .םייחה תמרמ שילשכ הסכמ ינוציח ןומימש ךכ ,המצעב תרציימ הרבחהש םימצמוצמה
וליפא יתועמשמ ןפואב תולעל הכישמהו ,םישימחה תונש תישאר זאמ השלוש שפנל תילאירה
לודיג תא םאותה ירעזימ החימצ רועישל טרפ) ילכלכ ןואפיק לש הפוקתב ,1973 ירחא
,תילכלכ החימצ רדעיה תורמל .םיחטשבו אבצב תולודג תויחוור-אל תועקשה לשו (היסולכואה
םיתוריש לש הריבס המר הרמשנו (ברעמה תוצראבש וזמ וליפא הכומנ) הכומנ הלטבאה הראשנ
1991 תנשב :קשמב הדובעה חוכ לש הקולחה איה דחוימב תניינעמ .םירחאו םיילאיצוס
םייטסיטטס םינותנ) םיתורישב 67.7% ו רוצייב 28.8% ,תואלקחב םיקסעומהמ 3.5% ודבע
ילכלכ הנבמ והז .(תרחא ןיוצ םא אלא ,לארשיל יטסיטטס ןותנשמ םיחוקל ןלהל םיאבהו הלא
לש קשמל אילפהל המודה ,(post-industrial) יתיישעת-רתבו םיתורישב חפונמ ,אליעל-םדקתמ
.(1991 ,ינורהא) השלח תיתיישעת תיתשת לע יונב ךא ,תירבה תוצרא

ןה לארשיב ידמעמה לוציפה לע תילכלכה הקולחה לשו ילכלכה הנבמה לש תוכלשהה
ןפואב תורפושמ ןה ךא ,ברעמל האוושהב רתויב תולבגומ ץראב תויונמדזהה .ידמל תוברועמ
ץקוע תא ההקמ ץוחבמ ברה ןוהה אוביי .ץראל ץוחמ תואוולהו םיקנעמ תועצמאב יתוכאלמ
,"ספא םוכס לש קחשימ" לש בצמ ,תמייוסמ הדימב ,ענומ אוה .םיבאשמ לש תימינפה תורחתה
םיעצמאה תנטקה ןובשח לע חרכהב אב דחא םדא תושרל םידמועה םיעצמאה לודיג ובש
תורוקממ המרזה תועצמאב ןמזה לכ הלדג הגועה ןותנה בצמב .רחא םדא תושרל םידמועה
הקולח תונכוס רותב תדקפתמש ,הלשממל בר חוכ קינעמ ןוהה אוביי דבב דב .םיינוציח
.תובטהו םיפסכ לש תיזכרמ

לש תוהובגה תויפיצה יולימ-יא לש תישממ היעבמ תלבוס לארשיש שיגדהל שי ,תאז םע דחי
םיינוציח תורוקמב תכשוממה תילכלכה תולתהו תילכלכה החימצב ןואפיקה .הלש היסולכואה
יבשות תמועל םיחפוקמ םישח םילארשיה ,ץוחבמ םיפסכה םרז תורמל .תוקיעמ תושלוח םיווהמ
ינפמ םיששוח םג םה .םיתורישו ןיבוט םתוא תגשהל השק רתוי םידבוע םה :ברעמה תוצרא
.ץוחה עויסב רכינ ץוציק תובקעב םהייח יאנתב לוחל הלולעש הערה

רתוי וא תוחפ םתוא תקלחמ איה ,תויברעמ תורבח רשאמ םיבאשמ תוחפ הקיפמ לארשיש דועב
הסנכהה ללכמ 7% הסנכהב ןותחתה ןועבירה לש וקלח היה 1988 תנשב .הרוצ התואב
לש סחיב םינועבירה ןיב הז רעפ .ןוילעה ןועבירה לש וקלח תנמ 38.8% תמועל ,הייונפה
םש ,ברעמל םייסופיט םה 0.33 תוביבסב (Gini coefficients) ןויווש-יא ימדקמו ,5.5 -ל 1
יקשמ ללכמ 72.8% ורג 1986/87 תנשב .תוחתפתמ תורבחב רשאמ רתוי ןטק ןויוושה-יא
84.8% תמועל ,ןותחתה הסנכהה ןורישעב 52.2% - םתולעבבש תורידב לארשיב תיבה
תוחפ וא תחא שפנ לש החוורב םידוהיהמ 60.5% וררוגתה 1991 תנשב .ןוילעה ןורישעב
תונכרצה לש תוטשפתהה .רדחל רתוי וא תושפנ יתש לש תופיפצב ויחש 8.3% תמועל ,רדחל
איה תינוכמ לע תולעב .רתויב םיחיכשל ושענ אמייקה ינב הכירצ ירצומ בורש ךכל האיבה
הדמע 1986/87 תנשב תוחפשמהמ 42.9% תושרב :םייחה תמרב תוגלפתהל ןחוב ןבא ןיידע
.78% -ל 7.5% לש סחיב היה ןוילעהו ןותחתה ןורישעה ןיב רעפה רשאכ ,תינוכמ

,ןויצל הייוארה הדבוע ןכא יהוז .ינוניב דמעמ לש הרבח איה לארשיש םידמלמ הלא םינותנ
חרזמהו הפוריא חרזמ ,רמולכ) םייברעמ-אל םירוזא תאצוי התייסולכוא לכ טעמכש הרבחבש
,רתוי וא ,עשת שי םיעבר השולשלו םיתורישב הדובעה חוכמ םישילש ינש םיקסעומ (ןוכיתה
היכראריהה זכרמב .יתרבח דוביר שבגתמו ךלוה ,הלא םיגשיה תורמל ,םרב .הלכשה תונש
ויתחתמו ,הטילאהו הובג-ינוניבה דמעמה םיאצמנ וילעמ ,ינוניבה דמעמה יוצמ תידובירה
לע רוא טעמ ךופשי וללה םידברה תשמח לש ןויפיא .םיינעה תבכשו םידבועה דמעמ
.לארשיב ינבמה ןויוושה-יא

ישאר לש 1988 תנשמ תוסנכה רקס יפ-לע (2) .ברעמה תוצראב רשאמ רתוי לארשיב ץופנ ינוע
21.3% ולדיג םהו םיינע ויה םהמ 14.3% ,ודבע אל וא םיריכש ויהש םיינוריע תיב יקשמ
םתלכשה ,םידבוע םניא םיינעה בור .(50 :1989 ,ימואל חוטיבל דסומה) לארשיב םידליהמ
קלח םימרותו םידלי תובורמ תוחפשמ ילעב ,חותיפ תורייעבו הקוצמ תונוכשב םירג ,הכומנ
השוריב רובעל הטונ ינוע .םימסל תורכמתהו לוחכה ןוראווצה תעישפל ילנויצרופורפ-יתלב
.אבה רודל

לארשיב ןיא ,(underclass) "דמעמ-תת" לש םשור ררועל לוכי םיינעה לש הז ןויפיאש תורמל
תבכרומה הנותחת הבכש אוה דמעמ-תת .הפוריא ברעמב אצמנב ונניא םגש יפכ ,הזכ דבור
םניא וא ,יקלח ןפואב םידבוע ,םילטבומ ןהישארש ,תואטיגב תויחה ,תוסורה תוחפשממ רקיעב
אוה הז גוסמ דמעמ-תת .הקומעה הקוצמהמ לצניהל יוכיס ןיא ןהידלילשו ,דובעל םילגוסמ
,תוחתפתמ תוצראב הלאל דוגינב ,לארשיב םיינעה .(Wilson, 1987) תירבה תוצראל ידוחיי
תואירב ,רויד ןוגכ םייסיסב םיתורישב הכימת לש תמייוסמ הדימ הנידמה ןמ םילבקמ
.ךוניחו

,עוושמ ינוע תענומ ,היסולכואה ללכל םיתוריש הקינעמה החוור תוינידמב האג לארשי
תואבצק דחוימב) הרבעהה ימולשת אלול .ןויוושה-יא תא הניטקמו ינועה תלוחת תא תמצמצמ
41.9% ידכל 1988 תנשב עיגהש) הריבס המרב םומינימ רכשו יביסרגורפ יוסימ ,(םידלי
.דבלב 14.3% אלו ,םיינעכ לארשיב תיבה יקשממ 32.6% םיגווסמ ויה ,(עצוממה רכשהמ
-ב תוסנכהב ןויוושה-יא תאו 56.1% -ב ינועה תא הניטקה 1988 תנשב החוורה תוינידמ
(3) .29.7%

םהיתוסנכהש ,סוטטס-יכומנ םיתורישבו רוצייב םיקסעומה םילעופמ בכרומ םידבועה דמעמ
,הכומנ הלכשה ילעב תויהל םיטונ םידבועה םג ,םיינעל המודב .ינועה וקל לעמ ןה שפנל
םידבועה דמעמל דוגינב .חותיפ תורייעו הקוצמ תונוכשב םירוגמו ,תולודג תוחפשמ ילעב
קבאמ ךותו תיתיישעתה הכפהמה לש םינשה תואמ ךשמב תורכיאהמ חמצש ,ברעמה תוצראב
רקיעב בכרומה שדח דבור אוה לארשיב יחכונה םידבועה דמעמ ,תוילאיצוס תויוכז תגשהל
םיברע םירכיא ,ןבל ןוראווצ לש עקר ילעב םידוהי םירגהמ - דמעמב ודריש םישנאמ
ויהש ,קבאמה תרוסמו הכוראה תולגתסהה תפוקת םירסח הלא םילעופל .ב"ויכו ,םהיאצאצו
דמעמל ויהש ,תוחילשה תשוחתו הוואגה ,הרקויה םג םהל תורסחו ,ברעמב םילעופה דמעמל
היצטניירוא ירסח םה ,הכומנ הנדוע םהלש תולגתסהה תמר .בושייה תפוקתב ידוהיה םילעופה
.ןוצר יעבש םניאו

םיקסעוממ ובורב בכרומ אוה .תילארשיה הרבחב רתויב לודגה דבורה אוה ינוניבה דמעמה
.הצחמל םיישפוחו םיינכט םידיקפתו םייתליהקו םיישיא םיתוריש ,תוריכמ ,תודיקפ תודובעב
הריד לעב ,תיברעמ םייח תמר םיקל ידכ השק דבוע :"עצוממה ילארשיה" לש דמעמה והז
וידליב הכימתהו ךוניחה לע דוקש ,החפשמל םידלי השולש דע םיינש לדגמ ,תססובמ הנוכשב
םיכירצ ינוניבה דמעמהמ םילארשיה .תיצראה הקיטילופב שחרתמל דעו ,תירמוחה ותחוור לעו
םהיליבקמ רשאמ רתוי םיהובג םיריחמו רתוי םידבכ םיסימ ,רתוי ךומנ רכש םע דדומתהל
.ברעמב

וליאו ,םיריעז םיקיסעמו םילהנמ ,םיישפוח תועוצקמ ילעב ללוכ הובג-ינוניבה דמעמה
תועוצקמה ,היטרקורויבה ,הלכלכב ןוילעה גרדה תא םישייאמה םישנאמ תבכרומ הטילאה
הרקויל םיכוז הלא םיהובג םידבר ינש .אבצהו הקיטילופה ,תונמאהו תוברתה ,םיישפוחה
המרב םניא ,םהייח תונונגיסו , םתולעבבש ידיינ-אלדה יסכנ ,םהיבאשמ ךא ,רתי-תויוכזלו
.תויברעמ תורבחב םהיליבקמ לש הלאל ההז

תוגלפתה תא דומאל ןתינ ,לארשיב ידמעמה הנבמה תא הפממה רקחמ אצמנב ןיאש תורמל
-כ ינוניבה דמעמה ,25% -כ םידבועה ,היסולכואה ןמ 15% -כ םה םיינעה :ךכ היסולכואה
איה לארשיש הלוע תאז תוגלפתהמ .דחא זוחאמ תוחפ הטילאהו ,15% -כ הובג-ינוניבה ,45%
ןטק אוה הב םילעופה דמעמ ךא ,תויברעמ תורבחל המודב ,ינוניבה דמעמה לש הרבח ןכא
ןומימב יולת ומויק ןכש ,רתויב עיגפ אוה הז חונ ידמעמ הנבמ יכ רורב ,תאז םע דחי .רתוי
.ינוציח

,םינוש םייח תונונגיס וחתיפ תונושה תובכשה .םינשה תצורמב שבגתה יתרבחה דובירה
ןיידע שיו תויה .בחרתה ןהיניב ןויוושה-יאו החיכש תוחפ התשענ תובכשה ןיב תודיינה
םהש ,םידברל תקלוחמה תכרעמה תא ראתל היהי ןוכנ ,ידובירה הנבמב הבר תוליזנ
,םינחבומ םיסרטניא תולעב תוצובק ןניהש ,תודמעמל אלו ,יתרבח-ילכלכ סוטטס תוירוגיטק
תופיכתה ףרח .הדובעה יכוסכס יפואב ,לשמל ,תאטבתמ וז תומימע .קבאמו ןוגרא ,העדות
רופישל םיקסעומ לש םיקבאמ רשאמ רתוי תואטבמ ןניא ןה ,לארשיב תותיבשה לש תופירחהו
,תותבוש תוצובק ןיב םואית וא תוירדילוס לש םייוטיב ןיא ללכ ךרדב .הדובעהו רכשה יאנת
.םיידמעמ טקילפנוק וא העדות לש םויק לע דמלל םייושעה

ידמעמה ןויוושה-יא ביבס םיקבאמ רדעה
הדובע לש לוצינו ינועלו ,יללכ ןפואב יתרבח קדצ-יאל תמייוסמ תושיגר ץראב שיש תורמל
בקע הררועתה אל תידמעמ העדותש רבדה אילפמ ,דחוימ ןפואב םיחטשהמ הלוז תיברע
היונשה היגוסל ךפה אל ןויוושה-יאשו ,םישימחה תונש תישאר זאמ ןויוושה-יאב לודיגה
.(124-132 :1990 ,קסילו ץיבורוה) תיטילופ תקולחמב

.וז העפות ריבסהל םייושעה םינושה םימרוגה תא ןוחבל יוארה ןמ
.תישיא תויגשיהבו תויונמדזהה ןויוושב הקזח הנומא בחרה רוביצב תררוש ,הנושארבו שארב
,תיתבכש-ןיב תועינ תמייק ,ןותמ אוה ןויוושה-יא :תכרעמה תושימג לע תכמסנ וז הנומא
לש להק תעד רקסב אצמנ תוחוורה תונומאהמ המכל יוטיב .ליזנ ונדוע ידמעמה שוביגהו
דובירה תא ראתל היהי ןוכנש ומיכסה םילאשנהמ 64% (4) .1988 תנשמ ידוהיה רוביצה
"םיינע וא םירישע םה ןטק טועימו ינוניבה דמעמב םה םישנאה בור" :ךכ לארשיב יתרבחה
םהש בורה ןובשח לע תאזו ןטק טועימ ידיב אצמנ רשועה תיברמ" יכ ורבסש 36% תמועל)
דמעמב םמצע תא וביצה ,ןהמ רוחבל תוירוגיטק שמח םהל ועצוה רשאכ .("םיינע םישנא
;(ךומנ דמעמב וא ךומנ-ינוניב דמעמב םמצע תא וביצה 11% קר) םילאשנהמ 70% ינוניבה
- םייחב החלצה םיעבוקה םימרוגכ םיישיא םיגשיהל תורישי םירושקה םימרוג ונייצ 64%
יבגל וא ויבגל המוסח תומדקתהה יכ שח טועימ קר ;תונימאו ןויסינ ,הלכשה ,השק הדובע
,השעא םיישיא םיצמאמ וליא הנשמ אל" טפשמה תא וללש םילאשנהמ םיעבר השולש ;וידלי
ששוח ינא" טפשמה תא ןכו ,"יואר ינא ןהלש הדובעה תאו הלכשהה תא גישא אל לארשיב
תונומאב קיזחה דבור לכב בורה ;"םיליגר ונא הלש םייחה תמרל םעפ ףא ועיגי אל ונידליש
(5) .יתרבחה םלוסב הדיריה םע המ-תדימב לדג קפסה יכ םא ,הלא

.תורחתה תא ןתממו לוכל תויונמדזהה הנבמ תא ביחרמ עובקהו רידאה ןוהה אוביי ,תינש
ללכושו בחרוה אוהו ,הנידמ םרטבש שדחה בושייל ןהו ןשיה בושייל ןה ינייפוא היה הז בצמ
םשל םיניישעתל תוידיסבוסל םילעותמ םייפסכה םיעצמאה ,ןוחטבל טרפ .הנידמה תפוקתב
אל תינוציחה הכימתהש תורמל .החוור יתוריש ןומימלו ,הקוסעת תריציו םילעפמ תלדגה
תקנוח איה .לארשיב םייחה לע רתויב הליקמ יהירה ,תילכלכ תואמצעו תולעייתה תדדועמ
לש תיחרכהו הרישי האצות הנניא יטרפ ןוה תריבצש םושמ ,תידמעמ העדות לש התוחתפתה תא
דודיעל הנידמהמ םירבעומה רוביצ יפסכ תטרפה לש האצות הרקיעב אלא ,םידבוע לוצינ
הייעב ורצי אל ץוחה עויס לש לוהינהו הקולחהש ,הז רשקהב ריעהל שי .תילכלכ החימצ
,הרוחשה הקירפא ,תיניטלה הקירמאב םיאצומש יפכ ,םזיטופנו תיטילופ תותיחש לש הרומח
.תורחא תונידמו ןיס ,הפוריא חרזמ

םרוג הזע תעוצרמו תיברעמה הדגהמ הלוזה הדובעב תוארל שי ,ןוה אובייל ףסונב ,תישילש
,םיניטסלפה םידבועה 120,000 .תילארשיה היסולכואה לש תויונמדזהה הנבמ תלדגהל ףסונ
רועיש ךא ,(1992 תנשב) ילארשיה הדובעה חוכמ 6% םיווהמ ,תילארשיה תוחרזאה יללושמ
םה .םיתורישבו היישעתב םג תמייוסמ הדימבו ,תואלקחהו ןיינבה יפנעב הברהב הובג
תולע תא םיצצקמ ,תויוצר-אלה םייפכה תודובע בורמ םילארשיה םיקסעומה תא םיררחשמ
עיקשהלו לעייתהל םיקיסעמה לע ץחלה תא םיניטקמו ,םיקיסעמה תלעותל הדובעה
(6) .היצמוטואב

עונמל החילצה וז תוינידמ ,ליעל ןייוצש יפכ .ידמל תחלצומ הניה החוורה תוינידמ ,תיעיבר
תושפל םייופצה ,הלא םיעגפמ הצלחנ לארשי .דמעמ-תת תורצוויהו עוושמ ינוע תוטשפתה
אוה 15% לש רועישב ינוע .הלכשה ירסחו םיינע םירגהמ לש בר רפסמ תטלוקה הרבחב
.ןויוושה-יא לש לודיגה בצק תא הטאה קר וז תוינידמ ,תאז םע .החוורה תוינידמ לש גשיה

תוריתסהש איה יטילופ תקולחמ עלס הווהמ ונניא ןויוושה-יאש ךכל תישימחה הביסה
תיתרבח תוינידמ לש הגצהו חותיפ ןהמ תוענומ ץראב תוגלפמה לש תיתרבחה היגולואידיאב
תיטסילאיצוסה המרגורפה .החוור יתורישב ךרוצה לע תיללכ המכסהב תוקפתסמ ןהו ,תיפולח
הזכיר ,םישולשה תונש תישארב הינומגה הגישהש רחאל .םימי הכיראה אל הדובעה תעונת לש
תיינבל םינותנ הינייעמ ויה דחוימבו ,ידמעמ קבאמב אלו המוא יוניבב היצמאמ תא י"אפמ
הגלפמל הדובעה תגלפמ הכפה הנידמה תפוקתב .תיללכה םידבועה תורדתסה
,תידמעמ-לעה ,תימואלה היגולואידיאה תא המשיי איה ןוירוג-ןב תגהנהבו ,תיטרקומד-לאיצוס
רקיע םויהש ךכ ,הדובעה תגלפמ תא םיכומנה תודמעמה ושטנ םיעבשה תונשב .תויתכלממ לש
תודדצמה תועיס ןיב םינפבמ תגלופמ איהו ,ההובגהו תינוניבה תובכשב אוה החוכ
הדימ התואב ןייפאמ הזכ שוטשיט .תימואלה הגועה לש תינויווש רתוי הקולחל תודגנתמהו
ךא ,תישפוח הלכלכב תלגוד הכלהל רשא ,תורחה תעונתמ תבכרומ איה .דוכילה תגלפמ תא
תא תגציימו קוש תלכלכב הנימאמה תילרבילה הגלפמהמו ,םזילופופ ידי-לע תיחנומ לעופב
לש תילארוטקלאה הסמהש ךכמ האצותכ .םדי-לע תכמתנו יטרפה רוטקסהמ תלוכיה ילעב
תולעב תועיס ןיב הכותב תלצופמ הגלפמהש ךכמו ,תוכומנה תובכשב הרוקמ םויה דוכילה
לאמשה לש ולרוג .םומע םזילופופ לש תוינידמ טקונ דוכילה ,תודגונמ תוילכלכ תוסיפת
רשאמ רתוי םולשלו תויוכזל תבייוחמ חרזאה תויוכזל העונתה .רתוי ריפש ונניא ינויצה
העונתה תא תגציימ איה דועב ןויוושה-יאב המחלמה תא השיגדמ ם"פמ .םייתרבח םיאשונל
םזילאיצוסה וליפא .תורדתסהה לש םיניירושמה םיסרטניאה לע הניגמו ,תססובמה תיצוביקה
לש ימואלה ןיינעבו םולשה אשונב התודקמתה ללגב יטנבלר ונניא תיטסינומוקה הגלפמה לש
.יברעה טועימה

ךוסכסה שוטשיטב עירכמ דיקפת ,םויה אלמל הכישממו ,רבעב האלימ תורדתסהה ,תישיש
.תידמעמ הקיטילופב אלו המוא-יוניבב תורדתסהה הקסע 1920 -ב הדסוויה זאמ .ידמעמה
לש תירשפא יתלב הדמעל תורדתסהה תא קחוד המויקו הלכלכהמ עברב תטלוש םידבועה תרבח
ללכ לש גוצייל תנעוט תורדתסהה ,תאזמ הרתי .הדיבעמו םידבוע תגציימ תעב הב התויה
םיסרטניאה ןיב ,תללוכה התוינידמב ,רשפל תצלאנ איה ןכלו ,םילעופה לש קר אלו ,םיריכשה
ףוגכ המצע הלש סרטניאה ןיבל הלא לכ ןיבו ,ינוניבה דמעמהו םילעופה דמעמ לש םידגונמה
(יוארכ התוא תשמממ איה ןיאש הקזח) םידבוע גוציי לע הקזח הל שיש ךכב .יטסילטיפק
.יתימא ילאיצוס לאמש לש וא םילעופ תעונת לש החימצה תורשפא תא תורדתסהה תמסוח
קפס ךא ,םידבועה תניגמכ המצע תא גיצהל תאש רתיב תורדתסהה הסנמ הנורחאל יכ ןייוצי
.התדמעב שממ לש יוניש לח םא

.ידמעמה ןויוושה-יא לע הליפאמ איה םג םירחאה םיימינפה םיעסשה לש תוטלובה ,תיעיבש
תא ךכשל ידכב םייד םירומח םה םיברעל םידוהי ןיבו םייתדל םייתד-אל ןיב םיטקילפנוקה
ןויווש-יא יבגל הגאדה .םייתדע םיחנומב תודמעמ ספות בחרה רוביצה ,השעמל .ידמעמה עסשה
םיבר לש םדידל .םיזנכשאל םיחרזמ ןיב ילכלכ-יתרבחה רעפל טלחומ ןפואב טעמכ תלבגומ
תייעב השעמל הניה תיתדעה הייעבהו ,םיבאשמבו תויונמדזהב יתדע רעפ ושוריפ ןויווש-יא
יגוס ינשמ הרישי תומלעתהל הקזח הייטנ ףא תחוור .תודעה ןיב ידמעמ ןויווש-יא
.תיתוברת תולשחנל םסוחיי לש ךרדב - יתדעהו ידמעמה - וללה ןויוושה-יא

תוידמעמה תונחבהה תייהקהב יזכרמ דיקפת יברע-ילארשיה ךוסכסלש קפס םוש ןיא ,ףוסבל
תבבוס וילעש יזכרמה ריצה ,קפס אלל ,והז .םידוהיה ברקב תוידמעמה תויוחיתמהו
טיסמו םזיטוירטפ חפטמ ,תויתרבח ללכ תוקיז קזחמ ינוציחה ךוסכסה .תיתגלפמה הקיטילופה
.רתוי םירצ םיסרטניאמ בלה תמושת תא

תויתדע
,תיתוברת העפשהבו יטילופ חוכב ,םיילכלכה םיבאשמה תקולחב תודעה ןיב םילדבהל םאה
(Smooha, 1987) ?תילארשיה היטרקומדה לע עיפשהל תולולעה תוכלשה

ןויווש יא
.הלכשהב טלוב ןורתי שי םיזנכשאל .תודעה ןיב םיבאשמב םירעפ לע םידיעמ םיבר םינותנ
רתוי היה רעפה ךא .םיחרזמל רשאמ רתוי דומיל תונש 2.8 ,עצוממב ,םהל ויה 1991 תנשב
הלכשה ירסח םיזנכשאהמ 1.4% ויה ץראל ץוח ידילי ברקב :הלכשהה םלוס תוצקב רומח
ילעב ויה ,םיחרזמהמ דבלב 14% תמועל ,םיזנכשאהמ 39.9% ;םיחרזמהמ 16.4% תמועל
לש רתוי ריעצה עצוממה ליגה .(תותיכ ,רתוי וא ,13) תימדקא וא תינוכית-לע הלכשה
.רתוי דוע לודג השעמל רעפהש הארמ ףא אלא ,הזה רעפה תא ריבסמ ונניאש קר אל םיחרזמה
לארשי ידילי יגשיה ,םהירוה לע םהיגשיהב םילוע םיזנכשאה לארשי ידליש דועבש ררבתמ
,הובגה ךוניחב םוצעה רעפל שי תדחוימ תועמשמ .םהירוה לש הלא ומכ םיעורג םיחרזמה
םיטנדוטסה תייסולכוא תלפכה ףרח .תודעה יתש ינב לש הלכלכב תידיתעה הבצהה תא עבוקש
תואטיסרבינואב ,םיחרזמה לש הדימלה ירועיש תלדגהל תוינכותה לכ ףרחו ,1967 זאמ
.דחאל העברא לש סחיב םיזנכשאה ןיידע םיליבומ

םיחרזמל ןתינה ךוניחהש םושמ ,דומילה תונש ינותנב ףקתשמש הממ לודג דוע ךוניחב רעפה
לש עוציבב ,תחא ןקת תייטס דע תיצחממ ענה ,רכינ רעפ םייק .רתוי הכומנ תוכיאב אוה
םישילש ינש רובע .(IQ) לכשמ ינחבמ תוברל ,םינוש גשיה ינחבימב םיזנכשאו םיחרזמ םידלי
תורגבל ליבומה ינויע לולסמ ושוריפ ינוכיתה ךוניחה םיזנכשאה ןוכיתה ימייסממ
ליבומה יעוצקמ ךוניח והז םיחרזמה םהיתימעמ םישילש ינש רובעש דועב ,הטיסרבינואלו
(7) .הדובעה קושל

לש יוכיסה ץראל ץוח ידילי ברקב .דיה-יחלשמ תוגלפתהב אטבתמ ךוניחב ןויוושה-יא
תועוצקמ) די-יחלשמ לש תוהובגה תוירוגטקה שולשמ תחאב דובעל ,1991 -ב ,םיזנכשא
,(20.6% תמועל 38.6%) םיחרזמ לש הזמ לופכ טעמכ היה (םיאנכטו םילהנמ ,םיישפוח
זאמ .(21.1% תמועל 50.1%) רתוי לודג וליפא היה רעפה ץראה ידילי ברקב וליאו
,תודעה יתשמ רעונה בור תלילכ ידכ ,םישישה תונשב רכינ ןפואב בחרוה ידוסי-לעה ךוניחהש
תא הרגס אל ותוטשפתה ןכ לעו ,ןבל ןוראווצ תודובעל הסינכ סיטרככ וכרעב בר תוחיפ לח
קלח הפחד סוטטס תוהובג תודובעל הלכשהה תושירד תאלעה .(1987 ,ןוהנ) יתדעה רעפה
ינלבק) םינטק םיקסעו רודיב ,טרופס ומכ ,םיסינכמו םייפולח תודיינ יקיפאל םיחרזמהמ
.(תוילוש תוקוסעת המכו תויממע תודעסמ ,םינטק םיכסומ ילעב ,תוינומ יגהנ ,הנשמ

1991 תנשב .הקוסעתבו ךוניחב רשאמ תוחפ יכ םא ,םייחה תמרב ףא רכינ יתדעה רעפה
וליאו ,תיזנכשא החפשמ תסנכהמ 85.5% -ל ,עצוממב ,העיגה תיחרזמ החפשמל הסנכהה
םלוס תוצקב רעפה .םיזנכשאה לש וזמ 69.6% -ל קר העיגה םיחרזמה לש שפנל הסנכהה
.םיזנכשאה לש הסנכה עברמ תוחפ ,עצוממב ,וחיוורה םיחרזמה :הברהב לודג היה הסנכהה
וררוגתה ץראל ץוח ידילי םיזנכשאהמ 52.7% 1991 תנשב :ףסונ ןיחבמ םרוג אוה רויד
ברקב םיליבקמה םינותנה .םיחרזמהמ 35.3% תמועל ,רדחל תחא שפנמ תוחפ לש תופיפצב
ושענ אמייקה ינב םירצומה בור ,אסיג ךדיאמ .20.2% תמועל 39% ויה ץראה ידילי
.רצומה לש תוכיאבו םגדב רקיעב םיאטבתמ םייתדעה םילדבההו ,םיחיכשל

רקחמ רסחש תורמל .ןוהה לש רבצהבו תומכב אוה תודעה ןיב רתויב עירכמה ירמוחה רעפה
,ץראב רתוי םיקיתו םתויהב טלוב ןורתימ םינהנ םיזנכשאהש חינהל רשפא ,הז יזכרמ אשונב
ילעבו ,דח ןפואב הלוע שוכרה ךרע ןהבש תוססובמ תונוכש יבשות ,הינמרגמ םייוציפ ילבקמ
.רתוי לודג שפנל ןוהה רבצה ןהבש תונטק תוחפשמ

,תידוהיה היסולכואב .יתדע דוביר םירצוי םיחרזמל םיזנכשא ןיב םיבאשמב הלא םירעפ
תברועמ איה םייניבה תבכש ,חרזמה תודע ינבמ עירכמה םבורב םה םידבועה דמעמו םיינעה
ןפואב םייזנכשא םה הטילאהו הובג-ינוניבה דבורה וליאו ,םיזנכשאל םייוסמ רתי-גוציי םע
רעפה תשרוהמ חכוויהל ןתינש יפכ - המצע תא החיצנמו הביצי איה תאז תכרעמ .קהבומ
.ץראה ידילי רודל ץראל ץוח ידילי רודמ

םרוגה ?לארשיב יתדעה דובירה לש תוביציה תאו תויכשמהה תא םיריבסמה םימרוגה םה המ
הרבח לכב הייוצמה תידמעמ השרוה לש הליגרה םינונגנמה תכרעמ אוה רתויב יללכה
ונייה) חווט תרציק בורל יהירה ,תושעותמ תורבחב החיכש תיתרבח תועינש תורמל .תשעותמ
ןהלש סוטטסה תא שירוהל תוחילצמ תוחפשמה בורו ,(תוציפק אלל ,הבורק הבכשל אוה רבעמה
.םיילכלכה השרוהה ירדסהו םידליה לודיג לש םייתוברתה םיסופדה תועצמאב ,ןהיאצאצל
גוז ינבו םידומילה לספסל םיתימע ,םינכש ,םירבח לש הריחבה ,הרבחב תוחיתפה תורמל
םיבאשמ לש תונימזה יפל ,ונייהד ,יתרבחה דמעמה יפל הבר הדימב תעבקנ ןיאושינל
קותעישל תיללכה הייטנה רואל .הזל הז םימודה םדא ינב ןיבש תידדהה הכישמהו
ןיא ,הדעו דמעמ ןיב הרצונש תירוטסיהה הפיפחהו ,םייתרבחה תודמעמה לש (היצקודורפר)
.הגירח העפות לארשיב יתדע-ידמעמ הנבמ לש דוסימב תוארל

םיחרזמ לש יחכונה ריעצה רודה .אצומה תחפשמ תעפשה לשב חצנומ יתדעה ןויוושה-יא ,תינש
.םידליל תתל המ הברה היה אל םירוהל ןהבש ,תוססובמ ךכ לכ אלו תולודג תוחפשמב לדג
רתוי םיבוטה םיבאשמהמ םהייח לכ ךשמב םינהנה םיזנכשאה לארשי ידילי יבגל ןוכנ ךפיהה
לכ ךשמב םהידליב םיכמות םירוהש ץראב לבוקמש ןוויכ .םהלש תונטקה אצומה תוחפשמ לש
שלחיהל םנמוא יופצ הז םרוג .תותיחנ לש עובק בצמב םיאצמנ םיחרזמה ירה ,םייחה תפוקת
העש יפל ךא ,המוד אוה תונוש תודעמ ץראה ידילי ברקב החפשמה לדוג םויהש םושמ דיתעב
.הקזח העפשה יתחפשמה עקרל שי

םנמוא שי .ומוצמיצל יד השענ אלש םושמ טושפ םייקתהל ךישממ יתדע ןויווש-יא ,תישילש
םיטקננה םיילסרבינואה םידעצה ןיב .הנטק ןתוליעי ךא ,וז הרטמל תודעוימה תוינכות הברה
תונוכשלו םיינעל ,םידלי תובורמ תוחפשמל טשומה עויסה תא ןייצל שי יתדעה רעפה תנטקהל
תודע ינבמ םידליל הנפומה ךוניחב חופיטה םוחתב םיזכרתמ םיירלוקיטרפה םיעצמאה .הקוצמ
אל ךא ,יתדעה ןויוושה-יא תובחרתה-יא תעינמל ילוא תוליעי וללה תוינכותה לכ .חרזמה
(8) .תיבויח הפדעהלו הפיקמ תיתרבח תוינידמל ףילחת ןה ןיא .ומוצמיצל

הצובקכ בטיה םיססובמ ויה םיזנכשאה ?יחכונה יתדעה ידובירה הנבמה הווהתה דציכ
םידסיימה ויה םה .תידוהיה היסולכואהמ 77% וויה תע ,הנידמה תמקה םע רבכ תיטנאנימוד
.הטילאל דע םידבועה דמעממ ,היכבדינ לכ לע הרבחה לש הרדשה דומעו שדחה בושייה לש
.הריעז תידרפס הטילא הדמע השארבש ,השלחו היינע ,הנטק הליהק וויה ,םתמועל ,םיחרזמה
הווש רועישב םיחרזמו םיזנכשא התנמש ,תינומה היילע העיגה הנידמל ןושארה רושעה ךלהמב
הלכלכב ובולישו קשמה שועית ,אבצה תלדגה לש תופוחד תויעב ינפב הדמע הלשממה .טעמכ
ידכ (הקולחה תולובגל רבעמ) רורחשה תמחלמב וספתנש םיחטשה לש ידיימ בושיי ,תימלועה
,ךוניח ,ןוכיש) םיתורישה תכרעמ לש הבחרהו ,םהמ הגיסנל םיימואלניב םיצחל םולבל
.הלדגו תכלוהה היסולכואה יכרצ תא קפסל ידכ (דעס ,תואירב

לע הנוש ןפואב העיפשה םישימחה תונשב וללה תופוחדה היתויעב םע הנידמה תודדומתה
.תינומה תועינל ריהמ ןפואב וכז םיקיתווה .םיחרזמה םילועהו םיזנכשאה םילועה ,םיקיתווה
,םילנויספורפל ושענ םקלח .ינוניבה דמעמל םידבועה דמעממ רצק ןמז ךות ומדקתה םתיברמ
יאנתו תוידיסבוסה תא ולצינ םהמ רחא קלחש דועב .םיריעז םיקסע ילעבלו םילהנמל
תא וביחרה וא ,םיניישעתלו םימזיל וכפהו םתושרל הנידמה הדימעהש םיבידנה העקשהה
םהיתונורתיל תודוה תושדחה תויונמדזהה תא בטיה ולצינ םיקיתווה .םימייקה םהיקסיע
ילבקמלו הטילאל הבריקו םיסכנ רבצה ,תיסחי הבוט הלכשה ,תירבע תעידי :םידחוימה
.תוטלחהה

הטילק יאנתמ ולבס םה םג ןכש ,הליחת םהילע רפש אל םיזנכשאה םישדחה םילועה לש םלרוג
תלעות קיפהל דציכ םיקיתווהמ תוחפ ועדיו םייתולג לאכ לוזליז לש סחיב ולקתנ ,םישק
ינוניבה דמעמל סנכיהל וחילצה םה ,הרצק רבעמ תפוקת רחאל ,םרב .תושדחה תויונמדזההמ
החפשמ יבורק םע םהירשק ,רמולכ) םהלש תובוטה תויתרבחה תותשרה ךכל ועייס .הלעמו
,םהיתוחפשמב ןטקה תושפנה רפסמ ,(םיקיתוו לש תיטנאנימודה הצובקה ברקמ םירכמו
ישיאה יומידהו (ןכ םג ולביק םיקיתוו םיזנכשאש) הינמרגמ ולביקש םיישיאה םייוציפה
.םיפוריאכ םהלש ירוביצהו

לש םיכומנה םיגרדל םיחרזמה םילועה לועית לע הססבתה םיזנכשאה לש תידובירה תועינה
תא ,םרשב לע םישחהו ,םהיניע ומב םיאורה ,םילעופלו םיינעל ושענ םיחרזמה .הרבחה
בור .םיהובגה תודמעמל םתרידח תאו םילעופה דמעמ תא םיזנכשאה לש תינומהה השיטנה
תורייעל חלשנ םהמ קלח .םידורי םיתוריש ונתינ םהבש בושיי תומוקמב ונכוש םיחרזמה
םיבשומ תמקהל ודעויש הלא .םודיק-אלל הקוסעתמו הבר הלטבאמ ולבסש תושדחה חותיפה
םע תורחתהל םדי לאל היה אלש ךכ ,םיקיפסמ-אל רוציי תוסכימו םיעצמא ולביק םישדח
.םיססובמה םיקיתווה םיבשומה

תוכומנה תובכשל םלועיתל דגנתהל ולכויש ידכמ םישלח ויה םיחרזמה םישדחה םילועה
תוחפשמ ,הכומנ תילמרופ הלכשה וטלב םהיתושלוח ןיב .םיבאשמה תאצקהב הערל םתיילפהלו
תשר רדעה ,הילא רגהל רשפאש תרחא הנידמ תרוצב הפולח רדעה ,םיסכנ רסוח ,תולודג
טעומ ןויסינ ןכו ,חוכה תודמע ילעבו םיקיתווה ברקמ םירבחו םיבורק לש יהשלכ
.תינרדומ הקיטילופבו תונגראתהב

.יתדע דוביר הרציש תוינידמה תא העבקו חוכה יזכרמ לכ לע הטלש הדובעה תעונת תגהנה
לע םייאמה ,דובא רבדמ רוד םה םיחרזמה םילועה היפל הסיפתה תא הציפה םג איה
לע הדות ריכהל םירומא ויה םהו םיטעומכ וגצוה םהיכרצ .תילארשיה תוברתהו היטרקומדה
שוכרלו םתוברת תא בוזעל םילגוסמ םמצע םה םא רורב היה אל יכ םא .םהל ןתינש המ לכ
הרומחה העיגפל .תילארשיה הרבחב ירמגל עמטיהל ופיצ םהידלימ ירה ,םיקיתווה תוברת תא
םיפיטואירטסהו תינורטפה היגולואידיאה לש השקה ןובלעה ףסונ היילפאה תוינידמ לש
.םיליפשמה

אוה ,םיחרזמה תושלוחו ,הלפמ תוינידמ ,םיפוחדה הנידמה יכרצ לש הז ונימב דחוימ ףוריצ
הניט םויה דע םיחרזמה םישח וז הביסמ .שבוגמ יתדע-ידמעמ ידוביר הנבמ תורצוויהל םרוגה
הנחמל הדובעה הנחממ 1977 תנשב תיטילופה םתכימת תא וקיתעה םהו הדובעה תעונתל
:תענמנ-יתלב התיה םישימחה תונש לש תוינידמה הדובעה תעונת לש הטבמ תדוקנמ .ןימיה
.םילארשיה תוברתהו היטרקומדה לע םויאה תא לכיסו תוימואלה תורטמה תא תריש המושיי

לש ןולשכ תואכ בצינ םג אוה .תיניצר הייעב הווהמ םידוהיה ברקב דסוממה יתדעה דובירה
.אלמ יתדע בוליש תגשהל תרהצומ תובייוחמ םהל שיש ,תידוהיה הנידמהו תונויצה

תוברת
,תידוהי תוימואל ,תידוהי תדמ תבכרומה תפתושמ דוסי תוברת םויכ שי םיזנכשאלו םיחרזמל
תיטנאטסטורפ הקיתא" ןיעמ ,םיימוקמ םיילארשי תוגהנתה יסופד ,תירבע הבותכ תוברתו הפש
המכו ,(תויתורחתו העקשה ,השק הדובע ,תויגשיה ,םירושיכ לע שגד תמיש תללוכה) "תילארשי
תונונגס ,תונרמוח ,תיסכאס-ולגנא תיטפשמ תוברת ,יטרקומד סותא) תורחא תויברעמ תועפשה
איה .הצחמל-תיברעמ איה וז תילארשי תוברת .(םינומה תוברתו ינוניבה דמעמה לש םייח
ייחב םייטסיביטקלוקו םיימואל םילוקיש לש תויזכרמב ,הלש הקזחה תויתחפשמב תיברעמ-אל
,תבייחמ ךכ-לכ אלו חוקימ-תב הלבגהכ קוחה תסיפתב ,תונכשו שונא יסחי לש הבשחהב ,טרפה
.רוביצהו דיחיה ייחל תדה לש הרתיה הרידחבו

לדבהה .ןהלש הנשימה-תוברתב תונוש ןה ,תודעה יתשל תפתושמ תילארשיה תוברתהש תורמל
םינוליחהו דחמ םידרחה ברקב תוחפ םיגצוימ םיחרזמה .תדה תרימש אוה ןהיניב עירכמה
ינרשפ ןפואב תווצימה תא םימייקמו םישרפמ םהו םהלשמ םייתד םיגהנימ םהל שי ;ךדיאמ
תוחפ ןכותב םינימה ןיב םיסחיהו רתוי תודכולמ ,רתוי תולודג םהיתוחפשמ .רתוי ישעמו
ןוויכ .תילמרופ תוחפו תיברעל רתוי הבורק ,תיטנתוא רתוי םהיפבש תירבעה .םיינויווש
םיינייפואה תולגתסה יסופד וחתיפ םה ,םילעופו םיינע םה םיחרזמה ברקמ רתוי לודג קלחש
דמעמה לש הנשימה-תוברתל רתוי םיטונה םיזנכשאהמ םינחבומ םה ךכבו ,הלא תובכשל
ינוניבה
(9) .הובגהו

רוציל םיטונ םה לארשיב ךא ,תורחא תורבחב םילבוקמ תויתדע הנשימ-תויוברת ןיב םילדבה
הניחבמ םימייאמו םיתוחנ לאכ םיחרזמל סחיה היה םישישה תונש עצמא דע תוחפל .םיחתמ
םיחרזמהש יתוברתה יונישל הבוגתבו ,רתוי רחואמ .עמטיהל ץחל םהילע לעפוהו ,תיתוברת
תודמע תצקימב ונתמתה ,תירבה תוצראב ינתאה םזילרולפה תעפשהלו ,תרבוגה םתאחמל ,ורבע
רישעהל תדעוימה ,חרזמה תודהי תשרומ תינכות תא גיהנה תוברתהו ךוניחה דרשמ .םיזנכשאה
םג .חרזמה תודהי תוברתמ םינכתב רולקלופו תורפס ,הירוטסיהב םידומילה תינכות תא
התוחנכ התוא ואר רבעבש ,תיחרזמ תיממע תוברתל וחתפנ םייתכלממה היזיוולטהו וידרה
.ימשיר יוטיב הנממ וענמו

תומימע רצי תיקלח תוחיתפל תיתוברת תוריגסו תונוילעמ םיזנכשאה ברקב לחש רבעמה
תיזנכשאה הדמעה התשענ ,קומע ןפואב תונתשהל םוקמב .תוברתה תלאש יבגל תיביטקורטסנוק
וחילצה םרטש םידוהיכ םיספתנ ןיידע םיחרזמה .השימגו תיווסומ ,תמכחותמ ,תנדועמ רתוי
םירדגומ םהו תלבגומכ תבשחנ םתלוכי ,"תרגפמ" תיברע תוגהנתהו הבישח יכרדמ ררחתשהל
,חרזמה תודעש דע םינש לע םינש דוע ורבעי" :ןויארב ריהצה דחא ל"כטמר .חופיט ינועטכ
,ץראה) "ברעמה לש תוילטנמה םע דדומתהל וחילצי ,האלמ הלכשה םילבקמש הלא םג
,םתוברתב םינוילע ,םייברעמ לש ימצעה יומידב קיזחהל םיכישממ םיזנכשאה .(21.5.1978
תודהי תשרומל יוטיב םויכ םירשפאמ םה (10) .םיתוחנ םיברע ןיעמל םיחרזמה תא תומדלו
.הקיזמ-אלו התמ תירוטסיה תוברת יהוזש ןוויכ חרזמה

,תוהז חתפל ,םינוש תויהל תוכז םישרוד םניא חרזמה ידוהי .םודר תוברתה אשונ םויכ
בוציע לע עיפשהל םהל ורשפאיו םדוחייב וריכיש םיצור םה תאז םע .םידרפנ ךוניחו תוברת
.לארשיב הגיהנהל םיעבות םה ןיאו תיברע איה םתוברתש םיבשוח םה ןיא .תימואלה תוברתה
(11)

תילארשיה תוברתה לש ןויבצה תלאש היושע תיניטסלפה הלאשה בשויתש רחאל יכ רעשל שי
תיברע תוברתל לארשי תא חותפל יושע יברע-ילארשי םולש .יתדע-ןיב תקולחמ עלסל ךופהל
תיתוברת תקולחמ חתפתת יכ ןכתיי .תיחרזמה תוברתה לש יברעה דמימה תא תויחהל ךכבו
.תודעה ןיב

הקיטילופ
םה .תיתוברת העפשהבו יתרבח-ילכלכ דמעמב רשאמ רתוי הקיטילופב ומדקתה םיחרזמה
םינוממה םיזנכשאה "םיסוב"ה תפוקתו ,בור םיווהמ םה םהב בושיי תומוקמב םויה םיטלוש
תסנכה ירבחמ שילש .המישרמ םייצראה םייטילופה חוכה יזכרמל םתרידח .הפלח הרבע הובגמ
תונכוסה רבזג ,תורדתסהה ריכזמ .ידרפס וא יחרזמ אצוממ ויה 1993 תנשב םירשהמ עברו
הנידמ אישנו יקריע אצוממ ל"כטמר היה םינומשה תונשב .םיחרזמ ויה דחא דוקיפ ףולאו
ויה דוכילה תגלפמ זכרממ תיצחמכו הדובעה תגלפמ זכרמ ירבחמ שילשכ .ידרפס אצוממ
םיעשתה תונש תישארב תונושה חוכה תודמעב םיחרזמה לש תטלובה תופתתשהה .יחרזמ אצוממ
.םישימחה תונשב םרוצה םרדעהל טלוב דוגינב תדמוע

.דוכילה שוג רובע תיחרזמ העבצה זוכיר אוה תיחרזמ תיטילופ המצוע לש רחא רוקמ
,ס"ש ,דוכילל םלוק תא ונתנ 1992 תוריחבב םיחרזמה םיעיבצמהמ 80% יכ םיכירעמ
םיזנכשא לש המוד רועישש דועב ,תורחא ןימי תומישרו תדלומ ,תמוצ ,הרותה תודהי ,ל"דפמה
דוכילל תמרוג םישוג יפ-לע תיתדעה העבצהה .לאמשה תוגלפמו הדובעה שוג רובע ועיבצה
,ס"ש תא ףיסוהל שי ךכל .םהירחא רזחל הדובעה תא םג תצלאמו ,םיחרזמב יולת תויהל
שי וזכש רותבו ,םיחרזמה גוצייל יולגב תנעוטה ,12 -ה תסנכב הלדוגב תישילשה הגלפמה
.ילוגס לקשמ הל

םירקוח ואיבה תוריחבב העבצהו הדע ןיבש הקיזהו םיחרזמה לש יטילופה גוצייב היילעה
םע יכ תסרוג וז הדמע .ןאכ הרצק תוסחייתהל היוארה הז ןיינעב הפקשה חתפל םימייוסמ
לש שדחה בורה םה םיחרזמה יכו ,הקיטילופב יזנכשאה ןדיעה םייתסה 1977 תנשב ךפהמה
תוברתה (12) .השדח תיטילופ תוברת דסמל עייסו ןוטלשל דוכילה תא איבהש בור ,לארשי
המצוע ,חוכ השיגדמה תיטסינויזיבר תונויצ לש תללודמ הסריגמ תבאוש השדחה תיטילופה
וז הפקשה ילעב .(Peleg, 1987) םייוגב יסיסב ןומא-יאו ידוהי םד ,המוא ,המדא ,תיאבצ
תראותמה ,תיחרזמה תיממעה תיטילופה תוברתה תא תמאות וז "השדח תונויצ"ש םירובס
םיכילהת ינש ,םדידל .תילנויצר-יאו תיתד ,תינרדומ-םורט ,תיאנק ,תירטנצונתא ,תיתוכמסכ
לש םיילסרבינואה םיכרעה תא ודביא םיזנכשאה םיקיתווה ,דחא דצמ :ליבקמב ושחרתה
םתודהי לש םייטסירלוקיטרפה םיכרעב וקבד םיחרזמה םילועה ,ינש דצמו ,תוינויוושו הדובע
התיילע .(Cohen, 1989) תויתדהו תוימואלה תבוטל םיינזאמה וטנ ,ךכמ האצותכ .תיתרוסמה
יחרזמה לוקה תכישמב דוכילה תחלצה תא הריבסמ השדח תינמואל תיטילופ תוברת לש
ילועל תרשפתמו תיטמגרפ ,תיטסינמוה תיטילופ תוברת תיינקהב הדובעה ןולשיכ לע הדיעמו
.(1983 ,ירניבא) םהידלילו םישימחה תונש לש חרזמה

היילעה ,תישאר .קפסב לטומ ,לאמש ישנאו םיזנכשא ברקב תירלופופה ,וז הסיפת לש ףקותה
ילבקמ בור .תיזנכשאה תיטילופה תויטנאנימודל ץק המש אל הקיטילופב םיחרזמה לש
אלל ימואלה תופידעה רדס תא םיעבוקה הלא םהו ,םיזנכשא םדוע יצראה גרדב תוטלחהה
ול ןיאו םיחרזמה בצמ תא תמדקמה תוינידמ טקנ אל דוכילה .םיחרזמה יכרצב תובשחתה
לע םמתוח תא ועיבטה אל םיחרזמה ,תינש .הדובעה לש וזמ הנושה תיתרבח תוינידמ
תא ןייפאל היהי ןוכנ אל ,הרקמ לכב .תוינידמ תעיבקב םילוקישה לעו ימואלה םויה-רדס
תוברת יהוז ןכש ,תיברע-יטנאו תינוציק ,תינמואלכ תיחרזמה תיטילופה תוברתה
םיאור םהש םושמ דוכילה הנחמ תא םיפידעמ םיחרזמה ,תישילש .תיטאמגרפו תיגולואידיא-אל
תיארחא הדובעה ,םהיניעב .סוטטס תגשהלו תיתרבח תועינל יעצמא ,קדצב אלש וא קדצב ,וב
תואשנתהב םיגהנתמהו תויגליבירפמו סוטטסמ םינהנה םיזנכשאה תא תגציימ איהו ,םתקוצמל
לע יזנכשאה לאמשה ברקב תחוורה העדל דוגינב ,תיעיברו .םיחרזמה יפלכ לוזלזבו
ןתמו אשמ להנל הדובעהמ רתוי בוט לגוסמ דוכילה יכ םינימאמ םה ,םיחרזמה לש תונמואלה
םתכימת החיכוה ןכאש יפכ ,גישי דוכילהש הרשפ רדסה לכב וכמתי םהו םיברעה םע םולשל
ןפואב םילבקמ םהש םיינוציקהו םייצינה םירסמה חכונ ,אברדא .םירצמ םע םולשב הביציה
(13) .ןויצל יואר םיחרזמה לש םזיטמגרפה ,דוכילה ןמ עובק

לש פיטואירטסה .תיתדעה תונלבוסה-יא תא הריבגמ יטילופהו יתדעה לוציפה ןיב הפיפחה
םיחרזמה בור םע םיזנכשאה לש תומיעהמ קוזיח לבקמ םיילנויצר-יאכו םילשחנכ םיחרזמה
הניטה ,ךכל המודב .תודמעב תורפחתהו תונלבוס-יא םיסחיימ םה ולש ,ביריה יטילופה הנחמב
אוה ףא ,"םיפייוזמ" םילרבילכ םיזנכשאה לש פיטואירטסהו םיזנכשאה יפלכ םיחרזמה םישחש
.תיטילופה תוביריהמ ןוזינ

תיתדעה הייעבה לש תוחקלתהה לאיצנטופ
הרבחב עסשכ תשטשטימו תיתדעה הייעבה תכלוה הדמתהב ךא תויטיאב יכ םירובס םיבר
.תילארשיה היטרקומדה יילוח ראש תרגסמב הרומח הייעב הווהמ איה ןיא ןכלו ,תילארשיה
תוברת ;תוריהמב םדקתמ יתוברתהו יתרבחה בולישה :תויאר רפסמ לע תנעשנ וז תחוור העד
תושענ םינכשו םירבח לש תותשרה ;םימודל ץראה ידילי לכ תא תכפוה תפתושמה םינומהה
םישדחה ןיאושינה ללכמ עבר ידכל עיגה םיברועמה ןיאושינה זוחא ;תוברועמ רתויו רתוי
ןפואב ;וותשה (דיתעב החפשמה לדוג ןכלו) ןוירפה ירועישב םילדבהה ;הנש ידמ םיכרענה
לדבה אלל ,המוד הרוצב םיגהנתמו םיבשוח תיתרבח-תילכלכ המר התואמ םילארשי יללכ
םהמ םיבר ;םינוש םיידמעמ םיסרטניאו תיתרבח תועינ ירועיש שי םיחרזמה ברקב ;יתדע
לש םיגשיהה עצוממ תא דירומה ,לודג ינע דבור לש ומויק יכ םא ,תילארשיה הרבחב וחילצה
הלולעה תועמשמ תלעב תיתדע המודק העד וא הילפא םוש ןיא ;החלצהה לע ביעמ ,םיחרזמה
תוריירקב םיעיקשמו השק םידבועה ,ההובג היצביטומ ילעב םיחרזמ לש םודיקה תא בכעל
הובג-ינוניבה ,ינוניבה תודמעמה לש תומרב םדקתמ בלשב אצמנ יתדעה בולישה .חווט-תוכורא
.הטילאהו

,יתדע חופיק םישח םניא םמצע םיחרזמה יכ הדבועה תשגדומ וז תואר תדוקנמ ,ךכמ הריתי
רקסמ םיאצמימ .תוריחבל תויתדע תומישרבו תועונתב םיכמות םניאו תיתדע תוהז ילעב םניא
ןייצל ושקבתה םידוהיה םילאשנה .לארשיב תיתדעה תוהזה השלח המכ דע םיארמ 1988 -מ
םירוגמ :תישיא םרובע הבושח אל וא הבושח איה םא תואבה תויוהזה הנומשמ תחא לכ יבגל
טועימל וא (ידוהיה) בורל תוכייש ,יתרבח-ילכלכ דמעמ ,םואל ,(הרוזפב אלו) תדלומב
תובושחכ תויוהזה לכ תא האר םילאשנה לש לודגה בורה .הדעו תויתד ,תד ,תוחרזא ,(יברעה)
קר .תויתד יבגל 68.6% דע תדלומב םייחל עגונב 94% -מ ענש בור ;תיתדעה תוהזל טרפ -
.םרובע הבושח הדעש ונייצ (םיזנכשאהמ 26.4% -ו םיחרזמהמ 32.6%) 28.8% לש טועימ
הנומש ךותמ םרובע רתויב תובושחה תויוהזה שולש תא רוחבל וצלאנ םילאשנה רשאכ
.הדעב ורחב םיזנכשאה וא םיחרזמה ברקמ 3% -מ תוחפ ,תויוהזה

לש טלחומ ןחבמכ תודעה יסחיב תיסחיה העיגרה תא האור תויתדעב הדירי המיעטמה הפקשהה
ויה תויתדע האחמ תועונת .שפנו שוכר ןדבואב תוכורכה תויתדע תומוהמ ץראב ןיא .התקדיצ
.תיתדע תקולחמ לשב הלפנ אל לארשיב הלשממ םוש .ןהיתורטמב תוינלדב אלו דעומ תורציק
.העפשה לוטנו ןותמ אוה לארשיב יתדעה עסשה םיימואלניב הדימ-ינק יפ-לע

הניא איהו ריהמ תוחקלתה רשוכ תיתדעה הייעבל יכ הארנ וללה םינויפיאה לכ תורמל ךא
לש םירוחשה םירתנפה תעונת ,1959 -ב בילאס ידאו תומוהמ .ירוביצה םויה רדסמ הפרמ
תיתדעה האחמה ,1981 -ב תסנכל תוריחבה תכרעמ לש הפירחה תיתדעה המינה ,1971
לשוכה וקבאמ ךלהמב דוכילב יתדעה טקשה-יא ,1984-85 םינשב הריצח-ובא תשרפ תובקעב
,ס"שמ יערד רשה לש תכשוממה השרפהו ,1991-93 םינשב הגהנה תדמעל העגהל יול דוד לש
התיהש המצועב רוביצב דחפו םלה ומרג ,תיתדעה העיגרה לש תורפה רפסמ קר ריכזהל םא
ינפל תחתמש יתדעה חתמה תמצועש הארנ .וללה םיעוריאה לש ןטקה ףקיהל סחי לכ אלל
.םוימויה תרגישב וא להק תעד ירקסב אוצמל ןתינש הממ ההובג רתוי הברה איה חטשה

,םינשה תצורמב תודעה יסחיב םירופישה תורמלו תועטומ תוירלופופ תוסיפתל דוגינב
לע רומשל םיכישממ םיזנכשאהש םושמ רכינ ראשנו היה יתדע טקילפנוק לש לאיצנטופה
,הפוריאב תידוהיה הייעבה תא רותפל ידכ תינויצה העונתה תא ודסיי םה .תויטנאנימוד
תינומהה היילעה .ושארב ודמעו ,ולש תומרונה תאו ויתודסומ תא ובציע ,בושייה תא ומיקה
תא תמייוסמ הדימב הקחשו יפרגומדה ןזאמה תא התניש םישימחה תונשב םיחרזמה לש
תודוסיה תא רערעל לוכי ונניא יחרזמה ירפסמה לקשמה ,תאז לכב .תיזנכשאה תויטנאנימודה
םתופידע לע ןעשיהל םיכישממ רשאו םיזנכשאה ידי-לע וחנוהש תילארשיה הרבחה לש
דצמ רובגיתל הכוז לארשיב םיזנכשאה לש תויטנאנימודה .תידמעמהו תיטילופה ,תיתוברתה
רגאמו ילכלכו יטילופ ףרוע הווהמ תינויצה השיגב רשא ,הבורב תיזנכשאה הרוזפה תודהי
.לארשיל םדא חוכ

הטילשה .תיתדע תויטנאנימוד לש דדמ ומצע אוה יתדע-ןיבה טקילפנוקה לש םייוטיבה ךוכיש
תא םיבכעמ םייתדע םיקבאמ לש היצמיטיגל-הדה ךשמהו היצמיטיגלה תורוקמב תיזנכשאה
םירסמב יומס שומיש תושוע תולודגה תוגלפמהש תורמל .תיחרזמה תיתדעה תונגראתהה
תויתדעה תא תואכדמו םיזנכשא ידי-לע תוטלשנ ןה ,תויתגלפמ תויונמאנ קוזיחל םייתדע
.תימיטיגל היגולואידיאכ וא תיטילופ הייגוסכ

ןויוושה-יא לש תיטילופה תויטנבלרה .םיחרזמה לש דימתמ חופיקל םרוג יתדעה ןויוושה-יא
,ותוא תללושה תרהצומהו תימשירה תימואלה המכסהה ןיב רעפה ןמ אקווד תעבונ יתדעה
לש ןולשיכה תא ףשוח דסוממ יתדע דוביר .ולסחל ןולשיכהו ומויק ךשמה ןיבל
םוצמיצל תטקונ הנידמהש םינושה םידעצה לשו תויולג גוזימ לש תימשירה היגולואידיאה
הנעמ ןתמב תכרעמה די תלזואל םידעו יסחי חופיק םישיגרמ םיחרזמה .יתדעה רעפה
סיסב היצנטופב אוה ךשוממ יתדע ןויווש-יא .םיזנכשאה לש הלאל םבצמ תאוושהבו םהיכרצל
וטעי וללהש ילב ףא ,םיחרזמה דצמ קבאמלו תונגראתהל ,ןוצר תועיבש-יאל-קדצומו-קצומ
,רבעב יתדע טקש-יא לש תועפותה לכב ףקתשמ הז בצמ .קהבומ יתדע וא לדבתמ יפוא חרכהב
.דוכילה הנחמ רובע העבצהב םג ונחבאל ןתינו

לש תונלבוקה תא תוקזחמו תוקידצמ ,יתדע-ןיב בולישו ןויווש לש תומשגומ-אלה תוחטבהה
לרוגש הרכהה .יטנאנימוד-אלה םדמעמל ירפסמה םחוכ ןיב תבאוכ הריתסב םישחה ,םיחרזמה
הזיחא הל הנוק םיחרזמה םילועה רוד לש ולרוגמ רתוי ריפש וניא לארשי ידילי םיחרזמה
,םויה םלועב תוידרפסהו תויחרזמה תוליהקה לכמש העידיה .סיסתמ םרוג הווהמו םברקב
םישרוש הכמ ףא ,רתויב םיכומנה םה לארשיב םיחרזמה לש םייתרבח-םיילכלכה םהיגשיה
.םהלש תחנה-יאל הפיסומו

םואל
לש ינויצ-ידוהיה ןויבצה םאה ?רבשמב םינותנ ,לארשיב םיברעו םידוהי ןיב םיסחיה םאה
תוברל ,תואלמ חרזא תויוכזמ םינהנ םיברעה םאה ?יטרקומד רטשמ םע הריתסב דמוע הנידמה
םיברעל שי םאה ?תיניטסלפה תוימואלהו תונויצה יאשונב ידוהיה בורה לע קולחל תוכזה
תכרעמל ףרטצהל םילוכי םה םאה ?תויביטקלוק תויוכז לעב ימואל טועימ לש סוטטס
(14) ?יתועמשמ ןפואב הב בלתשהלו תיטילופה

םיברעו םידוהי יסחיב רבשמה
יסופד יכו ,רבשמל ועיגה םיברעל םידוהי ןיב םיסחיה יכ הארנ םיעשתה תונש תישארב
ןוטלשה לש דוסיה-תוחנהש המוד .םיספות םניא רבכ ,1967 דע םהיניב וררשש ,םויק-ודה
(ב) ;וילע חקפל שיש ,ןייוע טועימ םהש (א) :ןה לארשיב םיברעה םיחרזאה יבגל רוביצה לשו
קפתסהל םהילעש (ג) ;1948 זאמ םקלחב הלפנש הברה המדיקה לע הדות ריכהל םהילעש
,השדח תיברע הצובק םיווהמ םהש (ד) ;ימואל טועימ לש דמעמ עובתל אלו טרפ תויוכזב
תלבקו חוכה יתמוצל ץוחמ םתויה םע םילשהל םהילעש (ה) ;יניטסלפה םעהמ תקתונמו תנחבומ
.הנידמב תוטלחהה

ןיבל םניב השדח םיסחי תכרעמ בצעל םיצורו הלא תוחנה םיחוד לארשי ייברעש דועב
האצותכ הטילש ןדבואמו תוביצי-יאמ םיששוח לארשיב םידוהיה ירה ,ידוהיה בורהו הנידמה
םיברעו םידוהי יסחיב עלגתמה רבשמה לש ושרושב .םיברעה לארשי יחרזא דמעמב הזוזתמ
םינייפאמה ןיבל לארשי לש םייטרקומדה םינייפאמה ןיב תיתוהמה הריתסה תחנומ
- תילארשיה הרבחה תא םיחנמה תונורקע ינש םה תונויצו היטרקומד .הלש םיינויצ-םיידוהיה
ייברע םלשל םיצלאנ הלא תונורקע ןיבש חתמה לע ריחמה תא .הז תא הז םידגונ םה ךא
.לארשי

רתיב הטלבתה רשאכ ,םיעבשה תונש תיצחממ לחה םצעתה םיברע-םידוהי יסחיב יחכונה רבשמה
ללכ ךרדב .הנידמה לש םיינויצה תונורקעה ןיבל םייטרקומדה תונורקעה ןיב הריתסה תאש
הנצקה לשב הרימחה םיברעל םידוהי ןיב תוחיתמה (א) :וז תוחתפתהל םירבסה ינש םיעצומ
זאמ םהלש היצזיניטסלפבו היצזינרדומב הברה הצאהה לש הדלות איה וז הנצקה .תיברע
יוניש לכל םידגנתמ םידוהיה (ב) .הנידמל םיברעה תוניוע תרבוגו תכלוה זאמ .1967
.תוחפ םיינלבוסו רתוי םיינמואל ,רתוי םייצינ ,רתוי םייתדל וכפה 1967 ירחאו ,הרשפו
רתיל םיברעה לש תוריבס תועיבתמ תמלעתמה ,החותפ תוחפ הנידמל לארשי התשענ ךכ בקע
.ןויוושו תובלתשה

היצזינרדומ .רחא רושימב םינומט רבשמה ישרוש ,הלא םירבסה ינשב תמא לש ץמש שיש םגה
ייברע ושענ הז ךילהתב .היצזיטילופ לש רתוי ףיקמ ךילהתב םיביכר םה היצזיניטסלפו
םיליעפו ,תיטילופה תכרעמה לש דוסיה יללכב םיאיקב ,תוחנה םדמעמל רתוי םיעדומ לארשי
וא הנידמב עוגפל תוצרל םיברעל םרג אל הז ךילהתש שיגדהל שי .הייונישל קבאמב רתוי
הרבגש לככ .הכותב םבצמ תא רפשל תוסנל תוצרל אקווד םהל םרג אלא ,הנממ קתניהל
םישוחנ ושענ םה ךכ ,תידוהי הנידמב עבק לש טועימכ תויחל םהילע רזגינש הרכהה םבריקב
לש םייחכונה םיסופדה תא לבקל דוע םינכומ םה ןיא .הכותב םדמעמ לע קבאהל רתוי
.תדמתמ תותיחנב ידוהי בור םע םויק-וד

רסוחו תונמואלה תורבגתהמ תעבונ הניא םיברעל םידוהיה סחיב הערהה ,ךכל המודב
וקה תולובגב - הנידמה לש תרבוגה היצזיטרקומדהמ אקווד אלא ,םידוהיה לש תונלבוסה
הגלפמ לש השקונ רטשממ לארשי לש רבעמה םע .םינומשהו םיעבשה תונש ךלהמב - קוריה
תוצובק תיטילופה המיבה לע וצצ ,תיתורחת הקיטילופ לש החותפ הטישל תחא תיטנאנימוד
אל םבצמ .הלא תוצובק םע םינמנ לארשי ייברע .םידחוימה ןהיניינע תא םדקל ידכ תוחפוקמ
לשב אלא ,לארשיב תינוציקהו תירטנצונתאה תיטילופה תוברתה תורבגתה בקע ,רומאכ ,ערוה
דצמ אל וליפא ,הז גוסמ תויתצובק תועיבתל הליגר הניא תילארשיה תיטילופה תוברתהש ךכ
תוריחבב יוניש תעונתב וכמתש ינוניבה דמעמה ןמ תוצובקה דצמ ,לידבהל ,וא ,םיחרזמה
.1977

ודמעמל רשאב םידוהיה ברקב ןהו םיברעה ברקב ןה תרכינ תימינפ תקולחמ הנשיש תורמל
בלב .םידוהיה בור לש וזל תדגונמה הדמעב םיקיזחמ םיברעה בור ירה ,יברעה טועימה לש
תוחדינהו םיברעה ידי-לע תולעומה ,יונישל תועיבת עברא תויוצמ תיברע-תידוהיה תקולחמה
.תחאל תחא ןהב ןודנ ןלהל .םידוהיה ידי-לע

הנידמה לש ינויצ-ידוהיה הנויבצ
םירקמל טרפ) הביצי תינתא היטרקומד לש ידוחיי הרקמ איה לארשי ,יברעמה םלועב
הנידמ"כ הקירפא םורדו "תיטנאטסטורפ תושיי"כ דנלריא ןופצ לש םימייתסמו םיכלוהה
היסולכואה תוצובקמ תחא םע ההוזמה תיטרקומד הנידמ איה תינתא היטרקומד .("הנבל
,תיטילופ היטרקומד םע חרכהב תשגנתמ תדסוממה תינתאה תויטנאנימודה .התוא תרשל הדעונו
קהבומ ןפואב הטוס לארשי .םיחרזאה לכל םיתורישבו תויוכזב ןויוושה ןורקע לע תססובמה
ןיב יטילופ ןויווש לע תתתשומה - תילרביל ןה) תינתא-אל היטרקומד לש יברעמה םגדהמ
תוצובק לש ןוטלשב תופתוש לע תססובמה - consociational - תילאנויצוסנוק ןהו ;םיחרזא
.הנידמב תדסוממ (תינויצ-תידוהיה) תינתאה הטילשהש ךכב (תוינתא

םעה לש ותדלומכ המצע לע הריהצמ הנידמה .לכל םויכ רורב לארשי לש ינתאה הנויבצ
היגח ,הנידמה לש היתודסומ .תוחנ תיברעה דמעמו ,תירבע איה תטלשה הפשה .ידוהיה
הנקמה תובש קוח הב םייק .דבלב םיידוהי םלוכ - םיימואלה הירוביגו הילמס ,םיימשירה
םיטילפהמ הבישה תוכז תא ענומ ךא ,םידוהי םילועל תינתומ-יתלבו תידיימ תוחרזא
תורמל ,הנידמב דחוימ דמעממ תונהנ לארשיל תמייקה ןרקהו תידוהיה תונכוסה .םיניטסלפה
םודיק איה תיתובשייתההו תיעקרקה ,תילאיצוסה ןתוינידמ לש תרהצומה תימשירה הרטמהש
אוה לארשי לש ץוחה תוינידמב בושח לוקיש ,דועו תאז .דבלב םידוהיה לש םיסרטניאה
לארשיב םידוהיה לש תופידעה .תוצופתה ידוהי לש תידוהיה םתוברתו םתחוור ,םמולש
הרידגמ הנידמה ובש הז בצמ רמשל ,םבורב ,םיניינועמ םהו ,תונושו תובר םיכרדב תאטבתמ
.תינויצכו תידוהיכ המצע תא

תאז םע דחיו ,תילאירוטירטה התומלש תא םילבקמו הנידמכ לארשיב םיריכמ לארשי ייברע
:םיברע ןהיעיבצמו ןהיליעפ בורש תוגלפמה לכב תרכינ וז השיג .ינתאה הנויבצ תא םיחוד
רקס יפל .םולשל תמדקתמה המישרהו תיטסינומוקה הגלפמה ,תיברעה תיטרקומדה הגלפמה
תוכז םצע תא םיללוש םיברעהמ 13.5% קר ,1988 -ב לארשי ייברע ברקב ךרענש ,להק תעד
ףסונ .תינויצ-תידוהי הנידמכ המויק תוכזל םידגנתמ 63.1% -ש דועב ,לארשי לש םויקה
ובשח םבורו ,דבלב םידוהיל תדלומ לארשיב תוארל ומיכסה אל םיבישמהמ 91.9% ,ךכל
לע רומשל הכירצ לארשיש ןויערל ודגנתה 82.6% ;םיברעלו םידוהיל תפתושמ תדלומ איהש
יכ ורבס 67% -ו ;תובשה קוח לוטיבב ודדיצ (1985 -ב ךרענש לאשמב) 71.9% ;ידוהי בור
תוהדזהל םילוכי םה ןיאו תינויצ-תידוהי הנידמב םיווש םיחרזא תויהל םילוכי םיברעה ןיא
,תרחא הלאשל הבושתבו ;תינעזג העונת הב ואר 70% ,תונויצל תעגונה הרישי הלאשל .המע
הלא רועיש .םינויצ-יטנאכ 47.1% -ו םינויצ-אלכ 52.1% ,םינויצכ םמצע תא ורידגה 1%
היסולכואה ברקב תרכינ הרוצב הובג היה םינויצ-יטנאכו םינויצ-אלכ םמצע תא ורידגהש
(15) .לארשי ייברע בור תא הווהמה ,תיוודב-אלה תימלסומה

הומכ ,הנידמה תא בצעמה סופדכו היגולואידיאכ תונויצה תייחד ,תידוהי טבמ תדוקנמ
לככ הנידמכ אלו תינויצ-תידוהי הנידמכ לארשיב םיצורה ,םידוהיה .המצע הנידמה תלילשכ
הנידמה םויק םע המלשה ןיב הנחבאה תא ,םיניבמ םניא וא ,לכו לכמ םיחוד ,תיברעמ הנידמ
תושיכ לארשי לש םויקה תוכזב קפס םיליטמה םיברע .הלש ינתאה ןויבצה תלילש ןיבל
םרוגכ ךכיפל םיספתנ - תילאירוטירטהו תיטילופה התומלש תא םידבכמ ךא - תינויצ-תידוהי
.ינרתחו ןייוע

טרפה תויוכז
םיברעה תוכז :םינבומ ינשב ידוהיה לש הלאמ תומצמוצמ יברעה טרפה לש חרזאה תויוכז
.הברהב תלבגומ םיבאשמלו תויונמדזהל םתושיגנו ,תוחפ תרכומ סוזנסנוקה לע קולחל
,בורה תעד םע םיכסהל אל טועימ לכ לש דוסיה תוכז הרומש תויברעמ תויטרקומד תונידמב
תונויצל דגנתהל לארשי ייברע לש םתוכז תא יוארכ תדבכמ הנניא תידוהיה לארשי ךא
םיבר םידוהי ,בורה תדמעל טועימה תודגנתה לשב :דועו תאז .תיניטסלפה תוימואלב ךומתלו
.םהילע תולבגה תלטהב םיכמות ךכ לשבו הנידמל םיברעה תונמאנב קפס םיליטמ

קר אל תבשחנ תיניטסלפה תוימואלהו תונויצה אשונב ידוהיה בורה תדמעל םיברעה תודגנתה
תודגנתה רסוא וניא קוחה םנמוא .תמייוסמ הדימב תיקוח יתלבכ םג אלא תימיטיגל יתלבכ
לארשי תרדגה תא תללושה המישר בצייתהל הלוכי אל תסנכל תוריחבל ךא ,תונויצל תיבמופ
ךא ,וז הלאשב הקיחתב תוריהב-יאמ םיברעה ונהנ 1985 דע .ידוהיה םעה לש ותדלומכ
ןוקית יפ לע .31.7.1985 -ב תסנכב רשואש תוריחבה קוחל ןוקיתב המתסנ קוחב הצריפה
התיסמה המישר לש תסנכל תוריחבב תופתתשה תרשאמ הניא תיזכרמה תוריחבה תדעו ,הז
.ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי תרדגה תא תללוש וא ,היטרקומדל תדגנתמ ,תונעזגל
,(םיברעכ םידוהי) היבשות לכ תנידמ אלו ,ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי יכ העיבקה
היבשותו היחרזא םהש הנידמל םיכייש םניא השעמלש ,םירז לש דמעמ לארשי ייברעל הנקמ
הדבועל הנידמה לש ינויצ-ידוהיה הנויבצ תא ךפוה קוחל הז ןוקית ,וזמ הרתי .םיעובקה
םיכסהל לש תיסיסבה תיטרקומדה תוכזה .רועריעל תנתינ הנניאש ,תרמגומו תרהצומ תיקוח
תא תונשל תוסנל תוכזה תא תללוש איה :לארשיב לילעב תמצמוצמ ךכיפל איה בורה תעד םע
,רוסיאה לש הבחרה םושמ וז הלבגהב שי .םייטרקומד םייראטנמלרפ םיעצמאב הנידמה ןויבצ
ןוילעה טפשמה תיב) הנידמה לש תיטילופהו תילאירוטירטה התומלש תא לולשל ,רתוי ןבומה
םעה לש ותנידמכ לארשיב הרכה בייחמה קוחב ףיעסה תא תפרוג הרוצב שריפ ןיינעב ונודב
םולשל תמדקתמה המישרה תופתתשה תא 3:2 לש בורב ,יתדבוע קפס תמחמ ,רשיא ךא ,ידוהיה
.(תוריחבב

םהלש תוירדילוסה .תיניטסלפה תוימואלל עגונב םידוהיה םע תוקומע םיקולח לארשי ייברע
ךוסכסל םלוה ןורתפ יכ רובס םבור .רתויב הקומע איה יניטסלפה םעה יקלח ראש םע
תמחלמל ומדקש תולובגל תילארשי הגיסנ :םיאבה תודוסיה לע ססבתהל בייח ילארשי-יברעה
;(ף"שא) ןיטסלפ רורחיש ןוגרא םע רישי ןתמו אשמ ;םילשורי לש שדחמ הקולח ;םימיה-תשש
םיטילפה תוכזב הרכהו ;לארשי דצל ,הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב תיניטסלפ הנידמ תמקה
ייברע .םיתואנ םייוציפ תלבק ,ןיפילחל ,וא םהיתבל הביש ןיב רוחבל םייברעה םיניטסלפה
םיפתתשמ םניא ךא ,תויללכ תותיבשבו תונגפהב יניטסלפה ןיינעב םתכימת תא םיעיבמ לארשי
םיברעכ ,םיניטסלפכ םתוהדזהב תאטבתמ תיניטסלפה תוימואלל הקזחה םתקיז .הדאפיתניאב
תויוהזב ורחב 1988 תנשמ רקסב םיברעהמ 66.8%) םיניטסלפ םילארשיכ וא ,םיניטסלפ
םתורפסל ,םתשרומל ,םהלש תיניטסלפה הירוטסיהל רתוי םיעדומ תויהל ולחהשמ ,התע .(הלא
תוברתהמ קלחכ תיניטסלפה םתוברתב ריכת הנידמהש לארשי ייברע םיצור ,תימאלסאה םתדלו
םייברעה רפסה-יתבב םידומילה תינכותמ דרפנ-יתלב דוסייכו ,הנידמה לש תימואלה
.דחאכ םיידוהיהו

תדגונמכ תיניטסלפה תוימואלה תא ,ללכ ךרדב ,םיאור ידוהיה רוביצהו ילארשיה ןוטלשה
הרכהל לארשי ייברע תעיבת .תידוהיה הנידמה לש המויק םצע לע םויאכו לארשי לש תוהמל
לכל תוידעלבל תידוהיה העיבתל תודגנתה תעבהכ תספתנ תימצע הרדגהל םיניטסלפה תוכזב
קבאמ לוהינבו רורטב הכימתכ תספתנ ף"שאב לארשי ייברע תכימת .לארשי ץרא לש החטיש
טבמ תדוקנמ ,וזמ הרתי .תיניטסלפה הנמאב שרופמב עבקנש יפכ ,לארשי תנידמ לוסיחל
היגטרטסאב דעצכ תספתנ הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב תיניטסלפ הנידמ תמקה ,תידוהי
ייברע תכימת .םידוהיה תנידמ תדחכה איה תיפוסה התילכתש ("םיבלש תרות") חווט תכורא
תוסיפת .תונמאנ רסוחכ תספתנ ,םימע ינשל תונידמ יתש לש ךרדב ךוסכסה ןורתפב לארשי
שארמ העינמלו וייחל יזכרמ אשונב טועימה תדמע לש היצמיטיגל-הדל השעמל תומרוג הלא
תעד ילאשמב קר אל ףקתשמ םיברעה תונווכמ ידוהיה ששחה .ויתועיבתב יטרקומד ןויד לש
לכ ,רורט ןוגראכ רדגומ ף"שאש ןוויכ .הקיחתבו לארשי לש תימשירה תוינידמב ףא אלא להק
ף"שא םע ההוזמה ןיטסלפ לגד תפנה ,לשמל) השינע-רבו רוסא ומיע תוהדזה לש יבמופ יוליג
.(ף"שא יגיצנ םע םישגפמ לע קוחב רוסיא םג היה 1993 דע ;תילילפ הריבע תבשחנ

הבושחהו ,הנושארה הביסה .תוביס המכמ תואיכ תודבוכמ ןניא םיברעה לש חרזאה תויורח
קוח סיסב לארשי ייברע םירסח ךכ לשב ;דוסי תויוכז קוח וא הקוח רדעה איה ,ןלוכמ
,ידימת םוריח בצמב תיקוח הנותנ לארשי דוע לכ ,תינש .הילפא דגנ םקבאמב יולת-יתלב
ןוכיס םיברעב האור הנידמהש ןוויכ .םוריח תעשל תונקתב הערל שומישו זרפומ שומיש השענ
היפוא לש לעופב שומימבו שוריפב שי ,תישילש .םדגנ רקיעב תולעפומ הלא תונקת ינוחטב
להקה תעדש דבלב וז אל ,תיעיברו .םיברעה יפלכ הילפא םושמ הנידמה לש ינויצ-ידוהיה
.םידוהיל הפדעה לש סחי תשרוד ףא איה ,םיברעה לע תולבגה תלטהב תכמות תידוהיה
תא דירוהל ידכ תקפסמ המצעלשכ ןהמ תחא לכו ,המוצע העפשה שי וללה תוביסה לכ ףוריצל
.היינש הגרדמ םיחרזא תגרדמל לארשי ייברע

הילפא הלגמ ,(Kretzmer, 1990) רמ'צרק ךרעש ,היתונקתו הנידמה יקוח לש תיתרוקיב הניחב
.לארשיב ררושה קוחה ינפב ןויווש לש ןורקיעה תורמל ,לארשי ייברע דגנכ תיתועמשמ
תידוהיה תונכוסל קוחב קנעוהש דחוימה דמעמב הז ןורקיעמ שממ לש הייטס המרגנ השעמל
ןומימו ןונכית ןוגכ ,םייתכלממ ןיעמ םידיקפת םיאלממה םיפוג ינש ,לארשיל תמייקה ןרקלו
חותיפו םיקקזנלו םישישקל םיתוריש ןתמ ,תוברת תודסומב הכימת ,םישדח םיירפכ םיבושיי
הלא םייזכרמ תודסומ לש םיתורישה ,םהלש םינונקתב שרופמש יפכ .ןתרכחהו תועקרק
ךורעל םיברעה לש םיפסכ סויגל תודסוממ ןוטלשה ענומ תעב-הב .דבלב םידוהיל םידעוימ
הלא תוסנכהמ קלחש קומינב תאז ,תדחואמה תידוהיה תיבגמה תמגודכ ,ץראל ץוחב תויבגמ
בייחמ תד יתוריש ןתמ קוחש הדבועב םג תאטבתמ הילפאה .רורט ינוגראמ לבקתהל לולע
.דבלב תידוהיה תדה יתורישל םיירוביצ םיפסכ תקנעה

הלפמה שומישה ,לשמל ,ךכ .תופיקע םיכרדב הרקיעב תישענ םיברע דגנ הילפאה ,תאז םע דחי
םיתרשמ םידוהיה בור ירהש ,דחוימב טלוב תובטה תקולחל הדימ הנקכ יאבצה תורישב בחרנה
תובטה הקינעמ הנידמש לוספ ךכב ןיאש םגה .םיתרשמ םניא םיברעה בורש דועב אבצב
תפסות) הלא תובטהב ינללוכ שומיש השענ לארשיב ירה ,םרורחיש רחאל הילייחל תומייוסמ
רוידל תואתנכשמ יאנתב הבטה ,םידלי תובורמ תוחפשמל ימואלה חוטיבה תואבציקל תדחוימ
םיתורישו תורוקמ לש הלפמ האצקה .הילפא רדגב לילעב איה םיברעמ ןתעינמ ןכלו (ב"ויכו
תוימוקמה תוצעומה תולבקמש שפנל הידיסבוסה .חוור גהונ איה הלשממה ידרשמ דצמ
תוידוהיה תוימוקמה תוצעומה תולבקמש וזמ שילשל קר העיגמ םינפה דרשממ תויברעה
םיטקייורפב םיללכנ לארשי ייברע ןיא ,םידדוב םירקמ איצוהל .(1990 ,דלפנזורו 'גאחלא)
םיאכז תויהל םייושע ויה םהש תורמל ,לארשיב םייתרבחהו םייתדעה םירעפה תריגסל ודעונש
יבושייל סמ תוחנה םיללוכ הלא םיטקייורפ .תוקקזינ לש םיילסרבינוא הדימ ינק יפל םהל
הלכשהה תרשעהל תובר תוינכות ,םישדח םיבשות תכישמו ןוה תועקשה דודיע םשל חותיפ
תלשממ ידי לע המ-תדימב םצמוצ הז גוסמ חופיקה .תונוכשה םוקיש טקייורפו תוברתהו
.1992 תוריחב רחאל הדובעה

ידמ .לארשיב ץופנ םיברעה לש םהיתויורח תא ליבגהל ידכ םיינוחטב םילוקישב שומישה םג
שפוח תא ליבגהל ידכ םיברעה דגנכ םוריח תעשל תונקת תונוטלשה םיליעפמ םעפב םעפ
םיברע .תיברעב םימוסריפ רוסאלו תויודגאתה עונמל ,"םידושח" רוצעל ,םהלש העונתה
.תיתכלממה ךוניחה תכרעמב םירומכ דובעל (ינוחטב) "רשכה" ולביק אל וליפא םימייוסמ
תוריבע לש גוס ותוא לעש העש ,םייאבצ טפשמ יתבב תובורק םיתעל םיטפשנ לארשי ייברע
תונוטלשה .(לשמל ,תידוהיה תרתחמה ירבח) םייחרזא ןיד יתבב םיטפשנ םידוהי תוינוחטב
תורמל ,תונרתח השעמ התיה וליאכ תימיטיגל תיטילופ תקולחמב תובורק םיתעל םילפטמ
תונוטלשה ורסא 1980 תנשב :המגודל .הנידמה ןוחטב לע ידיימו רורב םויא הווהמ הנניאש
יכ הנעטב ,יבמופו יולג חרואב ןנכותש ,תרצנב "םייברעה םינומהה סרגנוק" סוניכ לע
.ף"שאל הקיז רוציל םילולע וב םינוידה

להנימה ישנאו תוינידמה יעבוק ,םיקקוחמה ןמ רתוי וליפא ירטנצונתא ידוהיה רוביצה
לע םידוהי ףידעהל שיש םידוהיהמ 73.8% ובישה ,1988 תנשב ךרענש רקסב .םידוהיה
ויה 44.8% -ו ,תוריחבב עיבצהל לארשי ייברע לש םתוכז תעינמב וכמת 42.8% ,םיברע
,ךכל ףסונ .קוחל ץוחמ לא (1948 זאמ תסנכב תגצוימה) תיטסינומוקה הגלפמה תאצוה דעב
בוזעל םיברעה תא דדועל ךרד לכ שפחל לארשי לעש םידוהיה םיבישמהמ 39.9% ומיכסה
.הל ודגנתה 23.2% קרו וז תוינידממ וגייתסה 36.9% ,ץראה תא

דובעל תונוכנ ועיבה אל ולאשנש םידוהיה ןיבמ 74.8% -ש אצמימה םישרמ ךכמ תוחפ אל
יברעה תא תואורה תודמע לש רתוי בחר לולכיממ קלח ןה הלא תודמע .יברע הנוממ תחת
תודמע רואל .תידוהיה הנידמב ךכ לכ יוצר וניאש רזו ,היינש הגרדמ חרזא ,ןמיהמ יתלבכ
רקיעב הצופנ וזכ הילפא .םוי-םוי לש השעמ איה םיברע יפלכ הילפא יכ אלפ ןיא הלאכ
תודסומב וא ,םירוגמל תוריד תרכשהב ,ןבל ןוראווצ ידיקפתל םידבוע תולבקמה תורבחב
.קוחה תא םיפכואה

יאוול רצות והז םתעדל ןכש ,הייעב םיברעה לש הערל הילפאב םיאור םניא םידוהיה בור
םירובס םידוהיה תיברמ ,וזמ הרתי .תידוהי הנידמב םידוהי לש הבוטל תקדצומ הפדעה לש
דחוימ ןפואב ,תווש תובוח םיאלממ םה ןיאש םושמ תווש תויוכזל םיאכז םניא םיברעה יכ
,חוכב ישימח סיג םיברעב תוארל וכישמי םידוהיה בור דוע לכ ,ףוסבל .אבצב תורישה תבוח
וליפאו תוענמנ-יתלבכ ספתיהל םיברעה לע תולטומה תויחכונה תולבגהה לכ וכישמי
.תוקדצומכ

ימואל טועימ לש דמעמ
ןה םינהנ ויה םה תנקותמ תיטרקומד הנידמב .דחאכ ימואלו ינתא טועימ םה לארשי ייברע
םיברעה .ןחבומ טועימ ינבכ תודחוימ תויצוביק תויוכזמ ןהו ,םיחרזאכ טרפ תויוכזמ
.תוימואל תויוכז םילבקמ םה ןיא ךא ,ינתא טועימ לש דמעממ םנמוא םינהנ לארשיב

,םידוהיה ומכ ,םינגרואמ םיברעה .יתוברתו ינושל ,יתד טועימכ םיברעב הריכמ הנידמה
םירצונה ,םימלסומה .הירבח לש תושיאה יניינע לכ תא המצעב הרידסמה ,תיתד הדעכ
ךא ,םהלש תדה יתורישל הלשממה ןמ יקלח ןומימ םילבקמו ןחלופ שפוחמ םינהנ םיזורדהו
,לשמל ,ךכ .תטלשה תידוהיה הדעה לש הדמעמל הווש ונניא תימלסומה הדעה לש הדמעמ
,תוימוקמ תויתד תוצעומ ,יערש ןוילע ןיד תיב ומכ םימייוסמ תודסומ םימלסומה םירסח
.ימלסומה ףקאווה יסכנ לע הטילש םהל ןיאו תד ישנא רשכהל םייתד םי'גלוק וא םירנימס
תימאלסיאה העדותהש לככ רתויו רתוי תופיקתל תוכפוה הז בצמ ןוקיתל תועיבתה (16)
ילארשיה קוחה יפל .לארשי ייברע ברקב םיכלוהו םיטשפתמ ימאלסיאה םזילאטנמדנופהו
הרתי .הנידמה ןומימב תיברעב היזיוולטו וידר יצורעלו םהלשמ רפס-יתבל םיברעה םיאכז
םילארשיה םיברעה םיאשר ,הלשממ ידרשמו טפשמ יתב ומכ םיימשיר םיפוג םע םיעגמב ,וזמ
,תובוחרו םיבושיי תומש לש טולישב דחוימבו ,םיברה תושרב ,תאז תמועל .תיברעב שמתשהל
רפסה יתבב הבוח תפשכ תדמלנ הנניא םג תיברעה הפשה .תיברעב שומיש השענ אלו טעמכ
תורמל .םייברעה רפסה-יתב לכב הבוח תפשכ תירבעה הפשה תארוה תמועל תאזו ,םיידוהיה
םיבישמהמ 83.4% דועב .תיברעב שומישה תא םדקל הבר תונוכנ ידוהיה רוביצה הארמ ,תאז
תודסומב תירבעה הפשה לש תויטנאנימודה ךשמהב וכמת ,1985 תנשמ רקסב ,םידוהיה
50.4% -ו ,םיבושייו תובוחר יטלשב תיברעב שומישה תא בייחל שיש ורבס 48.2% ,הנידמה
םג - תילגנאה דמעמל םיידוהי רפס-יתבב תיברעה דמעמ תאוושהל ומיכסהו תכל וקיחרה ףא
יפלכ הלא תויבויח תומגמ .םירחא תועוצקמב דומיל תועש לש ץוציק בייחת וזכ הטלחה םא
.1985 רקסב וללכינש רוביצ יגיהנמ לש דחוימ םגדימ ברקב רתוי תוטלוב ףא ויה תיברעה

ייברע ברקב יתוברת רומיש לש ההובגה המרה .יתוברת טועימכ בטיה םידקפתמ םיברעה
;הנידמה ןומימב תדרפנ תיברע ךוניח תכרעמ ליעפהל תוכזה (א) :תוביס המכמ תעבונ לארשי
ראש םע תוברת ירשיק םייקל תורשפאה ןכו ,החפטלו םתוברת תא רמשל שפוחה (ב)
לארשי ייברעמ 90%) יתוברת-יפרגואיג זוכיר (ג) ;ללכב יברעה םלועה םעו םיניטסלפה
אל ךא ,יתוברת-וד טועימל לארשי ייברע וכפה ךכ לשב .(בגנה ןופצבו שלושמב ,לילגב םייח
.תיברעה םתוברת ,םוקמב אלו ,דצל תילארשיה תוברתה יסופדמ המכ וצמיא םה :עמטומ
תוברתכ אלא ,תימואלה תשרומה ןמ קלחכ תבשחנ הניא לארשי ייברע תוברת תאז תורמל
.התוחנכ וליפאו ,טועימ לש תדרפנ

דמעמ תא רמשל שיש םשכ ,עמטומ-אל טועימכ םיברעה דמעמ תא רמשל שיש תימואל המכסה שי
םידוהיל שי ,תינויצ-תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמ דוע לכ .עמטומ-אל בורכ םידוהיה
םצמצל ידכ תאז ,ינתא טועימ לש סוטטסב תיברעה היסולכואה תא ריאשהל ןיירושמ סרטניא
תיטסילארולפ הרבחל לארשי תכיפה תא עונמל ידכו תבורעתה יאושינו תוללובתהה תנכס תא
.תמאב החותפו

טועימ לש דמעממ לידבהל) יניטסלפ-יברע ימואל טועימכ לארשי ייברע לש םדמעמ תלילש
ייברע םיאכז ,יניטסלפה םעהמ ןהו תיברעה המואהמ ןה קלח םתויהב .הייעבה בל אוה (ינתא
ידוהיה םעהמ קלח םה ןיא תעב הב .םהל ןתינ אל הז ךא ,ימואל טועימ לש דמעמל לארשי
םיכייש םניאו יניטסלפה םעהמ קלח םה םא .(תמייק הנניאש) תילארשיה המואהמ קלח אלו
ךכל הביסה ?ימואל טועימכ םהב הריכמ לארשי תנידמ ןיא עודמ ,לארשיב ידוהיה םעל
לש םימייוסמ םייוטיבל לארשי ייברע לש םתוכזל רושיא ןיעמ בייחת וזכ הרכה :הטושפ
תקנעה יכ םישח םידוהיה ,תישאר .תוביס רפסמ לשב םידוהיה םידגנתמ ךכלו ,תימצע הרדגה
יניעב ,תינש .לארשי ץראל םידוהיה תעיבת לש תוידעלבה תא לטבת םיברעל תוימואל תויוכז
תוחכונב הרכה איה ,ילארשי-יניטסלפ ימואל טועימכ לארשי ייברעב הרכה םיבר םידוהי
היטנה ןמ םיששוח םידוהיה ,תישילש .תנייוע תוליעפ ןברדל קר הלולעה ,ץראה ךותב בייואה
ששחה .הנידמהמ תודרפיה וליפאו תילאירוטירט הימונוטוא שורדל םיימואל םיטועימ לש
ללכינ לארשי ייברע םויה םייח ובש חטשה תיברמש םושמ רתויב לודג תולדביהל העיבתמ
,1947 תנשמ ם"ואה לש הקולחה תטלחה יפל םוקל הדמעש (ןיטסלפ) תיברעה הנידמה םוחתב
.תואמצעה תמחלמב לארשי ידי לע חפוסו שבכנש חטש

םקבאמב תוריהז הנשימ לארשי ייברע םיגהונ ,םידוהיה דצמ תונייוע תובוגת ינפמ םששחב
שורפל ןוצר וא הפיאש לכ ודביא םבור (17) .יניטסלפ ימואל טועימ לש לש דמעמ תגשהל
60% ומיכסה ,1988 תנשב ךרענש רקסב .םוקתשכל תיניטסלפ הנידמל חפתסהלו הנידמהמ
דגנכ ,לארשימ דרפנ-יתלב קלח ראשיהל שלושמהו לילגה לעש העיבקל םיברעה םיבישמהמ
,יברע יטילופ ףוג םוש לש דעי ונניאש םושמ םג שלח שורפל ןוצרה .ךכל ומיכסה אלש 40%
םה םירומאה םיחטשהש תימואלניבה הליהקהו םידוהיה ברקב האלמ המכסה שיש םושמו
.תקולחמ אלל םילארשי

הז אשונבש הארנ .הימונוטוא תושרופמ עובתלמ םג םיענמינ םייברעה םייטילופה םינוגראה
םע .תונוטלשה תא זיגרהל אל ידכ ןווכמ לפרע ויבגל ררוש ילואו ,תוינידמ לכ הבצוע אל
ףסונ .םהלשמ םייולת-יתלב תודסומ לארשי ייברע ומיקה םיעבשה תונש עצמא זאמ ,תאז
תימשיר הרכה םיעבות םה ,םתוא םיתרשמה םייאמצע םינוגרא לש לטובמ אל רפסמ תמקהל
ןוטלש ,ךוניח ,עקרק ללוכ ,טעמכ םוחת לכב וצצ הלא םינוגרא .םיגציימ םיפוגכ םהינוגראב
,לארשיב הטיסרבינוא לכב םייברע םיטנדוטס דעו םק ,לשמל ,ךכ .תואירבו החוור ,ימוקמ
ודסיי םייברעה םיבושייה יגיהנמ ."םייברעה םיטנדוטסה לש יצראה ןוגראה" םקוה וליפאו
הבוגתה .הבר המצוע ול שיש "תויברעה תוימוקמה תוצעומה ישאר לש יצראה דעווה" תא
ידמ םתיא רבדיהל תונוכנ ךות ,הלא םיפוגב תימשיר הרכה-יא התיה םידוהיה דצמ הדיחאה
הגלפמה תא ,םולשל תמדקתמה המישרה תא םיקהל וחילצה םג םיברעה .ימשיר אל ןפואב םעפ
,תיטסינומוקה הגלפמב הטילשה תסיפתל ףסונב ,תימאלסיאה העונתה תאו ,תיברעה תיטרקומדה
םעה לשו לארשי ייברע לש תורטמה םודיקל םייברע םייטילופ םיפוגכ םליעפהל וחילצהו
.יניטסלפה

,1985 תנשב ךרענש רקסב .םייברע תודסומל הימונוטוא ןתמב תכמות תיברעה להקה תעד
םידוהיל המודב ,יאמצע ןפואב ןגראתהל םיברעה לע יכ ,העיבקל (65%) בורה םיכסה ,לשמל
ובשח םיברעהמ 71.5% ,ךכל ליבקמב .םהלש םיינויחה םיסרטניאה תא םדקל ידכ ,םייתדה
םייאמצע תודסומ תמקהב ךמת ץחומ בור .תיברעה ךוניחה תכרעמב טולשל םיכירצ םהש
תונותיע דוסיי דעב 86.1% ,םייברע םייעוצקמ םידוגיא תמקה דעב ויה 85.3% :םייברע
ויה םיבישמה תאז םע .תיברע הטיסרבינוא תמקהב וכמת 88.1% -ו ,היולת יתלב תיברע
וליאו ,ומצע ןוטלשב ודדיצ 34.1% :שלושמבו לילגב יברע ימצע ןוטלש תלאשב םיקולח
הימונוטואל םידגנתמ םידוהיה תיברמ ,אסיג ךדיאמ .ודגנתה 30.9% -ו וגייתסה 35.1%
םידוגיא לש ןויערל ומיכסה םידוהיהמ 24.7% קר רומאה רקסב ,המגודל .תיברע תידסומ
תמקה ובייח 25.9% קרו היולת-יתלב תיברע תונותיעב וכמת 23.4% קר ,םייברע םייעוצקמ
.תיברע הטיסרבינוא

הקיטילופב הליעפ תופתתשה
תוריחבב .תילארשיה הקיטילופב בטיה םיבלושמ לארשי ייברע וליאכ הארנ ןושאר טבמב
תוריחבבו ,םידוהיה ברקב 79% תמועל ,70% -ל םתופתתשה רועיש עיגה 1992 -ב תסנכל
.םידוהיה ברקב 55% תמועל ,58% םתופתתשה רועיש היה 1989 -ב תיללכה תורדתסהל
תוגלפמל 53% -ו תויברע תוגלפמל םיברעה תולוקמ 47% ונתינ 1992 -ב תסנכל תוריחבב
לש הבחר תשר םימייקמ לארשי ייברע .םיברע םירבח הנומש ורחבנ וז תסנכל ;תוידוהי
הרתי .םהלש םיסרטניאה ןעמל םיקבאנו םתוא םיגציימה םייאמצע םייטילופ םינוגראו תועונת
תונגפה ,תורצע לש ךרדב תירטנמלרפ-ץוחה הקיטילופב קלח םילטונ לארשי ייברע ,תאזמ
.ןויוושהו םולשה יניינע תא םדקל ידכ תויללכ תותיבשו

,תישאר .תיברעה הקיטילופה לש תושלוח שולש ףושחל הייושע רתוי תקדקודמ הניחב ,תאז םע
םייתלשממ םידרשמו ,םייאמצעה םייברעה םינוגראל תימשיר הרכה הקינעמ הנניא הנידמה
וארי תונוטלשה יכ םיפצמ םיברעה דועב .רישי עגמב םמיע אובל םיברסמ םיירוביצו
םידוהיה בור םישח ,םמיע תתלו תאשלו םהיתונעטל ןיזאהל שיש ,םיגציימ םיפוג םהינוגראב
םירערעמו ,תוינמואלו תוריבס יתלב תועיבת םיגיצמ ,חוכ ידמ רתוי םירבוצ םיברעה יכ
.םיברע-םידוהי יסחיב ןידעה ןוזיאה תא הקדצה אלל

,רומאכ .תירטנמלרפ-ץוחה הקיטילופב תיברעה תוברועמה לע הבוסנ תרחא תקולחמ תדוקנ
הנושארה הנשה ךלהמב ,לשמל ,ךכ .תונגפההו תיללכה התיבשה קשנב בר שומיש םיברעה םישוע
תואל 21.12.1987 -ב :תויללכ תותיבש שולש לארשי ייברע וכרע הדאפיתניאה לש
15.11.1988 -בו ;המדאה םוי ןויצל 30.3.1988 -ב ;הדאפיתניאה יליעפ םע תוירדילוס
שי יכ םישח לארשי ייברע .הבייט ריעב ןוישר אלל ונבינש םיניינב 15 תסירה לע האחמב
תורמל .קוחל תדגונמ הנניאש האחמ לש הרוצ לכ טוקנל תלבגומ-אל תיטרקומד תוכז םהל
םניא בוש םדיצמ תונוטלשהו ,תויברע תויללכ תותיבשמ םיקעזנ םניא בוש םידוהיהש
האחמ יכ סרוג ידוהיה בורה ירה - ןיינעב םיברעתמ םניאו םיתבושה לע םימייאמ
1988 תנשמ רקסב .הקיזמ וליפאו הליעומ-אל ,תימיטיגל יתלב איה תיברע תירטנמלרפ-ץוח
לארשי ייברע ידי לע תונגרואמה תויללכ תותיבשב םייברעה םיבישמהמ 73.8% וכמת
ץראל-ץוחב תויברע האחמ תולועפ דעב ויה םיברעהמ 67.1% -ו ,םידוהיה ןיבמ 18% תמועל
קשנ ןה תושרומ תויברע תונגפה יכ םינימאמ םיברעהמ 79.3% .םידוהיהמ 16.8% תמועל
תותיבשב םיאור 81% -ו תויברעה תוימוקמה תוצעומה תתבשהב םינימאמ 78.9% ,ליעי
יאדו ויה - םילאשינ ויה וליא - םידוהיש העש תאז ;תועיבת םודיקל יעצמא תויברע תויללכ
.הלאכ האחמ ידעצ לש םתוליעי יבגל תונקפס םילגמ

ץלאל ןויסינו ,האחמ תולועפל םייברע םינומה סויג ,יאמצע חוכ סיסב תיינב לש היגטרטסאה
ךופהל םיברעה תפיאש לע הדיעמ ,םירותיו םהל קינעהלו םמיע תתלו תאשל תונוטלשה תא
.הנידמב תוטלחהה תלבק יכילהתבו תילארשיה תינויצילאוקה הקיטילופב םיליעפ םיפתושל
הגלפמה תמקהב ,לשמל ,תרכינ ,תיטילופה היישעה זכרמ לא םיילושה ןמ רובעל ,וז הפיאש
ייברע לש הבחרה הכימתבו 1988 -ב השוארד תסנכה רבח תושארב תיברעה תיטרקומדה
86.9% וכמת 1985 -מ רקסב .תוטילש תויצילאוקב םיברע םיגיצנ תופתתשהב לארשי
הגלפמ לש תיתלשממה היצילאוקב תופתתשהב (םידוהיה ןמ דבלב 38.8% תמועל) םיברעהמ
תובקעב ,ךכל ליבקמב .לארשי ייברע לש םיסרטניאה תא תונמאנב תגציימה השדח וא תמייק
תינורקע המכסה ועיבה (םידוהיהמ 23.2% קרו) םיברעהמ 72.7% 1984 -ב תוריחבה
תיטרקומדה תיזחה ידי-לע םג תכמתנה ,הדובעה תגלפמ תושארב הלשממ םיקהל תורשפאל
.םולשל תמדקתמה המישרה ידי-לעו ןויוושלו םולשל

ימואלה סוזנסנוקל םתודגנתה לשב תויתלשממה תויצילאוקל ץוחמ םיברעה ורתונ הכ דע
תיניטסלפ הנידמ לש התמקה תעינמ רבדב ,הנידמה לש ינויצ-ידוהיה הנויבצ רבדב ידוהיה
םתקחרה .תידוהי תויטנאנימוד לש ווק סוטטסה תרימש רבדבו ,הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב
ינפב הביצמ תינויצילאוקה הקיטילופהמו הנידמב המצועה יזכרממ לארשי ייברע לש
םורגל הלולע וז הייעב ."בורה תונדור" התונכל ןתינש הרומח הייעב תילארשיה היטרקומדה
ילותקה טועימה לש הרקמב עריא ןכאש יפכ ,םיטלשנ םיטועימ ברקב טקש-יאלו תוחיתמל
.דנלריא ןופצב

תויצילאוקל תופתושכ תויברע תוגלפמ לע םרחה תמוחב םיקדס רצוויהל ולחה 1984 זאמ
דוכילה הנחמ םע ןוטלשה לע ךלוהו ףירחמה קבאמה אוה יונישל ץירמתה .תויתלשממ
תוגלפמה םע וגשוה הלחתהב .ירשפא ףתוש לכל הדובעה הנחמ לש תרבוגה תוקקזיההו
הרומתבו ,המעטמ תוטלחה תועצהב וא ,הדובעה תגלפמב וכמתי ןה ןהיפל "תונבה" תויברעה
ןויסינ השענ 1990 -ב .(םחאפ-לא-םואל ריע לש דמעמ ןתמ ןוגכ) תומייוסמ תובטה ולבקי
תוריחבה (18) .תויברע תוגלפמ לע ססבתתש הדובעה תושארב הרצ הלשממ םיקהל לשוכ
שוגה לש דרפינ-יתלב קלחל וכפה תויברעה תוגלפמה :שדח בצמ ורצי 1992 -ב תסנכל
ןתכימתל התכזש תיתלשממ היצילאוק הביכרה הדובעה תגלפמ .דוכיל תלשממ תמקה םסוחה
,דוכיל תלשממ תמקה לש תורשפא וענמ קר אל ןה .בותכ םכסה ןיעמ ןתיא ךרענ ףאו ,ץוחבמ
ןתמו-אשמ ןתיא להנל בוריסה ךשמנ ,תאז םע דחי .ביצי בור הדובעה תלשממל וקפיס ףא אלא
.היצילאוקב תורבחכ ןפרצלו ינויצילאוק

תוינידמ ייוניש
:תילארשיה הרבחב תוליבקמ םיטקילפנוק תוכרעמ שולשבו םייתרבח םיעסש השולשב ןאכ ונד
םורתל םילוכי רשא תוינידמ ייוניש רפסמ עיצהל ינוצרב .םימואלו תודע ,תודמעמ ןיב
.הלא תוכרעמ לש ,ללוכ ןורתפל אל םא ףא ,רתוי בוט לוהינל

ילב ידמעמה ןויוושה-יא תא םצמצלו הנידמה יבאשמ תא לידגהל ידכ ,ידמעמה עסשה יבגל
:םיאבה םידעצב טוקנל ץלמומ ,תיתרבחה תוירדילוסב עוגפל
תויונמדזההו םיבאשמה לכ ךס תלדגהל תינויח הניהש ,תילכלכ החימצל תושעל שי .1
יעצמאה םג והז .ברעמב םילבוקמה םיהובגה םיטרדנטסה םע םתאוושהלו הרבחב םינימזה
,חוכב םירגהמל ץראה לש הכישמה חוכ קוזיחל ,ץראהמ הריגהה תנטקהל רתויב ליעיה
תילכלכה החימצה תא שדחל הלשממה יצמאמ לכ ,הכ דע .תכרעמב היסולכואה ןומא תרימשלו
ןולשיכל תירקיעה הביסהש רורב .ןוהה אובייב לודיגה תורמל ,ולשכנ 1974 -ב הקספנש
.(םיחטשב תויולחנתהלו ןוחטבה יביצקתל ,רמולכ) ינוציחה ךוסכסל םיבאשמה תייטהב הצוענ
ןיב הריחבה תא וינפב ביצהלו ,תויגוסה יתש ןיב הקיזה תא רוביצה ינפב גיצהל ,ךכיפל ,שי
הרשפ רדסהל העגה וא ,ילכלכה ןואפיקהו הלודגה תינוחטבה האצוהה ךשמה :תופולחה יתש
.םולשה ךילהתל ,קפס אלל ,עייסת וז העדות תקמעה .תילכלכ החימצו םיניטסלפה םע

קושב תויתורחתו תרבגומ תוליעי לש סיסבה לע הלכלכה לש תשדוחמ היינבב ךרוצ שי .2
יטרפהו ירוביצה רוטקסב תורתוימ תורשימ לש םוצמיצ לולכל תוכירצ תופורתה .ימלועה
,םישדח םילעפמב עיקשהלו תואנ יוציפ םילטבומל תתל שי .תולשוכ תוישעת תריגסו
ףדועה תא רוציל הייושע הז גוסמ םילעפמ לש תויחוורה .תימואלניב המרב םייתורחת
תוישעת תיינבב תועקשהל דחוימב הקוקז לארשי .תימניד הרבחל לארשי תא ךופהיש ילכלכה
גישהל ידכ .רתוי ההובג המרב רכש לש םולשתו הדובעה חוכ לש שדחמ הרשכה ,עדי-תוריתע
םיכייש תורדתסהה ילעפמש ןוויכ .תורדתסהה לש םידבועה תרבח תא קרפל בושח ,הלא םידעי
םידבועל םתוא עיצהל שי יטרפה קושב הריכמל םתוא םיעיצמש ינפל ,םידבועל תימשיר
לע הנגהה תא רפשת םייעוצקמה םידוגיאה םוחתל תורדתסהה תוליעפ תלבגה .ךומנ ריחמב
(19) .יתימא ילארשי לאמש תורצוויהל םייחרכהה םיאנתה תא רוציתו םידבועה

אשונ טרפה הבש תוברת לש דודיע (א) :תואבה תורטמה תגשהל תיתרבח תוינידמ שבגל שי .3
(ב) ;"יל עיגמ"ו תולת לש תוברת םוקמב ,הבחרה הרבחהו ותחפשמ ,ומצע רובע תוירחאב
תוירחאה תבחרה (ג) ;תוכומנה תובכשה רובע דחוימב ,תיתרבחה תודיינה רועיש לש הלדגה
.(1985 ,רוח-ןב-יקסליב) תויולת תויסולכואו םידיחי ייחב רבשמ לש תופוקתל הנידמה לש
םינמוימ-אל םילעופ לש ךוניחו הרשכה לע שגדה תא םישל שי ,הלא תומישמ םודיק םשל
דצמ חוקיפהו ןונכיתה לע הרימש ךות םיתורישה תקפסא לש רוזיב לעו הצחמל-םינמוימו
.הלשממה

תוביצי תא רערעלמ םייתדע םיחתממ עונמלו תודעה יסחי תא רפשל ידכ ,יתדעה עסשה יבגל
:םיאבה םיעצמאב טוקנל ץלמומ ,תילארשיה היטרקומדה
.ירקיע ביכרכ ידובירה הנבמל תוסחייתה לולכתש תיתדע תוינידמ עובקל ךרוצ שי .1
ןויוושה תא ריבגהלו ,תויתדעו תוידמעמ ןיב הפיפחה תא ןיטקהל תדעוימ הייהת וז תוינידמ
תא תוושהל ,םיררחושמ םילייחל תודחוימ תובטה תתל שי .תודעה ןיב םיבאשמה תוגלפתהב
דומילה רועיש תא תוושהלו ,םישדח םילוע לש וליאל םיריעצ תוגוז לש תויואכזה
.םיזנכשאו םיחרזמ לש תואטיסרבינואב

,ןושל דחוימב ,תיברע תוברת לש םימייוסמ םיסופדל תוחיתפ תילארשיה תוברתב חפטל שי .2
.חרזמהו דרפס תשרומל ףסונב ,םייברע שונא יסחיו הרוטקטיכרא ,תורפס ,הקיסומ ,הירוטסיה
,יברעמה םלועל הלש תמייקה היצטניירואה דצל ,יברעה םלועל לארשי לש היצטניירואיר
.ךרע ילעב דמעמו דיקפת םיחרזמל קינעת

םויה רדס לע התוא ביצהל שי תיתדעה הייעבה ןמ תומלעתהל היטנה תא ןקתל ידכ .3
תונש לש תינומהה היילעה תטילק תלאשב שדוחמ ןויד איה תאז חיטבהל הבושח ךרד .ימואלה
תריציל הלשממה תוירחאב ריכהל ךירצ .תודעה יתש ןיבש הז עקשימ קלסל ידכ ,םישימחה
לע ירוביצ ןויד .םיחרזמה לש תוניטבו תוינורטב תונכב ןודל ךירצו ,יתדעה ןויוושה-יא
הנבהה לע לקי אוהו ,זא ורצונש םייתדעה םיפיטואירטסב קבאמל ינויח םישימחה תונש
.תידדהה הלבקהו

תא ץמאל יוארה ןמ םיברעל םידוהי ןיב םויקה-וד תא רפשל ידכ ,ימואלה עסשה יבגל
:יברעה םלועה םע םולש תגשה ינפל וליפא ,םיאבה םידעצה
םע תוהדזהל םיברעל רשפאל ידכ םיירוביצהו םייתכלממה םילמסה תכסמ תא ןווגל שי .1
לש היצטניירואיר ךורעל שי וז תרגסמב .ינויצ-ידוהיה הנויבצ תא לילכ לטבל ילב ,הנידמה
םילמסו תויומד בלשלו תיברעה הפשה תעידי תא ץיפהל ,ותוברתלו יברעה םלועל לארשי
.ב"ויכו תודסומו תובוחר תומש ,ראוד ילובב םייברע

תא דבכלו ,םהלש טרפה תויוכזבו םיברעה ןויוושב תעגופה הלבגהו הילפא לכ לטבל שי .2
.תיניטסלפה תוימואלהו תונויצה אשונב בורה תעד לע קולחל םיברעה תוכז

תודסומב טולשל םתוכזב ריכהלו יניטסלפ ימואל טועימ לש דמעמ םיברעל קינעהל שי .3
הלועה תימואל תוגיהנמ שבגלו ,תיניטסלפה םתוברת תאו םתוהז תא בצעל ,םהלש םימייוסמ
.םברקמ

ילבקמ לש ןוילעה גרדב םיברע בלשלו ,תויתלשממ תויצילאוקל תויברע תוגלפמ לבקל שי .4
.הנידמב תוטלחהה

תונקסמ
םידוהי לש תינומה היילע :לרוג-תורה תורומת יתש ינפב תדמוע םיעשתה תונש לש לארשי
לע עיפשהל הלא תויוחתפתה יתש תויושע דציכ הלאשה תלאשנ .יברעה םלועה םע םולשו
.הז רמאמב ונודינש םיימואלהו םייתדעה ,םיידמעמה םיעסשה

יצחל בורק (רבעשל תוצעומה תירב) תויאמצעה תונידמה רבחמ ץראל ועיגה 1989 ץיק זאמ
,םיפסונ םילוע ,רתוי וא ,ןוילימ יצחל תופצל שי םיעשתה תונש ךלהמב .םידוהי ןוילימ
,הקוסעת ,רויד וללה םישדחה םילועל קפסל ידכ .שילשכב תידוהיה היסולכואה תא ולידגיש
.תומוצע תויפסכ תועקשהב ךרוצ שי ,התואנ המרב םירחא החוור יתורישו תואירב ,ךוניח
תולודג תואוולהל ינקירמאה לשממהמ תויוברע תלבק רשפיא 1992 לש יטילופה ךפהמה
היסולכואה לע ץבורה הטילקה לטנ תא לקהל יושעש המ ,היילעה תטילקל תודעוימה
.הקיתווה

לש תינומהה היילעה תמגודכ ,ץוחבמ ןוה אוביי תועצמאב הרקיעב ןמומת היילעהש החנהב
יבגלו ,םינוש ןמז יחווטב הנוש היהת תילארשיה הרבחה לע התעפשה יכ יופצ ,םישימחה תונש
תכרעמ לע ידיימ ץחל לשב לוכה לע הדבכה לוחת בורקה חווטב .תונוש היסולכוא תוצובק
.ירפ וביני םיתורישהו קשמה תבחרהב תועקשההש דע תאז ,תיללכ הקוצמ שגרותו ,םיתורישה
המגמ ,תורידה יריחמבו הרידה רכשב הלולת היילעל רבכ איבה רוידב רוסחמה ,לשמל ,ךכ
לע ץחלה רבגו הלטבאה הלדג ,ןכ ומכ .דחאכ םישדח םילועו םיקיתו - רויד ירסוחמב העגפש
לודג םילועה ברקב (תוירוה-דח תוחפשמו םישישק) םייולתה זוחאש ןוויכ .תואירבה תכרעמ
הייופצ םינש רפסמ רחאל ,םרב .הסנכה תמלשהו החוור יתוריש ילבקמ רועיש הלע ,דחוימב
םיתורישו עבק רויד תונימז ,האלמ הקוסעתב אטבתתש ,תילכלכה החימצה לש תושדחתה
ןויוושה-יא תרבגהל םורגת היילעה יכ יופצ קוחר חווטב .היסולכואה ללכ תבוטל םירפושמ
קיפהל וליכשי ףאו ,ועגפיי אל תויטנאנימודה תוצובקהש ןפואב ,ימואלהו ידיתעה ,ידמעמה
.שדחה בצמה ןמ םמצעל תלעות

,רבד לש ופוסב ,וטלקיי תונידמה רבחמ םיעשתה תונש לש םילועה בור יכ חינהל רשפא
ישונאה ןוהל תודוה תאז .םיעבשה תונש לש היילעה לגמ םהימדוק ומכ םייניבה תודמעמב
תיטנאנימודה הצובקל תופעוסמה םהיתוקיזלו ,יטילופהו ירפסמה םחוכל ,םהלש רכינה
.ינושארה הטילקה בלשל רבעמ םג תוכומנה תובכשב ראשיי םקלח ,תאז םע דחי .תיזנכשאה

םיאצמנ םיחרזמה בור ,תישאר .םיחרזמה דמעמב דחוימב עגפי ינוניבה דמעמהמ םילועה םרז
םיחרזמה ,תינש .הקוצמ יבצמב דחוימב תועיגפה תובכש - ינוניבב םקלחו ךומנה דמעמב
דוע ןוטקל הלולע ןכלו ,ונממ עבונה ילארוטקלאה חוכהו ,ירפסמה בורה תא דבאל םידמוע
םיחרזמה ברקמ הלאב הייהת רתויב השקה העיגפה ,תישילש .םהיכרצב תובשחתהה רתוי
דצמ הקוסעת לע הפירח תורחתב ולקתיי םהש םושמ ,הלעמ יפלכ תועינ ךילהתב םינותנה
דמעמב תדרל וכרטצי תודועתהו תויונמוימה ילעב םישדחה םילועה .םישדחה םילועה
םיסנמ ןהילאש קשמה לש תוחמוג ןתואב תודובע לע ,ינוניבהו בורקה חווטב ,תורחתהלו
הבסה רובעל ןכומ היהי הלוע סדנהמ ,לשמל) הלעמ יפלכ תועינב םיאצמנה םיחרזמ סנכיהל
ותואל רשכוהש יחרזמ םע ,יאנכט וא יאסדנה ,גולונכט תרשמ לע תורחתהלו ,תיעוצקמ
.(עוצקמ

.היפויתאמ םילועב רתוי דוע השק תויהל הלולע םימעה רבחמ תינומהה היילעה לש העיגפה
ירסח ,לכ רסוחב ץראל םיאב םה .רתויב דורי בצמב םינותנ םה ,םהל עייסל תונוכנה תורמל
,לבגומ םיינרדומ םייחב םנויסינ ,םתודהיב קפס לטומ ,תורובש תוחפשמ םהמ םיברל ,הלכשה
תא ףירחיש םרוע עבצ לש לטנה תא ףיסוהל שי הלא לכל .ןטק אוה יטילופהו ירפסמה םחוכו
.םתעימטו םתלבק לע רתויב השקיו םהיבגל םיילילשה םיפיטואירטסה

םיעיבצמה להקבו היסולכואב םלקשמ .תומוד תוביסמ עגפיהל יופצ לארשי ייברע דמעמ
תורחתב ולקתיי םהו ,םילועה יכרצב ורחתי רתוי םילודג חותיפ יביצקתל םהיתושירד ,תחפי
עגפיהל םילולע םה ,ךכל ףסונב .תואטיסרבינואל הלבק לעו תודובעה יגוס לכ לע רתוי השק
חופיקל םתונלבוס-יא ףר .יברע זוכיר ילעב םירוזא דוהייל הלשממה תוינכותמ רישי ןפואב
.תידוהי היילעל םתודגנתה ללגב דחוימב ךומנ אוה

םולש רדסה .םיניטסלפה םעו ברע תונידמ םע םולש םכסה איה תרחאה היופצה תוחתפתהה
,רסוי לארשי לע יברעה םרחה .תירמוחה החוורה תא הלעיו תילכלכה החימצה תא שיחי
לודיגה ךא .תילארשיה הלכלכה רובע וחתפיי םישדח םיקוושו ץראב ועיקשי תורז תורבח
םא בר קפסש דועב .היסולכואה ידבור ןיב ןויוושה-יא תפרחהל ,יאדוול בורק ,איבי ילכלכה
ביטיהל טלחהב יושע אוה ,ץראב םיחרזמהו תוכומנה תובכשה דמעמ לע הבוטל עיפשי םולשה
םתקיז יכ ,תמייוסמ היצזילמרונ לוחת םיברעה םיחרזאה דמעמב .לארשי ייברע םע רתויב
אלמל ולכוי םג םה םולשה ןדיעב .הנידמה יבייואכ םירדגומש ימל רתוי היהת אל םתונמאנו
תוילארשי תורבח לש םיגיצנ) יברעה םלועהו לארשי ןיב םיכוותמ לש דיקפת החלצהב
.(הנידמה תודסומו

לש תוביציה תא רערעל םילולע םינודנה םיעסשה הדימ וזיאב הלאשה תלאשנ ,םוכיסל
ומכ לארשיב תמייק הובגהו ינוניבה תודמעמה לש תויטנאנימוד ?תילארשיה היטרקומדה
לש תומדקומה תויטסילאיצוסה תורמויה תורמל תאז ,תורחא תויטסילטיפקו תושעותמ תוצראב
רתוי לארשיב יתרבחה בצמה תא ברקמ יתרבחה ןויוושה-יאב רבוגה לודיגה .הנידמה ידסיימ
לוציפהש ךכב ברעמה תוצראל המוד לארשי .הצחמל-תויברעמ תוצרא לש הירוגיטקל רתויו
,לארשי לש רתויב הלודגה השלוחה ךא .הב תיטילופ תקולחמ עלס הווהמ וניא ידמעמה
תפיאש תורמל ,ןהילא המוד הדימב רשוע תרציימ איה ןיאש הניה ,ברעמה תוצראל האוושהב
ךומנה ןוירפה לע תיקלח הצפמ ןוהה אוביי יכ ףא .ןהל הליבקמה םייח תמרל היסולכואה
ברעמה יבשותל תיסחי הכומנ םייח תמרמ םילבוס ללככ םילארשיה ,תילכלכה החימצה רדעהו
תכרעמב ןומאה תא תמצמצמ הזה יסחיה חופיקה תשוחת .םמצע תא םיוושמ םה םהילאש
ץראה תא בוזעל ףחדה תא קר תסנרפמ עגרכש - וז השוחת ךופהת םולש לש בצמבו ,תיטילופה
.הבחר ןוצר תועיבש-יאל -

תושוחת ,הקיטילופהו תוברתה ,הלכלכה ימוחתב םיזנכשאה לש הקצומה תויטנאנימודה בקע
רטשמה תוהמ תא ףלסמ הז בצמ .םיקבאמו תוקולחמל תומגרתימ ןניא תונולתו חופיק
תויטנאנימודה בקע .וז םע וז תונוש תויתרבח תועיבת דדומתהל תורומא ובש יטרקומדה
רתוי טעמל אוה יתואיצמ ןפואב ול תווקל ןתינש המ לכ ,תוצופתבו לארשיב תיזנכשאה
דמעמ לש םייחה יאנת איה תירקיעה הייעבה .םיבאשמה לש תיתדעה הקולחב תוינויווש
חוכ תודמעב םיחרזמ לש םבוליש תדימ ןניה תורחא תובושח תויגוס .יחרזמה םידבועה
תא ולטבי אל הלא םימוחתב תומורפיר .תיחרזמה תוברתל ןתינה יוטיבה תדימו ,תויטילופ
.רתוי תלבסנל התושעל תויושע ןה ךא ,תיזנכשאה תויטנאנימודה

תידוהיה תויטנאנימודה .הרבחב רתויב רומחה עסשה תא םיווהמ לארשיב םיברע-םידוהי יסחי
יטרקומדה רטשמה תורמל .הכלהלו השעמל ,ימשירו יתרבח ןפואב תדסוממ איהו ,תטלחומ איה
ללגב דחוימב השק לארשיב יברעה טועימה תייעב .בורה לש תונדור לארשיב תמייקתמ
תראשנ הנידמה דוע לכ .תיניטסלפה הלאשה ללגבו הנידמה לש ינתא-יטרקומדה ןויבצה
םילוכי םה ןיאו אלמ ןויוושמ הב תונהל םילוכי םיברעה ןיא תונויצל תבייוחמו תידוהי
לובסל לארשיב םיברעה םיפיסומ יברעה םלועה םע ךוסכסה ךשמנ דוע לכ .המיע תוהדזהל
תועצמאב הייעבה ידמימ תא םצמצל ןתינ ,תאז תורמל .הנידמהו םידוהיה דצמ ןומא-יאמ
תא רתוי תינויווש הרוצב קלחת ,םיירוביצהו םייתכלממה םילמסה תא ןווגתש תוינידמ
ימואל טועימ לש דמעמ םיברעל קינעת ,טרפה תויוכזל רתוי תבייוחמ היהת ,םיבאשמה
וללה תומרופירה לכ .תינויצילאוקה תיראטנמלרפה הקיטילופב םיברעה תא בלשתו ,יניטסלפ
.הנידמה לש ינויצ-ידוהיה יפואה לע חרכהב רתוול ילב םושייל תונתינ

הרבחה לש עבקה ינייפאמ ינש תא ןיעל הארנה דיתעב לטבי אל וללה םידעצה שומימ
יתרבחה הנבמה לש תינתא היכראריהכ רידגמ ינאש המ אוה ןושארה ןייפאמה .תילארשיה
,םהמ קחרה ךא םתחתמ םיחרזמה ,םלוסה שארב םיזנכשאה םיבצינ וז היכראריהב .ילארשיה
תגיסנ .תיתחתה לש תיתחתב העוצרבו הדגב םיניטסלפהו ,תיתחתב לארשי יחרזא םיברעה
סיסבהמ םיחטשה יבשות תא קיחרהל תויושע תדרפנ תיניטסלפ תושי תמקהו םיחטשהמ לארשי
םיברעהו םיחרזמה לש יסחיה םדמעמ תא המ תדימב ערהל ךכבו ,הדימריפה לש ןותחתה
,תינתא היטרקומדכ ורידגמ ינאש לארשי תנידמ לש רטשמה אוה ינשה ןייפאמה .םילארשיה
הפדעה תתל ףיסות ידוהיה םעה לש ותנידמכ תרדגומה לארשי .הכומנ תוכיאב היטרקומד
.היחרזא לכ רובע תינויוושו תינוליח ,תילרביל היטרקומדל חתפתהל לכות אלו ,םידוהיל
םיחרזמה ומכ ,תוטלוש-אלה תוצובקה הבש ,תיתימא תיטסילרולפ הרבחל ךפהית אל וזכ לארשי
היטרקומדה םייקתת דוע לכ .םינוש תויהל תוכזה לע דבכ ריחמ םלשל וכרטצי אל ,םיברעהו
הילפאה לע רבגתהל ידכ בר ץמאמבו העימטב ,תימצע תולטבתהב םלשל וכישמי םה תינתאה
.הייחדהו

תרגסמב ןשממל היהי ןתינ אל יכ הארנ ,ידמל תונותמ ןה ןאכ תולעומה תועצהה יכ ףא
תולבגומ ,תועצומה תורומתה תא עצבל ידכ .םויכ לארשיב תמייקה תינידמהו תיתרבחה
םזינויזיבר ,הדובע לש םייסאלקה םימרזה .תונויצה ינפ תא שדחל שי ,ןהש לככ תויקלחו
,ינויווש ןפואב םיחרזמה תא לבקל חרוכה םע דדומתהל םילוכי םניא ,תיתד תונויצו
םה ןיא .הרבחה לש דרפנ-יתלבו עובק ,הווש ביכרמכ לארשי ייברע לש םמויקל ןיכסהלו
דבאל ילבמ ,ןוכיתה חרזמל םינפה םע לארשי לש שדחמ ןוויכ לש המישמב דומעל םילוכי
תוכזה תא דבכל םילוכי םניא םג תונויצה לש הלא םינשי םימרז .ברעמל היתוקיז תא חרכהב
שי .לארשיב החלצהב ורחתיש םיזכרמ חפטלו םמוקמב ראשיהל תוצופתה ידוהי לש תירסומה
לע ,וללה תונושה תושירדה לכ ןיב השדח הזתניס רוציתש השדח תונויצב ףוחד ךרוצ
.ןהיתוריתס

תורעה
רקחמ תימעכ יתנהיכ רשאכ ,1989/90 תימדקאה הנשב הבתכנ רמאמה לש הנושארה הטויטה
.היפלדליפבש (Annenberg Research Institute) גרבננא םש לע םימדקתמ םידומילל ןוכמב
גצוה קרפה .תילאיגלוקה הריוואהו יונפה ןמזה ,םיתורישה רובע הדות בייח ינא הז ןוכמל
ילארשיה ןוכמה ןגריאש ,Israeli Democracy Under Stress אשונב ימואלניבה סנכב
(Larry Diamond) דנומאיד יראלל הדות .1990 ץיקב דרופנטס תטיסרבינואב היטרקומדל
.רמאמה לש תנקותמה הסריגה תנכהל וליעוהש םהיתורעה רובע סנכב םירחאה םיפתשמלו
ןרק ידי-לע ונמומ םהב םינושארה תשולש .להק תעד ירקס העבראמ םינותנ םיאבומ רמאמב
ןרק ידי-לע ןמומ ןורחאהו ,רקחמו ךוניח תונרקל תילארשיה הדוגאהו תינקירמאה דרופ
Bergstraesser Institut רקחמה ןוכמ תועצמאב הלבקתהש ,הינמרג תלשממ לש DFG רקחמה
רקחממ קלח אוה 1988 רקס .עויסה רובע רקחמה תונרקל הדות .גרוביירפשש Arnold
יתאוושה ןולאש לע ססובמ אוהו ,לארשיו ןונבל ,הקנל ירס ,הקירפא םורד לש יתאוושה
ידי-לע ןמומש ולוכ טקייורפה שארב דמע (Theodor Hand) ףנה ודואית 'פורפ .ףתושמ
.1988 רקסל םתמורת לע ימואלניבה רקחמה תווצ ירבחל תודוהל ינוצרב .DFG-ה

לארשיל תימלוע הלכלכ תכרעמ לש חותינה תא תמשיימ (Silver, 1990) רליס .ב
לש הפוקתב התסנתה לארשי ,הצחמל-הירפירפה לש תורחא תונידממ הנושבש תנעוטו
תמדקומה הפוקתב החלצהל תוביסה .זאמ ןואפיקלו 1974-ל דע תילכלכ החימצ
הימונוטואה ,חותיפל הקזח היצטניירוא תלעב תצרמנ תוגיהנמ לש המויק :תוללוכ
ןוה תגשה ,םידבועה דמעמו תונגרובה לש השלוחה תמועל הנידמה לש המצועהו
סיסב לע ימלועה קושב החמוג אוצמל תלוכי ,קושה ןונגנמ תועצמאב אלש ינוציח
הפוקתב תורדרדיהל תוביסה .תורוקמב ליעי שומישו הכומנ המרב רכזה תקזחה
,תמדקומה הפוקתב החלצההמ ,תיקלח ,ועבנש החימצל םיעורג םיאנת ויה תרחואמה
יפל .ימלועה קושב ןותימו ,הדובעה תולעב לודיג ,הנידמה תושלחיה :תוללוכ ןהו
הצחמל-הירפירפה תונידמ תולוכי אל ,תימלועה הלכלכה תכרעמ לש הירואיתה
ןוהה תא ןהל ןיאש םושמ תורדרדימ ןה רבד לש ופוסבו ,זכרמה תונידמל ףרטצהל
תודוה הז לרומ ןפוד אצוי ןפואב הקמח לארשי .תונשדח לש הלכלכ םייקל שורדה
.ינקירמאה עויסל
.1
שפנל תינויצחה הייונפה הסנכהה ןמ ,תוחפ וא ,50% לש הסנכהכ רדגומ ינוע
התיה ךיא רורב אל .היסולכואה ללכמ 83% ללכ 1988 תוסנכהה רקס .תיטראדנטס
.םיירפכו םיריכש-אל תיב יקשמ ישאר םג םיללכנ ויה וליא ינועה תלוחת תעפשומ
.2
יטסיטטס ןותנש ,.ס.מ.ל) 0.3160 םוקמב 0.4493 היה יני'ג ןויווש-יא םדקמ
.(67:1989 ,לארשיל
.3
םירקס ינשו תידוהיה היסולכואה לש להק תעד ירקס ינשמ םינותנ םיאבומ רמאמב
ךרואל האוושהל םינתינו 1988-בו 1985-ב וכרענ םה .תיברעה היסולכואה לש
לש םיגציימ םייצרא םימגדימ םע םיישיא תונויאר לע ססובמ היה םהמ דחא לכ .ןמז
,קוריה וקה םוחתבש לארשיב םיררוגתמה ,הלעמו 18 ינב ,םישנו םירבג 1,200
Smooha, לצא עיפומ וללה םירקסה לע אלמ חוויד .םילשורי חרזמ תא איצוהל
ןכ םא אלא ,הלא םירפסמ םיחוקל ןלהל םיטטוצמה םירפסמה לכ .1989, 1992
.תרחא ןייוצ
.4
םיצמאמ וליא הנשמ אל" טפשמה תא םיחודה םילאשנה רועיש .תאז שיחמהל ידכ
מ ענ "יואר ינא ןהלש הדובעה תאו הלכשהה תא גישא אל לארשיב ,השעא םיישיא
ברקב 72.5% דע ,תיעוצקמה הרקויה םלוס שארב םיאצמנה םידוהי ברקב 88.1%-
רעפה .תורחאה תונומאה לכ יבגל ןוכנ רבדה .םלוסה תיתחתב םייוצמה םידוהי
100-81 םינויצ ילעב םידוהי) התיתחתבו היכראריהה שארבש הלא ןיב תונומאב
אה לארשיש םינימאמה ברקב :ןלהלכ אוה (100-0 לש הרקוי םלוס לע 20-0 תמועל
דמעמב םמצע תא םיביצמה ברקב ;69.2% תמועל 76.3% - ינוניב דמעמ לש הרבח
עוציבל םיעגונה םימרוג םיבישחמה ברקב ,86.8% תמועל 94.2% - הלעמו ינוניב
- םייחב החלצה לש םיעבוק רותב (תונימאו ןויסינ ,הלכשה ,השק הדובע) ישיא
88.1% - םיישיא םיצמאמ רובע ןתינ לומגתש םימיכסמה ברקב ;67.7% תמועל 75.5%
- םמצע םהלש םיטראדנטס םתואמ ונהיי םהידליש םירובסה ברקבו ,72.5% תמועל
.68.2% תמועל 87%
.5
דגנ תואניכסה תוטשפתה לשב ,1992 ראוני זאמ םיחטשה לע לטוהש ךשוממה רגסה
השדח תוינידמ רשיב אוה .לארשיב םיחטשה ידבוע תא תיצחמ דכל ןיטקה ,םידוהי
ידי-לע הליחתב הענוהש ,ילארשיה קשמב םיחטשה ייברע תופתתשה רועיש םוצמיצ לש
םילטבומה זוחא תנטקה( םיילכלכ םיקומינ ךשמהב הל ופסונו םיינוחטב םילוקיש
לארשיב היסולכוא תוצובקש םייתרבח-םיילכלכה םיחוורל רשקב .(םילארשיה ברקב
םידבוע תסינכמ 1969-82 םינשב וקיפה (םילארשי םיברעו םיחרזמ ,םיזנכשא)
.Lewin-Epstein and Semyonov, 1986 רמאמה 'ר ,ילארשיה קשמל םיחטשהמ
.6
םה הטיסרבינואב דומללו ינויע ןוכית םייסל םיחרזמ ייוכיסש םיארמ םירקחמ
יעוצקמ ךוניח רדעיהב .םימלסומו םירצונ םירבע לש םהייוכיסמ םיכומנ וליפא
ךרוצ ןיא .הטיסרבינואל םיכישממו ינויע ןוכיתל םיכלוה םיברעה ,יברעה רזגמב
יולגב םתולפהל רשפאש םושמ תואטיסרבינואבו ינויעה ןוכיתה ךוניחב םתולפהל
אשונב םירבסהלו םיאצמימל עגונב .הדובע שופיח לש בלשב םידומילה םויס רחאל
.Shavit' 1989' 1990 'ר ,הז
.7
הנידמה לש השירד ,ונייהד ,תינקירמאה תנוכתמב תנקתמ היילפא הגוהנ אל לארשיב
ירוביצ ץמאמ תושעל ירוביצ ןומימ םילבקמה םירחא תודסומו תואטיסרבינואמ
תוינכותה לש הריקס .תוחפוקמה תוצובקה ינבמ רתוי לבקל דחוימ ץמאמ תושעל
.Lerner ,1984 לצא אוצמל ןתינ תומייקה
.8
רעפהמ םיעבונ םויה תודע הןיב תוברתה ילדבהש ןעוט (Elazar, 1989) רזעלא .ד
.תיטנמור תוברתל תיסאלק תוברת ןיבש ירוטסיהה
.9
ירקיע לושכמ הווהמה ,תויברעב םיפוטש םדוע םיחרזמהש רובס לסרק גולופורתנאה
.(Kressel, 1984) תיתרבח תועינל
.10
תיברעמ תוברת דעב ויה 37.8% ,םידוהיה םילאשנה ברקמ יכ אצמנ 1988 רקסב
תודוסי ובלושי הבש תיברעמ תוברת דעב 23.9% ,לארשי תנידמ רובע תקהבומ
דעב 5.6% ,םייברעו םייברעמ תודוסיימ תברועמ תוברת דעב 20.1% ,םייברע
,תקהבומ תיברע תוברת דעב 0.6% ,םייברעמ תודוסי ובלושי הבש תיברע תוברת
העיגה תיברע תוברתב וא תברועמ תוברתב הכימת .תויוברתה יתש תא וחד 12%-ו
לש המתכהה רואל .םיזנכשאה ברקב 17.9% תמועל ,םיחרזמה ברקב 33.5%-ל
יושע םולש .הכרעהל יואר םיחרזמה דצמ הכימת לש הז רועיש תיברעה תוברתה
.תיתוברתה הפדעהב יתדעה רעפה תא רתוי דוע לידגהל
.11
ףרוחב ןליא-רב תטיסרבינואב תיגולויצוסה הדוגאה סנכב וז הנעט גיצה סרפ ןנחוי
.ןוטלשל דוכילה תיילע תובקעב 1978
.12
אל איה םגש ,סרפ לש וזמ תינוציק רתוי דוע השיג גיצה (Elazar, 1988) רזעלא .ד
תונויצה תרושב תא אשונהו דוכילב ןגרואמה ,יחרזמ-ידרפסה בורה היפל ,תענכשמ
.לארשיב תיטנאנימוד הצובקל ךפוה ,תוימואל םע תרוסמ תגזממה ,השדחה
.13
,1989 לצא אצמנ םיברעו םידוהי ןיב תקולחמב תויונשה תויגוסב טרופמ ןויד
.Smooha
.14
9.6%-מ בכרוה קוריה וקה םוחתבש תיברעה היסולכואה לש גציימה יצראה םגדימה
.םיוודב-אל םימלסומ 67.7%ו םיוודב 8.1% ,םירצונ 14.7% ,םיזורד
.15
ישנא תרשכהל הובג רנימס תימאלסיאה העונתה ידי-לע הנורחאל םקוה םחפ-לא-םואב
.תונוטלשה דצמ הרכהל הכז אל ןיידע אוה ךא ,תד
.16
לכב תיטרקומד-תינוליח וא תיניטסלפ הנידמב תלגודה ,רפכה ינב תעונת וליפא
תוכז תא לארשי ייברע רובע השרד אל ,לארשי הנידמ םוקמב ןיטסלפ יבחר
תונש ףוס דע וז תוכז העבת תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה .הנידמהמ תודרפיהה
םיקהל 1947 תנשמ הקולחה תטלחה לש אלמה עוציבב התכימתמ קלחכ ,םישימחה
.לארשי תנידמ דצל ןיטסלפ תנידמ תא
.17
,סרפ ןועמש הדובעה תגלפמ גיהנמ הסינ ,תימואלה תודחאה תלשממ תליפנ רחאל
לולכל אלב םלוא ,תיברע הטילשבש תוגלפמה שולש לע ןעשיתש הרצ הלשממ םיקהל
תידוהי תגלפמ ,לארשי תדוגא .הלשממב תואלמ תופתושכ היצילאוקב ןתוא
דגנכ האצי ,הדובעה תגלפמ תושארבש היצילואקל ףרטצהל הרומא התיהש ,תינויצ-אל
וקרע הדוגאה לש תסנכ ירבח ינש ךכל-יא .ידוהי בור לע תנעשנ הנניאש הלשממ
והז .1990 לירפאב 11-ב תסנכב ןומא תעבצהל אבוה ןיינעהשכ יופצ יתלב חרואב
תוגלפממ תסנכ ירבח תיתלשממ היצילאוקב בלשל םעפ-יא השענש ןושארה דעצה
.תיברע הטילשב
.18
לש םיסרטניאה תנגהב תורדתסהה ןולשכ תא תויתרוקיבב חתנמ(1984) ןמניילק .א
תורדתסההש קיסהל ןתינ וחותינמ .םיימואל םיבאשמ לש תשדוחמ הקולחבו הירבח
.הלש תוריתסה-הרהו ילאודה הנבמה תורמל הז דיקפת אלמל הלוכי התיה
.19


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©