"ןוכיתה חרזמב טפנ" אשונב םירמאמםיפרג


םירושיק"ןוכיתה חרזמב טפנ" אשונב םירמאמ

טפנה תקופת תא ןיטקהל הטילחה קוה-דא היצילאוק


לודגל הכישממ ק"פוא תקופת


הריבש ינפל - הרובחתל קלדה לע טפנה לופונומ


ףדמה לע שדח


היכרות םע ם"טגה הזוחב בוכיע יופצ :"םירצמ וקומא"- יעבט זג


שדח תרגסמ םיקהל תולקוש טפנה תוינאוצי:"היגרנאל תימואלניבה תונכוסה" IEA
טפנה תוקיפמל המוגע תיזחתטפנה יריחמ2020 דע הקופתו םיריחמ ,הכירצ :ינקירמאה היגרנאה דרשמןוכיתה חרזמהמ טפנה אוביו אוצי

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©