םשה הצרי םא - הללאשניא
ןוממו םיסכנ ריתע ,וימעב לעב - יאדבא
םולש - ןלהא
םייפקשמה ביכרמ - עברא ובא
םילימב רוביג - ילע ובא
ברקע - טורקע
דבלב תונב אלא םינב ול ןיא - תאנב-ובא
(האלמ ןטב לע ללכ ךרדב) האנה תחנא - ..חא
רוסרס - סרא
ילש דודה - ימא
..תא ללקי םיהולאש - ןעליא
ךלש אבא - קובא
ליווא - לבהא
חורה םע ףלח - תמ-תפילא
..דחא ןכ םג ,?םתעמש - המא
(אל) ?עדוי ינא - ףארע אנא
!ידו קיפסמ - סאב
ץימב תויוטש - שימשימ ליפ הרקוב
יאנג תלימ - הקייב
החידב - חידב
ירפכ ,ירוקמ - ידלב
םולכ ,םניחב - שאלב
הצור אוה - ודיב
לאה ןוצרב - הללאבאב
תויוטש ןבומב (?חיטבא) - חיטב
תמאב ונ - קליחד
רייע - שח'ג
ךשפנל רמשיה - !קאלב ריד
הרבחה - העמ'ג
(ונמזב תויטסימ תונוכת ול וסחוי) ןת - עבד
םיבוטה הרבחה - ריח לא תעמ'ג
םולח - המלה
יאטרופס ,ןמרבח - עד'ג
(..והאי) תולעפתה תאירק - !הללאו
דכ ,תנצנצ - הרא'ג
תויוטש - סר'גאוו
בויב רוב - הרו'ג
איג - ידאו
רה - לב'ג
בורל בוזא ליכמה ירלופופ ןילבת - רתעז
(הרוזנצה) םכליגל אל הז - רובמז
ינונבל - יוולחאז
יחא - המלז
יאנג תלימ - החורטז
(הרוזנצה) םכליגל אל הז םג - ןובז
הברוח - הבריח
הלומח - לאמח
ונאצמ אל - ולסח
(הרוזנצה) ?יל םיאיבמ םתא םילימ הזיא !תמאב - ןובז קלדוח
..י'גני'ג ,יביבח - בובח
רומח - רמח
רמגנ ,יד - סאלח
תופי םייקוש םגו ,ץע - בשח
הקותמו הכר - הבלח
תיחרזמ חור - היקרש
שישחמ לוטסמ - ששח
הכיתח ,הפאש - הפקש
חדינ רוח ,םש יא הנווכהו ,םיחפה תנוכש - קנאט לא תראח
ןאחרוא - ןאח
ליבדו םימת - יומת
לאל חבשה - הללודמח
םלש ,םימת - םאמת
ודבכתה - לדאפת
שפיטו הובג - ליבהו ליוט
רונת - ןובט
רומח דוע - סט
ןוריווא- הראיט
הזכ וליאכ הזכ - ינעי
(!יוהא) תולעפתה תאירק - הייבאי
תואתשה תאירק - ידרוואי
ךתיב ברחייו ןתיי ימ - קתבירחי
(ףכ תעיקתב הוולמ) ?עמשנמ - ?ףיכ
?ךמולש המ - ?קלאח ףיכ
ידבוכמ - ךייש אי
יתנפוא שאר יוסיכ - היפאכ
שארה לע בבוסמ - ולול
עגושמ - ןונ'גמ
םיחרוא רדח - הפדמ
(...םיפל'תנאלמ) ןומה - ןאלמ
רתויב ןוצר עבש - טוסבמ
(ףולבארשי) הווש אל הרוחס - הרחסמ
(הלילעב יהשלכ תוחתפתה המידקמה האירק) םשל ןאכמ - ןוהל ןוה ןמ
ינממ דר ,גשומ יל ןיא ,עדיול - ףורעאמ
?קינדונ הצור התא המ ,עדוי אל ינאש יתרמא אלה - ףראע-שומ
רבד ןיא - שלעמ
בוט לזמ - קורבמ
ןטש - ןועלמ
קאינמ - קוינמ
תעלד - הסוואלק
ךלי רשאב שיב לזמ וירחא ררוג - סחנ
(ינומדק 'פשמ ןונגסב) הלא - טובנ
(תמייוסמ תיחרזמ העונת תייולב) !רזכא ביוא ךל אה - !הנ
יאקיטילופ הלאשהב ,סיס ומכ שימג - הסייס
בוטה ךרבח - קבחס
תומולש - קתמאלאס
סויפ - החלוס
ריוואב לכה - ידפ-אלע
תוריהמב - לוט אלע
רכשמ סינא הקשמ - קארע
ונילע - אנילע
ידומיל חקלו לכשה רסומ תלעב תיכוניחו האנ היישעמ - טאבזי'צ
הפק םילשבמ וב ןקנק - ןא'גניפ
ץורח - רטאש
הצורח - הראטש
דאנ - ספ
שובחמה תיב - שובלק
םפש - בראוש
םילימ - תמלק
רעונה - בבש
ימלסומ גח - ןדמר
הלייא - הלאזר
היפכב - קניע ןב סאר