"לארשי תנידמ תמקהו תידוהיה תימואלה העונתה" רפסה ךותמ קרפ


.1946 ,תיאקירמא-ולגנאה הריקחה תדעו

,ןודנולב ,ןוטגנישווב תויודע התבגו 1946 תנש לש םינושארה םישדוחב הלעפ הדעווה
1946 לירפאב .הפוריאב םירוקעה תונחמב םירויס וכרע הירבחמ קלח .םילשוריבו ריהקב
- ןרקיעש ,היתונקסמ תא המסרפ
.םיצאנה תונברק ויהש םידוהיל היילע תונוישר 100.000 דיימ רשאל שי
תועקרק שוכרל םידוהיה תוכז תא תוליבגמה תונקתה תא לטבל שי
.לארשי-ץראב
רקעיתש דעו ,"תיברע הנידמ אלו תידוהי הנידמ אל - היהת אל הניתשלפ"
תונורקע יפל לועפל לארשי-ץרא תלשממ ךישמת הלא םימע ינש ןיב הביאה
תומואה ןוגרא לש וחוקיפב תונמאנ םכסה ךרעיי רשא דע" ,טדנמה
."תודחואמה

                   11.9.1946
             ליפעמ לש ונמוי


?הלא תוצלמהל תובוגתה ויה המ
תודגנתה לע ,השעמל ,זירכה ךכב .היתוצלמה תלבקב ךמתו הדעווה תדובע לע ךרב ןמורט
."ןבלה רפסה" תוינידמ ךשמהל יאקירמאה לשמימה
םלועה לכב שאה זחאת" ולבקתי םאש ששחמ הדעווה תוצלמהמ וגייתסה ןיוובו ילטא
ודמעמ תא ןכסת לארשי-ץראל םיטילפ ףלא האמ תסינכ יכ וריהזהו ורזח םה ."ולוכ ימלסומה
תלאשל םיטילפה תלאש ןיב דירפהל עיגפמב ושרדו ,ןוכיתה חרזמב יברעמה םלועה לש
:ילטא רמא םירחבנה תיבב העדוהב .לארשי-ץרא
אלא ,םידוהי 100.000 לש םתסינכ תא רשאל לארשי-ץרא תלשממ לש התלוכיב ןיא
.רגסוי םקשנו ,ץראב םיאצמנה תויקוח יתלבה תואבצה וקרופי ןכ םא
.השעמל םג לארשי-ץראב טדנמה תונוטלש ולעפ וז חורב - ןכאו

: םג האר
 
תיאקירמא-ולגנאה הדעווה לש ןובשחו ןיד ךותמ הפוריאב םירוקעה בצמ לע
טוריפ - תיאקירמא-ולגנאה הדעוה תוצלמה