הלשממה שארל תוריחבהו 14 -ה תסנכל תוריחבה תואצות
ןוטלשה תויקוחו הלשממל יטפשמה ץעויה


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©