לארשי יחרזא םיזורדה ,לארשי יחרזא םיברעה ,םידוהי אלה םיחרזאה

14 -ה תסנכל תוריחבב תיברעה העבצהה
לשממ ךותמ - יברעה רזגמב תיתגלפמהו תיטילופה תוליעפה - לארשי יחרזא םיברעה
החותפה 'נואה - לארשי תנידמב הקיטילופו
הרומל ךירדמ - לארשי יחרזא םיברעה
םולשה ןוניכ תובקעב לארשיב םיברע

םיידוהיה םיחרזאה


תילארשיה הרבחב םיעסש


לארשיב היטרקומדו םיימואלו םייתדע ,םיידמעמ םיעסש


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©