םימ - חותיפ ילעפמ


"םירצמ לש 21 -ה האמה טקיורפ" - היקשה טקיורפ

."םירצמ לש 21-ה האמה טקייורפ" תא ,כארבומ ינסוח ,אישנה ךנח 9.1.1997-ב
שדח םימ לעפמ תואבה םינשה 20 ךלהמב םיקהל תדעוימה תינתפאש תינכות יהוז
.תיליע-םירצמב
לש םיטקייורפ םע םיבחרנ עקרק יחטש ,ףעוסמ היקשה ךרעמ תועצמאב ,רשקי הז לעפמ
ויתולובגמ קחרה ,רבדמב םישדח םיינוריע םיזכרמ םיקהל הרטמב ,היירכו תוריית ,היישעת
.סולינה קמע לש םירצה
90% -ש הרכההו יופצה הייסולכואה לודיג אוה תינכותה ירוחאמ ןויערה ,אישנה ירבדל
יחכונה רפסמה) הנידמה יחטשמ דבלב 4%-ב תויחלו ךישמהל םילגוסמ ויהי אל הייסולכואהמ
.(2015 דע ןוילימ 85 -ל עיגהל יופצ שיא ןוילימ 62 -כ לש

סולינה ימ תומכ בקע הנורחאל שדחמ הלעו 60-ה תונשב הנושארל דלונ טקייורפל ןויערה
ךרד םמירזהלו ,רסאנ םגאמ סולינה ימ תא בואשל איה תינכותה .הנשה היופצה ,ההובגה
יתלב הלותב עקרקל ,(התיינבל עודי אל םוכס םרתש יבאד-ובא טילש ש"ע) "דיאז ךייש" תלעת
.יברעמה רבדמה לש "םישדחה רבדמה תואנ" ירוזאב תיקשומ

יכ ,ןעוט הלשממה שאר ,תאז םע .םירתוס ,םיתעל ,םה הזה קנעה עצבמה לע הלשממה ינותנ
לש (ר"מ 4,200-כ = ןדפ ,תירצמ חטש תדימ) םינדפ ןוילימ 2.2-כ ודבועי רבד לש ופוסב
.םישדח םייתיישעת םירוזא 25 ומקויו רבדמ

הביאשה תנחת תא לולכיו םינש עברא ךותב לועפל ליחתהל יופצ ,תינכתב ןושארה בלשה
.רלוד ןוילימ 571 לש ריחמב לבמיס-ובאל ןופצמ מ"ק 50 םקות רשא ,םלועב רתויב הלודגה

ןאוסא רכס
למשחה ןמ 20% תוחפל ךירצת וז הנחת
הרומא איה .לודגה ןאוסא רכסב רצוימה
-ב "רצאנ םגא"ב םימה הבוג תא תולעהל
באשת הביאשה תנחת .םירטמ 21.5 -53.0
הוונל ורבעויש ,היינשל םימ ק"ממ 300
תלעת תועצמאב "סיראב" רבדמה
,"דיאז-ךייש"
.רלוד ןוילימ 223 התולעו מ"ק 310 הכרוא

ינשה בלשה ךרוא .הלעתה ידצ ינש ךרואל םינאדפ 500,000 לש חותיפה תא רשפאי הז ךרעמ
םע . הר'פראפו ה'גראח ,ה'לחאד רבדמה תואנל האלה םימ םירזי אוהו ,מ"ק 240 הלעתה לש
.םיבשוימ תויהל םירומא הנידמה חטשמ 30% -כ ,טקייורפה תמלשה םות

.רלוד דראילימ 88 היהת תינכותה לש תיפוסה תולעה
אישנש רחאל קוידב הנש 37 תימשר ךנחנו אישנה ידי לע ישיא ןפואב רשוא הז טקייורפ
עבראב טקייורפה לש היופצה תולעה .לודגה ןאוסא רכס תא ךנח , רצאנ לודבע למאג ,רחא
הלעת תואבה םינשה 20 ךלהמבו רלוד ןוילימ 81 -מ הלעמל תוחפל איה תובורקה םינשה
.תוירצמ תוריל דראילימ 300
עיגהל הרומא הרתיה .הז םוכסמ 20 % קר עיקשת הלשממהש ,ירוזנאג רמ רמא 14.12.96 -ב
ללוכה ,תושדחה תועקשהה קוחב םידחוימ םיצירמת ידי לע וכשמיי רשא םייטרפ םיעיקשממ
התכז תינכותה ,תאז םע .ןדפל תוירצמ תוריל 50 רובע עקרקה תא רוכמל העצהה תא
רצונ רשא דחוימב רקי ןבל ליפכ התוא הנמיס רשא ,היציזופואה דצמ השק תרוקיבל
תקפסאו םישנאה תרבעה יריחמ תא ןובשחב תחקל םג שיש ,ונייצ םירחא .םייטילופ םיעינממ
הלאשב תוקפס וררועתה הדימ התואב .תויתשתה לש ההובגה תולעל ףסונב םייתרבח םיתוריש
.םירורב אלה הידעי יבגלו תינכותה תא וקידצי םימה תורוקמ םא


רבדמה תחרפהל רלוד דראילימ ינש לש טקייורפ

םילודגה םיגשיהה דחאל בשחנ , "שדחה קמע"ה וא "השדחה התלד"ה ארקנש ירצמה טקייורפה
.כארבומ אישנה לש רתויב
,סולינה ביבס ףפוטצהל הלדגה תירצמה הייסולכואה תייטנ תא תונשל ,טקיורפה תרטמ
.רבדמל התרבעהל םיריבס םיאנת תריצי תועצמאב
הנידמה םורדבש "רצאנ םגא"מ ,הלעת תועצמאב םימ ומירזי הביאש תונחת ,תינכותה יפ לע
םירקא ןוילימ יצח תוחפלו ,םישנא ינוילימ סלכאל רומא רוזאה .םירצמ לש יברעמה רבדמל
.ולא םימב םיקשומ תויהל םירומא רבדמ תמדא לש
לש תללוכה התולעו ,רלוד ןוילימ 810 -ב ךרעומ ןושארה היינבה בלש לש תולעה ןדמוא
.רלוד דראילימ 2- ב תכרעומ תינכותה

וכרע ןוכמה יחמומ . "ירצמה םימה רקחל ימואלה זכרמ"ה יחמומ ידי לע התגהנ תינכותה
קלחכ תינכתה תא הצמיא םירצמ תלשממו ,"שדחה קמע"ל חותיפה ןויערל םירקסו םירקחמ
.הלש תיחכונה חותיפה תוינידממ

רוזאב וזכור תיתשתה חותיפ תוינכת לכ ,1979- תנשב ,לארשי םע םולשה םכסה תמיתח זאמ
"שדחה קמע"ה תינכת .הייסולכואה רוזיפ אשונל בל תמושת הנתינ אלו הנידמה ןופצו התלדה
הדבועל בל םישל שי .ךכל היואר תיתשת תיינבבו ןיסולכואה רוזיפ תייעבב הנושארל תקסוע
,הנידמה לש החטשמ דבלב 4% לע םיזכורמה םיבשות ןוילימ 62 םויכ הנומ םירצמ ,יכ
.שפנ ןוילימ 85 -ב דמאנ 1015 תנשל הייסולכואה לודיג יפצשכ
דדועל תוטיש רחא ,דימתכ ,תשפחמ איהו הלש ןוזמה תכורצתמ תיצחמכ תאביימ םירצמ ,םויכ
.הלש יאלקחה רוצייה תא
תופיפצ תייעב ,תורומאה תויעבה יתש לע וקלחב תוחפל ,תונעל רומא "שדחה קמע"ה טקיורפ
.יאלקחה רוצייה יחטש חותיפו ןיסולכואה

.םינוש םימרוג דצמ תרוקיב הילא תכשומ ,"שדחה קמע"ה טקיורפב ,השדחה הלעתה םלוא
הלעתה ימ יכ ןעוט ןוטסוב תטיסרבינואב היגולואיגל רוספורפ ,זאב-לא קוראפ ;םיגולואיג
.םימחהו םישביה ימורדה רבדמה ירוזאב דחוימב ,תודייאתה תנכסב ויהי
דאמ ןטק הלעתה לש םימה ינפ חטשש ,"רבדמה רקחל הקלחמ"ה ר"וי ,ןאסח רהאט רמוא ךכ לע
םינוש םירקחמ .ןטק היהי םימה תודייאתה זוחא ,ותנעטל ןכ לע .רצאנ םגא לש הזל האוושהב
םויב םידאתמה םימה תומכל הווש הנש ךשמב הלעתהמ ודייאתיש םימה תומכש ,םיארמ ןכא
.רצאנ םגאב דחא
לע ענומ טקייורפה יכ ןעוט ,"באבש לא" ןותיעה לש ישארה וכרוע ,ןייסוח ידגאמ ;םיאנותיע
תנעטל .םיריכב לשממ ידיקפ רפסמ לש םהיתופיאש תא םדקל דעונו ,םייטילופ םיעינמ ידי
רתי .תזרפומ הכ תולעב םלועב רתויב הכוראה תיתוכאלמה הלעתה תריפחב ןויגה ןיא ,ידגאמ
וא טנמלרפב ,םעב ץעוויהל ילבמ ןנכותי לודג הכ טקייורפש ריבס הז ןיא ,ןכ לע
.היציזופואב
.םישדחה םיבשייתמל טקייורפה לש הכישמה חוכ יבגל םינוש םינוויכמ ולעוה םיפסונ תוקפס
עיגי אל םלועל טקייורפהש ןוויכמ אליממ תיטרואית איה הלאשהש ,םירחא םירמוא םתמועל
אל דחא ףא םלוא ,רבדמה תא שובכל קנע תוינכות ויה רבעה יגיהנמל םג ,םתנעטל .המלשהל
.הכ דע ןעצבל חילצה

םימ רוזחאו רומיש אשונב היישעו תוינכות

5.5 אוה סולינה ימב םירצמ לש הקלח ,1959 תנשמ ןדוס םע םימה תקולח םכסה יפ לע
.םימ ק"ממ ןוילימ 63 -כב קר השמתשה םירצמ הרבעש הנשב ,תאז םע .הנשל ק"ממ דראילימ
לש רוזחמ ללוכ לעפמה :םינש 10 הזמ םשוימה םימ רומישל יניצר לעפמ ירפ ונה הז ןוכסיח
ימ לש םיקומע םירגאמ לוצינ ;התלדבו סולינה קמעב םוהת ימ לש לוצינה רופיש ;ןיכפש-ימ
.יברעמה רבדמה תואנבש ולא דחוימב ,םוהת
תא םצמצל תנמ לע ןוטב תורוניצב ונטוב ןהו ,תוחותפה םימה-תולעת שדחמ ורפחנ ןכ ומכ
.תודייאתהה וא לוחלחה תובקעב םימה ןדבוא
איהו ,ןיכפש-ימו זוקינ-ימ לש ק"ממ דראילימ 2.5 רזחמל הנידמה החילצה 1996 תנשב
.2002 תנשל דע םימ ק"ממ ןוילימ 7 -כ הטיש התואב רמשל תנווכתמ
4.5 דוע ףיסוהל יושע ,התלדהו סולינה קמעב םידודרה םוהתה ימ לש לוצינה רופיש
.תובורקה םינשה שמחב םימ ק"ממ דראילימ


:-מ םגרותמ


Mekay E. S.,THE MIDDLE EAST, March 1997

:טנרטניאב םירושיק

ןאוסא רכס
http://www.eecs.uic.edu/~khaggag/egypt33.html

ןאוסא רכס לש תויתביבסה תועפשהה
http://www.gps.caltech.edu/~ge148/1997C/Reports/148niled.html

םייאלקח םייוסינ - תואלקחב טקיורפ
http://163.121.10.47/Projects/Agricult/01.htm

םימושג םירוזאב תולאקחב טקיורפ
http://163.121.10.47/Projects/Agricult/01.htm

יברעמה רבדמב יאלקח טקיורפ
http://163.121.10.47/Projects/Agricult/04.htm

הנידמב יעוצקמה חוכה לוצינלו םימה תויעב דומילל זכרמ ןונכת http://163.121.10.47/Projects/Water/02.htmלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©