-הנידמו תד יסחי-


הטרפהל תנתינ הניא תד
תידוהיה תרוסמהו הכלהה תונורקע רואל לארשיב תינוטלשה תכרעמה
תומת אל הווקתה
לארשיב םייתד םיטקילפנוק בושיי - הרדסהה לש הקיטילופה
תילארשיה היטרקומדה לש תוידוהיה תויוכיאהלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©