םידומיל תוינכות ףגא
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
"לארשי תנידמ תמקהו תידוהיה תימואלה העונתה" רפסה ךותמ קרפ