ח"מלפב ורבעתנש תויברעה םילמה ןמ תודחא

ןותחתה ןולחב השוריפ תא לבקל תנמ לע הלימ לכ לע י/צחל27 'מע ,ירוג םייחו רפח םייח ,רמזו תולילע טוקלי ,ח"מלפה תחפשמ :תארשהב

ךמצע תא קודב