"לארשי תנידמ תמקהו תידוהיה תימואלה העונתה" רפסה ךותמ קרפ"הנגה"ה
ח"מלפ
ח"מלפה רצוא
.ל"צא
י"חלה רתא
י"חלב קשנה רוציי
- י"חלהו ןרטש םהרבא
תישדוח הריקס
ל"צאה רתא ךותמ - ןוזסה

יאמצע ןגמ חוכ שוביגל תוכזה לע קבאמה

התישארמ הפאש ץראב תינויצה תובשייתהה
הדימב .תויאמצע הנגה תורגסמ םיקהל
םלואו .םיטירבה םג ךכב וריכה תמיוסמ
תסיפת תא וניש 1929-1936 תוערואמ
ודיקפת ,ויתורטמל רשאב בושייה יגיהנמ
הררבתהש לככ .ןגמה חוכ לש ונוגרא יכרדו
תיבה תמקה ינפמ םיטירבה לש םתוגייתסה
ןכ םיברעה ימויא ורבגש לככו ,ימואלה
יאבצ חוכ תיינבב ךרוצב הרכהה הקזחתה
ןה בושייה תושרל דובעיש ,יאמצע ידוהי
ומכ ,תויטילופ תורטמל ןהו הנגה יכרוצל
וז הסיפתל .תובשייתההו היילעה תחטבה
ץורפ םע .תוחישקב טדנמה תונוטלש ודגנתה
רבסה םתודגנתהל הוולנ םלועה תמחלמ
:ינויגה
רס וניאו הלשממה ידיב רישכמ וניאש ,ןיוזמ חוכ םייקתי איהש לכ ץראב יכ ןכתי אל
תומוהמב רבעב היה םא .ץוחבמ ביוא דגנ המחלמב הנותנ וז ץראשכ - דוע המו .התעמשמל
רחאל ,וישכע וז הקדצה הלטב ירה - יאמצע ידוהי חוכ לש ומויק קידצהל ידכ םימדה
'מע ,תרתחמו היטמולפיד ,ראואב .י יפל) ץראב בצומ בר יטירב אבצו קספ יברעה דרמהש
.(87
רפס"ה תוינידמ תא רפהל ידכ לעפוי הנגהה קשנש ,ששחה דמע הלא םיימשר םינועיט ירוחאמ
רש זמרש יפכ) "ץראה לע טלתשהלו" יטירבה ןוטלשב דורמל ידכ וליפא ילואו ,"ןבלה
.(ןוירוג-ןב דוד םע החישב דלנודקמ םלוקלמ תובשומה
ידיבש ילאגיל יתלבה קשנה תא קורפל טדנמה תלשממ התסינ המחלמה תפוקת לכ ךשמב
.יאמצע יאבצ חוכ לש תונגראתה עונמל ידכ ,תרתחמה ינוגרא תא הפדרו בושייה
בושייה לעו םימי ךיראי אל הינטירב םע הלועפה ףותיש יכ ,העדותה הלשבש לככ םלוא
בושייה יגוח בור .תרתחמב ןגמ תוחוכ שוביגל םיצמאמה ורבג ןכ ,ותמצועל ומצעב גואדל
.תירשפאו היופצ הנכס לכל וניכהלו ,יאמצע יאבצ חוכ םייקל ושרד

,םישדח םייביטרפוא םיפוג ומקוהו תיזכרמ הדקפמ ביבס "הנגה"ה הנגראתה 1941 יאמב
תוגולפ םג ומקוה 1941 יאמב .ומצע תא בושייה ןיכה םתארקלש םידיקפתה תא םימלוהה
.ח"מלפה - ץחמה
, תירשפא תינמרג השילפ תארקל בושייה תונכה לש תיללכה תרגסמב ,םנמא ,ומקוה הלא
קבאמב .בושייב םינווגמו םיבר םידיקפת ח"מלפל ודחוי ,םירצמב למור אבצ םלבנש רחאל ךא
עורז ,השעמל ,וויה םה .עירכמ ח"מלפהו "הנגה"ה ירבח לש םקלח היה תובשייתהלו הלפעהל
,םישנא ןומיאב םג הקסע "הנגה"ה תדקפמ ."ןבלה רפסה" דגנ תינויצה תוינידמה לש תעצבמ
.דיתעל תויאבצ תוינכת ןונכתו ימוקמ קשנ רוציי ,קשנ תשיכר ,םדויצ

לחה "ימואלה יאבצה ןוגראה" .םיטירבב קבאמה ןונכתב י"חלו ל"צא םג וקסע המחלמה תישארמ
םע הלועפ םכסהל 1937 -ב עיגה "'ב ןוגרא" ירבחמ קלח .30 -ה תונשב דוע ותונגראתהב
יאבצה ןוגראה" תא 1937 לירפאב ומיקה ,הגלבהה וק םע ומיכסה אלש ,םירחא לבא "הנגה"ה
."ימואלה


םתמחלמב םיטירבה םע הלועפ ףותישב ךרוצה לע ל"צא ידקפמ םג וזירכה המחלמה ץורפ םע
זירכה 1944 תישארב .ירשפא קבאמ תארקל חוכ רוגאל ולדח אל ליבקמב ךא ,םיצאנה דגנ
תונוטלש דגנ תוניוזמ תולועפ תרבגה לעו , "דרמה" לע ,ןוגראה דקפמל הנמתנש ןיגב םחנמ
.טדנמה

םנוגרא .המחלמה לש בלש םושב םיטירבה םע הלועפ ףותישל וטנ אל "לארשי תוריח ימחול"
,ןרטש םהרבא לש ותוגיהנמ תחת וצבקתהו ל"צאמ 1940 תישארב ושרפש םישנא ידי-לע םקוה
הארו ,הילגנא םע ףותישב יולת תונויצה דיתע יכ ,החנהב רפכ ןרטש . "ריאי" הנוכמה
לארשי-ץראב תירבע "תונדא" תמקה לע םלח אוה .ץראה ןמ םשרגל שיש םירז םישבוכ םילגנאב
רוציל "ריאי" הסינ המחלמה תישארב .( ויתונויער ירקיע האר) ;םירצמ לחנ דעו תרפה ןמ
ליבקמבו ,םיטירבה דגנ הלועפ ףותישל עיגהל ידכ םיינמרגו םייקלטיא םימרוג םע םירשק
.המחלמה לש המוציעב םייטירב םישלבו םידיקפ ,םירטוש ,םידיקפת יאשונב וירבח ושקנתה
וספת ףא 1942 ראורבפבו ,םהמ םיבר ורסאו י"חל ישאר רחא ךשוממ דוצמ וכרע םיטירבה
תכשוממ הגופה הלח ותומ ירחא .והוגרהו וב ורי ביבא-לתב ואובחמ םוקמב ןרטש םהרבא תא
.1943 ףוס דע הכשמנש ,י"חל תולועפב

םהיגיהנממ םידחאש רחאל ,"לארשי תוריח ימחול" לש םתוליעפ םג השדחתנ 1943 ףוסב
ןוטלשהו תשלובה ישנא דגנ ישיא רורטב טקנ י"חל .ןורטלב םרצעממ חורבל וחילצה
6 -ב .ןוילעה ביצנה לש וייחב שקנתהל תונויסנ ינש וירבח וכרע ראשה ןיב .םייטירבה
טניבקב ןוכיתה חרזמה יניינעל רש היהש ,ןיומ דרולה ריהקב חצרנ ,1944 רבמבונב
תופירחב הנוגו םלועבו ץראב םיבר םידה ררוע השעמה .י"חל ירבחמ םיינש ידי לע ,יטירבה
.ןיומ דרולה חצרמ גייתסה ל"צאה םג .תיטסינויזיוורה הגלפמהו תינויצה הלהנהה ידי לע.בושייב השק תקולחמ ררועל תויוצרה קבאמה יכרד תלאש הלחה ,1944 תנשב
ץלאל יוכיס שי וז ךרדבש ,החנהב היה רושק םיטירבה דגנ י"חלו ל"צא לש ןייוזמה קבאמה
לומ לא .תירבע הנידמ תמקהב ךומתל ףא ילואו "ןבלה רפסה" תוינידממ תגסל םיטירבה תא
םצעל ןוכיס - תויאבצה תולועפבש ןוכיסה תא ןגרואמה בושייה יגיהנמ וגיצה הז יוכיס
העבת םיוסמ בלשב .תוינידמ םיכרדב ויתופיאש שומימל ןוכיסו ,הווהב בושייה לש ומויק
אל תנמ לע ,םיימואלה תודסומה תורמ תא לבקל ,(י"חלו ל"צא) "םישרופ"המ תוארל הגהנהה
ל"צא יגיהנמ םע ושגפנ םידחא םיגיהנמ ."ךרדב הנידמה" תודסומ תאו בושייה תא שילחהל
ןוירוג ןב לש ורמאמ האר) .םיטירבה דגנ תוניוזמ תולועפמ לודחל םענכשל וסינו י"חלו
(1944 ,"ינויצ קבאמ וא רורט"
ונוכ הלא םידעצ ."דרמה" תולועפ תעינמל םיליעפ םידעצ הגהנהה הטקנ ,תוחישה ולשכנשמ
לישכהל ידכ םהישנא תסיפתו םדודיב ,ל"צא ירבחל הסחמ ןתמ יא וללכ םה ."ןוזסה" םשב
."םישרופה" דגנ ותלועפ תא "ןגרואמה בושייה" ףירחה ןיומ דרולה חצר רחאל .םתוליעפ תא
לוכיסב טדנמה תונוטלש םע הלועפ ףתשל הטלחהל ואיבה הינטירבב חצרה ררועש םידהה
."ןוזס"ה יליעפ ידי לע תיטירבה הרטשמה ידיל ודסמנ ל"צא ישנא האמכ ."דרמה" תולעופ
ירבח ברקב םג ,הל תודגנתההו ,רוביצה לש םיבחר םיגוחב הדבכ הריווא התרשה וז הטלחה
,ךל םלשנ םלש דוע - ןיגב םחנמ לש ורמאמ האר) .ןוזסה תולועפ תקספהל המרג ,"הנגה"ה
(1945 ...ןיק

המחלמה םות םע - 1945


לארשי ץרא לש הדיתע תלאשב השדחה רוביילה תלשממ לש תינויצ יטנאה התדמע םוסרפ םע
שי יכ ,בושייה תגהנהו תינויצה הלהנהה וטילחה ,(ןיווב יטירבה ץוחה רש לש ומואנ האר)
.תיטירבה תוינידמב ןייוזמ קבאמ ללוכ - ןורתיפ תאיצמל םיכרדה לכ תא תוצמל

:םיישעמ םייוטיב ויה ,1946 רבוטקוא דע הכשמנש ,וז תוינידמל
הנס השמ "הנגה"ה לש יצראה הטמה שארל הארוה ןוירוג-ןב דוד חלש 1945 רבוטקואב דחאב
:ןושלה וזב

חרכהה ןמ .תובשייתהבו היילעב הבוגתה תא םצמצל ןיא"- -
לכ לע ,לומג לבא ,ישיא רורט אל .לומגתבו תולבחב טוקנל
הכירצ הלבח תלועפ לכ .ןבלה רפסה תונוטלש ידי-לע חצרנ
תונברקמ רשפאה לככ רהזהל שי ;םשורו לקשמ תבר תויהל
תבשוחמו תזעונ ,הדימתמ תויהל הכירצ הבוגתה .םיישונא
הייפיצ אלו ןורחא ברק אל .ןורחא ברק אל .טעמ אל ןמזל
ונלעפמ לע תילמיסקמ הרימש .לקו ריהמ ןוחצינל
".םייחרכה םידספהו תונברקמ העיתר ילבמ ,יביטקורטסנוקהתינכת" םשב העדונש ,םיטירבה דגנ קבאמל הלועפ תינכת ועבק ןוחטיבה יניינעל םיארחאה
לש יאנתב קר עוציבל ןתינ יתלשממה ינידמה וקה"ש ,חיכוהל התיה הנווכה ."תפי יניינעל
םיבלש השולש לע הרביד תינכתה ."הינטירבל בר קזנ ריחמבו שממ תויאבצ תולועפ
"םייביטקורטסנוקה ונילעפמ תחטבהל תודומצ תולועפמ" לחה ,םיטירבה דגנ המחלמב םיירשפא
,"יתרטשמהו יתלשממה ןונגנמה דגנ תויתטיש תולועפ" ךרד ,(תובשייתההו היילעה - רמולכ)
,קוקיזה יתב ,טפנה רוניצ ןוגכ) "הלוכ תיטירבה תורסיקל םיינויח םיסרטניאב העיגפל" דעו
.('דכו הפועת תודש

תעונת" המקוה .ינויח 1945 ויתסב היה הארנ תרתחמה תועונת שולש ןיב הלועפ ףותיש
תולועפה לש ןונכתהו םואתה .י"חלהו ל"צאה ,"הנגה"ה ירבח תא הפיקהש "ירבעה ירמה
תורתחמה וכישמה הלועפה ףותיש דצב .תפתושמ "סקיא" תדעול רסמנ םיטירבה דגנ תויאבצה
.תויאמצע תולועפ עצבל ףאו םייאמצע םיפוגכ םג םייקתהל

ןיב בושייב תועדה יקוליח תא לטיב אל "ירבעה ירמה תעונת" תרגסמב הלועפה ףותיש
- תונמדזה לכב םיטירבה תונוטלשב הפוצרו תדמתמ העיגפ ,רמולכ - "ףוצר קבאמ" םיעבותה
היילעה תנגהל קר םימילא םיעצמאב שומישה תלבגה ,רמולכ - "דומצ קבאמ" םישרודה ןיבו
."ףוצר קבאמ"ב ולגד ,הנגהה ידקפמ ןיבמ קלח םגו ,י"חלו ל"צא .תובשייתההו

הפונתב "ירמה תעונת" תולועפ ולהנתה 1946 ראורבפ - 1945 רבמבונ םישדוחב
לע תופקתהב וכשמנו ,תילתעב רצעמה הנחממ םיליפעמ 200 רורחשב ולחה ןה .הבר
םיעוריאה חול .הפועת תודשו הרטשמ תונחת ,תויטירב רמשמ תוניפס ,םירשג ,תובכר
תוינא םרז םג רבג העש התואב .ירמה תעונת תולועפ לש ןביטו ןפקיה תא שיחממ
ףוחל םיליפעמה תא דירוהל תונויסנה וברו לארשי-ץרא יפוחל ורתחש םיליפעמה
.םיטירבה ידיב ולפיש ילב

.םיברועמ תושגרב בושייב ולבקתה ,1.5.46 -ב ומסרפתהש ,תיאקירמא-ולגנאה הדעווה תוצלמה
.בושייה ןמ קשנה תא קרפל ילטא לש ותעצהל םינכומ ויה אל רתויב םינותמה םיגוחה םג
"ירמה תעונת" תולועפב תולודגה ןמ תחא .ופרחוה ףאו ירמה תולועפ ושדחתנ ץיקה תישארב
.י"חלו ל"צא תולועפב םג המלסה הלח ילוי שדוחב ."םירשגה ליל" תלועפ התיה

ללכל םיטירבה תא האיבה ,תילאגיל יתלבה הלפעהב תואגהו תויאבצה תולועפב המלסהה
"םוריח יקוח" לע זרכוה 1946 ראוניב .בושייה תוגיהנמבו "ירמה תעונתב" םולהל הטלחה
בושייב עדונש ,"דייסדורב עצבמב" יטירבה אבצה חתפ 29.6.46 תבש םויבו , םירומח
תונכוסה תלהנה ירבח םהיניב) בושייה ישאר ורצענ עצבמה ךלהמב ."הרוחשה תבשה" םשב
דוד ימואלה דעווה ר"וי ;ףסוי בד ,םיובנירג קחצי ,(ןומיימ) ןמשיפ ברה ,(תרש) קותרש השמ
םידקפמו הנגהה לש תיצראה הדקפמה ירבח תא דוכלל ןויסינ השענו ,תויריע ישאר ןכו זמר
תודסומה יניינב תא אבצה ספת םילשוריב ,רצוע לטוה םיבר םיבושיי לע .םירחא םיריכב
.םירצעמו םישופיח םהב ךרעו אבצה טלתשה םיבושיי 27 לעו ,םישופיח םהב ךרעו םיימואלה
-מ רתוי ורצענ ץראה לכבו ,("קילס") "הנגה"ה לש לודג קשנ ןסחמ הלגתנ רוגי ץוביקב
.ןורטלבו חיפרב תונחמב ךשוממ רסאמב וקזחוה םקלחש ,שיא 2700
ל"צאה תבוגת האר) .דואמ םידבכ ויה "הרוחשה תבשה" תובקעב בושייב חורה יכלה
( בושייה תובוגת ,הנגהה תבוגת

לש היתולועפ תומדקמ ןכא םא ,תוקפס ועיבה ןכל םדוק דועש ,תולוקה ורבגו וכלה בושייב
.תונויצה לש תוינידמה היתורטמ תא "ירמה תעונת"

- רמולכ ,"ינויצה לעפמה תא ןכסל" קיספהל שרד ,תינויצה תורדתסהה אישנ ,ןמצייו םייח
גלפו ןמצייו תעפשהב .ינידמה ץמאמב זכרתהלו םיטירבה דגנ תיאבצ הלועפ לכמ לודחל
,הנס השמ ,"הנגה"ה לש יצראה הטמה שאר .ןיוזמה קבאמהמ לודחל טלחוה הגהנהב "םינותמה"
הלהנהב ותורבחמ םג רטפתה ןכמ רחאלו ,ודיקפתמ רטפתה ,ןיוזמה קבאמה יכמות תא גצייש
. ןוירוג-ןבל בתכמב איבה תורטפתהל ויקומינ תא ,תינויצה