תוחרזאה תארוהב יטקדיד יעצמא - טנרטניאב תסנכה רתא
הדימלה תויונמוימ תרדגה
תוחרזאה תארוהל םייטנבלר םיטרס תמישר


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©