םיטסקט יגוס
הביתכה תרטמ תא ןיבהל ונל עייסמ הז ןוימ .םיגוסל םיטסקטה תא ןיימל גוהנ
.טסקטה הנבמ והמ רעשל ונל רשפאמ ןכו דחוימה ויפוא תאו טסקטה לש

יתלילע-ירופיס טסקט
.תוחתפתהו םיעוריא ףצר ,הלילע וב שי 
.הנשמ תויומדו תישאר תומד :תויומד וב שי 
.רסמו איש -הטנאופ וב שי 
רצק רופיס ןמור לשמ םע - ירופיס


(ינועט) הדמע טסקט
תרזעב וירבד תקדצב ארוקה תא ענכשל איה בתוכה תרטמ 
.תוחכוהו םיקומינ     
.אשונה יבגל תקמונמ העד וא תקמונמ הדמע גיצמ 
.הדמעה תגצהל סיסבכ שמשמה עדימ םג ללכנ הדמע טסקטב 
תוחכוה
תויעדמ
םוחתב
,האופרה
.דועו הרבחה
יבגל העד
תויומד
תומסרופמ
יס למ :ןוגכ
."זלריג סייפס"המ
וא תיבויח הדמע
יבגל תילילש
.תיתרבח העפות
לע תרוקב
לע וא טרס
.רפס


(יגציה) עדימ טסקט
.שדח עדימ רסומ 
.ריבסמו ריהבמ 
.םינותנו תודבוע גיצמ 
.(הדמע אלל) יביטקייבוא רואית 
המרגאיד תואלבט יבגל עדימ
עוריא וא העפות
לש רואית
ךילהת
הרדגה


תוארוה טסקט
.היוצרה האצותה תלבק םשל תיחרכה הלועפ ךרד עיצמו גיצמ 
.תויוצר אל תואצות תעינמל םירוסיאו תורהזא 
הציפ תנכהל ןוכתמ לגורקימ תלעפהל תוארוה תוריהז יללכ


םיצבקה תמישרל הרזח

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©