(לארשי ללוכ)


קוחה תונוילע
יחרזא ירמו ןופצמ שפוח
יחרזא ירמ
ויתולבגמו יוטיבה שפוח
םע לאשמ
תויטרקומדו תויחרזא תויוכז


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©