(לודגה רכסה) ןאווסא רכס

יארשא ללוכ) תוירצמ תוריל ןוילימ 400 -מ רתוי התלע ןאווסאב 'לודגה רכס' ה תיינב
תימשר ךנחנו 1970 ילויב םלשוה טקייורפה .(תוירצמ תוריל ןוילימ 194 לש יסור
.1971 ראוניב
תלוכי לעב ,היישעתל הלוז תילמשח-ורדיה היגרנא רוצייל לעפמ םג םקוה ,רכסה דבלמ
לכב ורצויש טאווליקה ןוילימ 6,012 תמועל תאז) טאווליק ןוילימ 10,000 לש רוציי
.(1967 -ב םירצמ יבחר
.ותמקה תואצוה לע רכסה ןמ תוסנכהה ולע הז לעפמל תודוה
תינכות תעצבתמ עגרכו ,הנממ הנופצו ריהקל רכסה ןמ םרזה תא םיליבומ למשח ילבכ
270 תקפסמ איהו 1986 תליחתב המקוה חוכה תנחת .םירצמ ירפכ לכל למשח תקפסאל
.תיצראה תשרל טאוו-הגמ

שדוחב םאישל םיעיגמש סולינה ימ לש םייתנשה םיפדועה תא רוגאל רקיעב דעונ רכסה
שוביכו היקשהה תא םג ןאכמו ,הנשה לכ ךרואל רהנה םרז תוסיוו תא רשפאלו טסוגוא
.תופסונ תועקרק
169,000 לש תיברמ תלוביק לעב אוהש ,'רסאנ םגא' רכסה ירוחאמ רפחנ '60 -ה תונשב
חיטבמו הגרדהב אלמתמ םגאה .םלועב רתויב לודגה יתוכאלמה םגאל בשחנו םימ ק"מ ןוילימ
-ב .הקירפא חרזמ-ןופצ תוינידמ תיברמב תעגופה תרוצבה תועפשהמ לובסת אל םירצמש
םירצמ הנש לכב ,םכסהה יאנת י"פע .ןאדוס םע םימ תקולח םכסה לע םירצמ המתח 1959
ק"מ ןוילימ 18,500 -ו תיצרא היקשהל סולינה ימיממ ק"מ ןוילימ 55,500 תוצקהל הרומא
.ןאדוסל םימ
םגאמ תודאתהב תדבוא הרתיה לכ .םימ ק"מ ןוילימ 84,000 לש יתנש כ"הס ךותמ ,תאז
.רסאנ
-כ םיקפסמש) היפויתאבש סולינה תורוקמב העגפש השק תרוצב התיה 1988 ינפלש רושעב
םודאה וקל לעמ תצק ,רטמ 153 -ל רסאנ םגאב םימה סלפמ דרי ךכמ האצותכ .(םימהמ 70%
תלוכי תא דירומו רכסב תוילמשח-ורדיהה תוניברוטה תלועפב עגופ רשא רטמ 150 לש
הברמל .ןיטולחל תוניברוטה תא תיבשהל שי רבכ רטמ 147 -ה תדוקנב .ןהלש רוצייה
הברה סלפמה תא ולעה ,1988 טסוגואב ,היפויתא תומרב תוהובג םימשג תויומכ ,לזמה
םגאב םימה תומכו רטמ 167 -ל םימה סלפמ עיגה 1990 רבמטפסב .תנכוסמה המרל רבעמ
םימ תומכ םע רטמ 174 לש הבוגל היילע הלח 1993 -ב .ק"מ ןוילימ 83,700 -ב הדמאנ
-ל - םחפנו רטמ 176.2 -ל העיגה םימה תמר 1994 רבמטפסב .ק"מ ןוילימ 116,110 לש
.ק"מ ןוילימ 127,580

אלא .םיבחרנ םיממוש םיחטש חירפהל תיוולנ הטלחה הדדוע ,1958 -ב ,רכסה תמזוי תליחת
רכסה תמקה רחאלש םינשה 15 ךלהמב .ונממ םילומגתה לע ולע הזה עצבמה תויולעש
. ןאדפ 900,000 -כ ושבכנ
בקע תוירצמ תוריל ןוילימ 10 -מ רתוי לש ןועריג גופסל הצלאנ הלשממה וז הפוקת ךלהמב
דחיב היירופ המדאב רוסחמה ,תאז םע .1982 -ב םתוא האיפקה איהו ,רבדמב םיטקייורפ
.הממשה תחרפה לש ןויערה תאייחהל ואיבה דאמ הובג שוקיב םע

:-מ םגרותמ

The Middle Esat & North Africa, 1997. 43rd Edition.


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©