םיפסונ תורוקמ / י"אב ןגמ חוכ סויג / ףותיש


בושייה תונב לש ןתובדנתה
תונב לש ןתובדנתה היה ,ירבעה אבצה תעונתל ולשמ טלוב ןווג סינכהש ,דחוימ קרפ
.(A.T.S) "םישנל רזעה ליח"ל לארשי-ץרא

םישנה יגוח םעטמ האב םיצאנב המחלמב ליעפ חרואב ףתתשהל בושייה תונבל רשפאל העיבתה
תודעו םידרחה ךכל ודגנתה הנושארו שארב .תרכינ תודגנתה הררוע וז העיבת .םינגרואמה
,ונעטש ויה .םישנה-ליחל סויגב ךרוצה לע םיררוע ואצמנ הלא םיגוחל ץוחמ םג םלוא .חרזמה
אלמל תולוכי םישנה .הז סויג קידצמ וניא היישעתבו תואלקחב תודבוע םיידיב רוסחמה יכ
הנעטה העיפשה הברה .אבצל םירבג ךכ ידי-לע ררחשלו קשמב הדובעב המחלמה ץמאמ ןתבוח
םידוהי םניאש םילייח יפלא תואמ ןיב הפוריא תונב תוידוהי תורוחב יפלא לש ןתעפוה יכ
ןוצר דמע הלא םיקומינ לומל םלוא .תובר תולקת םורגלו ער םש תאצוהל איבהל הלולע
.ביואב המחלמל םורתל תוירבעה םישנה

,תגהנ - רמ הימ
דינס ריד םינומיאה הנחמב
,תונוטלשה םע קודה ףותיש ךותמ 1942 ראוניב הלחה "םישנל רזעה ליח"ל תובדנתהה
סויגה ירעש וחתפנ 1942 סרמב קר .תולמסו תוניצק 60 -ל אבצה ךרעש סרוקב התליחתו
תויאנסחמ ,תודיקפ ,תוגהנ ,םילוח-יתבב תורזוע דיקפתל ומשרנ 45-20 ליגב םישנ .החוורל
ךשמש ,(W.A.A.F) ריוואה-ליח תרגסמב םישנ סויג לע זרכוה ןכמ רחאל הנש .תולשבמו
תובדנתהה תעונתב הננער חור סינכה "םישנל רזעה ליח" .תובדנתמ לש ףסונ םרז וילא
םיפלא תעבראכ .םכרדמ םהב רוזחל םיבר םיטמתשמ לע העיפשה םישנה תובדנתה .תירבעה
-כו (A.T.S) "םישנל רזעה ליח"ל 3000 -כ ןהמ ,יטירבה אבצל וסייגתה תוירבע תורוחב
.(W.A.A.F) "הפועתל רזעה ליח"ל תובדנתמ 800
םישנל תארוקה תיטירב סויג תזרכ
ליח לש עקרקה יתורישל סייגתהל
יתוכלמה ריוואה

תופנוסמ ויה תולייחה .תוידוהי תודיחיב ןזוכיר לע דיבכה המחלמב םישנה לש ןתוריש יפוא
תוקלחמל ,תויחאכ - םייאבצה םילוחה יתבל ;תודיקפכ - אבצה ידרשמל ,תויללכ אבצ תודיחיל
תוגולפ שמח ומקוה .ס.ט.אל סויגה תישאר זאמ םייתנש רובעכ קר .תוגהנכ - תונוש אבצ
םישנה ליח לש תוגולפה םירשע ראשב תולייחה בור ותריש ןכמ רחאל םג לבא ,"תויאניתשלפ"
.ןוכיתה חרזמב ונחש

הדגירבה ילייח םע סטאה תונב דעצמ
בוט םש ןהל תונקלו ןהיתונחמב תיתוברתו תירבע הריווא םייקל וחילצה תוידוהיה תולייחה
.הפיו ןגוה םילגנאה םילייחה דצמ ןהילא סחיה היה ללכ-ךרדב .ןתוצירחו ןתדובע רשוכ לע
תוסיוגמל) תוכמסומה תויטירבה תויחאל תורזוע לש םידיקפת ואלימ םילוחה-יתבב
.(ןתוסייגתה ינפל ןעוצקמ היה הז םא םג ,תויחא לש דיקפת אלמל ןתינ אל לארשי-ץראמ
ןהיכירדמ תא ועיתפה תוגהנכו תיזחב תורישל םילייח יפלא וררחיש םידרשמב ןתדובעב
ץוח ,תולייחה ואלמ ריוואה ליחב .רתויב תודבכה אבצה תוינוכמב ןתטילשב םירבגה
לופיטבו ברקה יסוטמ םע יטוחלאה רשקה תורישב םייארחא םידיקפת םג ,םיידרשמ םידיקפתמ
.םיסייטל םיחנצמה תזיראב םגו םוליצה תורישב ודבעש ןהמו ראדארה ירישכמב


:רוקמ
362 'מע ,טב"השמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק