דומיל עוצקמ / םייח-םוחת

םייח-ימוחת יפ לע םינושה םיטסקטה םיקסוע םהב םיאשונה תא ןיימל גוהנ
תא עבוק הז ןוימ .(תעד-ימוחת=) רפסה תיבב דומלה תועוצקמ יפ לע וא/ו
.אשונה תנבהל רורמתכ שמשמו ,טסקטב םייעוצקמ םיחנומבו םיגשומב שומישה

דומילה עוצקמ / םייח-ימוחת

הירוטסיה .1
תוחרזא .2
היפרגואיג .3
רעיש בוציע .4
למשח .5
תורפס .6
להנמ .7
בשחמ ישומישו בשחמ .8
םדאה ףוג ,היגולואז ,הקינטוב :היגולויב .9
תונכרצ .10
תואירב .11
הביבסה תוכיא.12
וישומישו בשחמה ,םימדקתמ םירישכמ ,הישעת :היגולונכט .13
םיבירי ןיב ,םירבח ןיב ,החפשמב םיסחי :שונא יסחי .14
הדובע יסחי ,השיאה דמעמ ,םיכרד תונואת ,תומילא :יתרבח םוחת .15
תונמאו תוברת .16
טרופס .17.(רתויו) םימוחת ינשל ךייש טסקטה םימעפל

םיצבקה תמישרל הרזח

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©