םיפסונ תורוקמ / יטירבה אבצל סויג / ףותיש


יצה תורישבו (R. A.) םינחתותה ליחב
תיטירב םינחתות תדיחי תמלשהל םירוחב 42 ובדנתה םלועה תמחלמל םינושארה תועובשב
םיבדנתמ 600 -מ רתוי המחלמה תונש ךשמב וחפסנ וילאש ןיערג הז היה .הפיחב התנחש
.תוידוהי םינחתות תודיחי שמחב וזכורש ,םיפסונ

הנגרוא הפיחב התנחש "תיסוטמ-יטנא הלק תונחתותל הנושארה תילארשי-ץראה הללוסה"
יוהיז םירוחבה ודמל וז הדיחיב ."הנגה"ה ירבח ברקמ םלוכ וסיוג הישנא .1940 רבוטקואב
1941 ץיקב הפיח לע ריוואה תפקתה תעב .םיסוטמ דגנ םיחתותב לופיטו םינוריווא
ויה םינחתותה תודיחי עברא ראש .ביואה ינוריוואמ דחא ליפהל הללוסה יחתות וחילצה
םינחתותה תודיחי ואצי 1944 ץיקב .לדגו ךלה ןהב םידוהיה רפסמ לבא ,תוברועמ
."תמחולה תידוהיה הביטחה" לא וחפסנו הילטיאל םידוהיה
תונמדזההו תורשפאה לארשי-ץראמ םידוהי םירוחב תואמל הנתינ םינחתותה ליחב תורישב
םינש שולשכ ."הנגה"ה לש תיתרתחמה תרגסמב ותושעל ולכי אלש רבד ,דבכ קשנב ןמאתהל
םיקהל הלא םינחתות תודיחי יקיתו וארקנ ,תויממוקה תמחלמ ץורפ םע ,םלועה תמחלמ רחאל
.ל"הצ לש םינחתותה ליח ןיערג תא

יטירבה יצל סויגל הלומעת תוזרכ


לע זרכוה 1942 רבמבונב קר .םירז ינפב הליחתב רוגס יצה היה םינחתותה ליחמ רתוי
םידוהי םירוחב 1100 -כ ובדנתה הנש ךות .יצה יתוריש לכל םילארשי-ץרא םיבדנתמ סויג
ףאו ודפרוט תוינאב ,תונוש המחלמ תוינאב ותריש םידוהי םירוחב .יצה לש םינוש םיפנעל
ויה םישנאהו תוידוהי תודיחי לע רבדל םוקמ היה אל .םילק ויה אל יצב םיאנתה .תוללוצב
,םיה באז לע .תונושה יצה תוניפסב םיינש וא דחא שיא םימעפל ,תונטק תוצובק םירזופמ
לש םיישיאה םהיניינעב לפטל יצה תונוטלש םעטמ לטוה ,תירבעה תונפסה ינושארמ דחא
סונייקואל ףא ועיגה םהמ םידחאו ,םלועה לש תונוש תוניפב םירוזפ ויהש ,הלא םישנא תואמ
.טקשה