דימלתל 1 'סמ תויחנה ףד

דימלתל 2 'סמ תויחנה ףד
(word ץבוקכ הדרוהל) תובושת

הבושת - הדובעב השיאה דמעמ     

הבושת - אירב רתוי - תופורת תוחפ    

הבושת - ינושאר קלד - םיצע     

הבושת - ?יבא תאווצ ןיבהל ךיא         

הבושת - למשחה    

הבושת - הנושאר תרבד תא     

הבושת - ויתודסומו ם"ואה תמקה         

הבושת - שאר יבאכו היזיוולטב הייפצ     

הבושת - חמוצלו יחל הנכס - ריוואה םוהיז     

הבושת - םיריעצ לע תומוסרפה לש העפשהה     

הבושת - ץראה רודכ תיתחת - חלמה - םי         

הבושת - היזיוולט יקחשמ    

הבושת - 1 רעישב לופיטה     

הבושת - 2 רעישב לופיטה     

הבושת - הידרשמו הלשממה     

הבושת - הריב ריע תריחבל םילוקישה     

הבושת - השרותו םיעבצ ןורוויע     

הבושת - םילקא ירוזא     

הבושת - םילקא יגוס         

הבושת - הביבסה תוכיאל רשה     

הבושת - ?ןנולתהל רתומ ימל     

הבושת - שושימ לע הפידע הייאר     

הבושת - ןופטישה ינפלש טקשה         

הבושת - היורטמ ץע סוס         

הבושת - תויח םילכוא אל         

הבושת - למשחב שומישה         

(word ץבוקכ הדרוהל) םיליגרת

הדובעב השיאה דמעמ   

אירב רתוי - תופורת תוחפ   

ינושאר קלד - םיצע   

?יבא תאווצ ןיבהל ךיא   

למשחה   

הנושאר תרבד תא   

ויתודסומו ם"ואה תמקה   

שאר יבאכו היזיוולטב הייפצ   

חמוצלו יחל הנכס - ריוואה םוהיז   

םיריעצ לע תומוסרפה לש העפשהה   

ץראה רודכ תיתחת - חלמה - םי   

היזיוולט יקחשמ  

1 רעישב לופיטה   

2 רעישב לופיטה   

הידרשמו הלשממה   

הריב ריע תריחבל םילוקישה   

השרותו םיעבצ ןורוויע   

םילקא ירוזא   

םילקא יגוס   

הביבסה תוכיאל רשה   

?ןנולתהל רתומ ימל   

שושימ לע הפידע הייאר   

ןופטישה ינפלש טקשה   

היורטמ ץע סוס   

תויח םילכוא אל   

למשחב שומישה   

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©