םיפסונ תורוקמ / י"אב ןגמ חוכ סויג / ףותיש


ילארשי-ץראה טנמי'גרה - 1942 טסוגוא

טנמי'גרה למס
יטירבה אבצב ילארשי-ץראה
.1943 תנשב
לבקתה הז ילארטיינ למס
םילייחה ברקב חור תרומב
דונעל וברסש ,םיירבעה
.ותוא

המקהה
יכ ,1942 טסוגואב יטירבה םירחבנה-תיבב גירג המחלמה רש ריהצה להקה תעד ץחלב
טנמי'גר םקוי תאז לכב ,הניעב תדמוע ידוהי אבצ תמקה דגנ הלשממה תטלחהש יפ-לע-ףא
תוגולפה .םידרפנ םיברעו םידוהי םידודגמ בכרומ היהיש ,יטירבה אבצב ילארשי-ץרא
10,000 םהילע ףיסוהל םייוכיס שיו ,הז טנמי'גרל הנפרוצת "ספאב"ה לש תומייקה
."םיברעה ןיבל םידוהיה ןיב רומג ירפסמ ןויווש לע ודמעי אלש" גירג ףיסוה ןכ .םיבדנתמ

וסנכנ השאו שיא 20,000 -כ .וסויג יניינע לש רדסה תישארל בושייה עיגה 1942 תנש ףוסב
1000 -מ רתוי ,תונוש הרטשמ תודיחיבו תורטונב ותריש שיא םיפלא תששכ .אבצה תורישל
.המחלמה ץמאמל יללכ סויג תארקל בושייה דעצ טאל טאל .ח"מלפה תורושב ובצינ שיא

,םחול םע סמ ,1942 ינוי
םעטמ הזרכוהש תיבגמ
רקיעב ,םיימואלה תודסומה
הרזע שיגהל תנמ לע
לעו םיסייוגמה תוחפשמל
תונעיה" תא חיטבהל תנמ
."העשה וצל ולוכ ללכה

םידודגב הסיסתה
ילארשי-ץראה טנמי'גר תרגסמב םיידוהי םידודג תמקה לע 1942 טסוגואב המסרופש הזרכהה
ורהנ ןיימלע-לא ימיב לודגה סויגה תעב .םילגרה ליחל םיבדנתמה ןיב המ-תובהלתה הררוע
הלא תוגולפמ .(שיא 3,000 -כ) 15-ל עיגה ןרפסמו ,"ספאב"ה לש תוידוהיה תוגולפל םיבר
תובר תווקת ולת םילייחהו ילארשי-ץראה טנמי'גרל םינושאר םידודג השולש ומקוה
ולהנתי ןדויצו תומייקה תודיחיה לש ןומיאה" יכ ,תיטירבה הלשממה לש תשרופמה התחטבהב
."תירשפאה תוריהמה לכב
עוציבל םיארחאה ולחה ילארשי-ץראה טנמי'גרה תמקה לע הטלחהל ןושארה םויה ןמ לבא
אל ךכל םאתהבו ,ונתשה אל תוגולפה ידיקפת .העוציבב לבחל ןוכיתה חרזמב תוינידמה
.םתושרל ודמעוה אל בכר ילכו ,תוטמו רשק תוקלחמ םע ברק ידודגכ םידודגה ונגרוא
תוירבעה תודיחיל םילגרה-ליח תודיחימ םירבועה וברש ,ךכל המרג םילייחה תורושב הבזכאה
.רתוי "תומחול" םהל וארנש ,רזעה תוליחב

תא איצוהל הלשממה תטלחה לע העידיה 1943 ינויב םידודגה לע האב הז חור-בצמב
ונא ףוס-ףוס הנהש םבלב ושש - םילייחה חא רפיס - תיזחל םינעוטה" .ץראה ןמ םידודגה
םיחא םע שגפנ ףאו המחלמב ףתושנ ילוא - - - ונב השעי והשמו 'בשומה םוחת' תא םיצרופ
ידיקפתל דודגה תא לצנל אלא תונוטלשה תנווכ ןיא יכ ,םירחא ונעט תאז תמועל ."םילוג
.ץראב בושייה חוכ תא שילחהל המיזמ ךכב וארש ויהו ,ץראל-ץוחב הרימש

,םידודגה דוסיי תעב תונוטלשה ידי-לע ונתינש תוחטבהה לע ףקותב הדמע תידוהיה תונכוסה
בתכ ןוכיתה חרזמב יטירבה דוקיפל בתכמב .היתוביבסו לארשי-ץראב היהי םתוריש םוחתש
םחול חוככ ברקה הדשל הנאצת אל תוידוהיה תודיחיהש םיששוח ונא" :קותרש השמ
,קדצב ,ןורחאה ןמזה דע ובשחנש םידוהיה הילייחמ קלח ותוא ללשיי המצע לארשי-ץראמשו
הדקפמה תעיבת תא םיימואלה תודסומה ולביק רבד לש ופוסב ."עובק ימוקמ בצמ ליחכ
ךות ,ץראה תא תאצל םהילע לטומ יכ ,קותרש השמ םהל רמא םילייחה ינפב םואנב .תיטירבה
םתחילשלו שממ לש תומחול תודיחיל םכפהל םקבאממ הפרת אל תידוהיה תונכוסהש החטבה
.תיזחל

ןאכ .בולבש יזאגנב תוביבסב תונחמל רבעוהו 1943 ילוי תישארב הפיחמ אצי םידודגה דחא
המוד לרוג .הבורמ התיה הבזכאהו הקפסאו קשנ ינסחמ לע הרימשב םילייחה וקסעוה בוש
וחלשנ םילייחה ,1944 ביבאב ץראה ןמ אציש ,יאניתשלפה טנמי'גרה לש רחא דודגל הפיצ
םילוכי םניא יכ ,ועידוה םידוהיה דודגה יניצק .םירצמב םילודגה אבצה ינסחמ לע רומשל
- םינעוט ונא" .הרימש ידיקפתל קרו ךא םהילייח וחלשיי םא תודוקפה םויקל םיארחא תויהל
תורשפאה תא ןה ונירוחבמ לולשל ןיא יכ - ריהקב ישארה דקפמל תידוהיה תונכוסה הבתכ
יפכ ,םה םצראב םתוריש תא אלמל תורשפאה תא ןהו - - - ברקה הדשב ביואה תא שוגפל
."םהל חטבוהש
:רוקמ
,370 ,365'מע ,טבה"שמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק