םיפסונ תורוקמ / יטירבה אבצל סויג / ףותיש


תמחולה תידוהיה הביטחה
יכ ,ןיוצ הבש ,יטירבה המחלמה דרשמ לש תימשר העדוה המסרפתנ 1944 רבמטפסב 20 םויב
םיקהלו לארשי-ץראל תידוהיה תונכוסה תשירדל תונעיהל הטילחה ותוכלמ דוה תלשממ"
הדגירבה .המחלמ תולועפב ףתתשת רשא ,(Jewish Brigade Group) תידוהי תרבגומ הדגירב
- - - התעו ילארשי-ץראה טנמי'גרה לש םידוהי םידודג לע תססובמ היהת םילגרה-ליח לש
תודיחיה לע תוססובמה תרבגומה הדגירבה תמלשהל הרזעו עויס תודיחי םיניכמ
,ןייצ הדגירבה תמקה לע םירחבנה-תיבב לי'צר'צ .ו רסמש העדוהב ."תומייקה תוילארשי-ץראה
,תונחמה לכב הקירמא תואבצבו וניתואבצב תרשמ םידוהי לש לודג רפסמ"ש יפ לע ףא יכ
םיצאנה דצמ וראתל ןיאש לבס לבסש עזג ותואמ תדחוימ הדיחי יכ ,טלחהב תואיכ יל הארנ
."תיפוסה םתסובת תא םהל ליחנהל ופסאנש תוליחה ןיב תקהבומ היצמרופב גצוית
ימוי ןותיע - "לייחל"
תשביב םירבע םילייחל
הפוריא

.הבר הגותב הלוהמ התיה וז החמש םלוא ,ידוהיה םעב הרבע החמש לש תיללכ השגרה
תיברמו אובל דואמ הרחיא (ל"יח) "תמחולה תידוהיה הביטחה" ירבעה המשב העדונש ,הדגירבה
עטקל םולחמ ךפה ידוהיה אבצה ,ןכ יפ לע ףאו ,ךכל וכז אל היתורושב םחליהל םידמעומה
.תואיצמ לש ןטק

הברהב תוחפ לבא ,תוסייגתהה תעונתב םייח חור טעמ החיפה הדגירבה תמקה לע הזרכהה
הדגירבה ןקת יולימל יחרכה היהש םיסיוגמה רפסמ .סויגה תלועפ שארב םידמועה וויק רשאמ
.םירצונ םילגנא םילייח רפסמב םג היתורוש תא םילשהל ךרוצ היהו ,דעומב םלשוה אל

"תמחולה תידוהיה הביטחה" לש התונגראתה
,םידוהי םינחתות דודג ופרוצ םהילא ,םידוהיה םילגרה-ליח ידודג תשולשמ הבכרוה הביטחה
אל םבור) יאופר תוריש תדיחי ,הלבות תדיחי ,"הסדנה ליח" לש הדש תדיחי ,רשק תדיחי
הכאלמ-יתב תדיחי ,תיאבצ הרטשמ תדיחי ,תשורחלו דויצל הדש תדיחי ,ראוד תדיחי ,(םידוהי
טסנרא) יול רידגירבה - קיתו יטירב אבצ שיא הנמתנ הדקפמל .תונוכמ ןוקיתל הענ הדיחיו
."םייתוכלמה םיסדנהמה ליח"ב םינש 25 תרישש ,הדנק דילי ,ןימינב (קנארפ

ןייצנש גת םילייחה ואשנ םלוורש לע
ל"יחל םתוכייתשה תא תילגנאבו תירבעב
לע בוהצ דוד-ןגמ - ל"יחה למס וילעו
.ירבעה לגדה עבצ עקר
תרבעה תארקל .ירבעה לגדה תא ףינהל הל רתוי הילטיאל הדגירבה עיגת רשאכ יכ םכסוה
התשענ תונגראתהה .תמחול הביטח לש ךרעמל שדחמ הנגראל ךרוצ היה הילטיאל הביטחה
לע םישנאה ולע 1944 רבוטקואב 31-ל רוא .הירדנסכלאל ךומס ,ברע-לא-גרוב הנחמב
םורדב וטנרט למנל ועיגה םימי השימח רובעכו ,הילטיאל הירדנסכלאמ םוליבוהש תוינאה
מ"ק םיעבשכ הארבהו עוגרמ םוקמ ,י'גויפ הרייעב םינומיאה הנחמל - םשמו הילטיא
,תיזחל האיציה תארקל םינומיא לש רומח רטשמל וסנכנ םישנאה .אמורמ תיחרזמ-תימורד
.הצחמו םישדוח השולשכ וכשמנש

הדגירבה לש הרהזא טלש
הילטיא תיזחב תידוהיה
שמישש ,וטנוונב ריעב יברק דוקיפל רפס-תיבל םינומיא שדוחל וחלשנ םיניצקהו םילמסה
רחאלו ,םידודגה ינומיא ואב תוגולפה ינומיא םויס רחאל .הילטיאב תיאבצה הכרדהה זכרמ
תועש 24 ךשמב תודמע תסיפתב ןומיא הללכש הביטחה לכל תפתושמ הלועפ הכרענ ןכמ
.הדשב

ןקתה יפל ,םינחתותה תייעב התיה תידוהי הדיחיכ הביטחה תמקהב תושקה תויעבה תחא
.ךכ םשל םילייחו םיניצק 860-ב ךרוצ היה - תרבגומ םילגר-ליח תביטח לש יתמחלמה
םלתשהל וחלשנ םה .דבלב שיא 400-כ הילטיאל ואבוה תוילארשי-ץראה םינחתותה תודיחימ
םינחתותל ףרוצ םדא-חוכב רוסחמה תא אלמל ידכו ,יטירבה אבצה לש םינחתותל רפס-תיבב
תגולפ םגו םיגהנו םינווכ ,םיאטוחלא ,םיינכט םירזוע ,םיניצק לש יטירב יעוצקמ ןיערג
.הילייחו היניצק לע תיטירב םינחתות
יפויתא הדגירב לייח

,םילייח 5,000-כ הב ויה .הינומיא תא הביטחה המייס (26.2.1945) ה"שת םירופ ברעב
יצרא-ןב םירפא םיניצקה םידודג ינש ידקפמכ ונומ המחלמה רחאל קר) םיטירב םהידקפמש
םימיה .הילטיא ןופצב תיזחל הדגירבה האצי הז הבכרהב .(םיפולא-ינגס תגרדב ,ןוילמ באזו
םיצאנ םילייח ןוילימכ לבא .תוטטומתה ףס לע דמע ביואהו המחלמה לש המויס ימי ויה
תערכמה ביבאה תפקתהל הננוכתה תירבה-תולעב תדקפמ .הילטיא ןופצב ואצמנ דוע םיטסישפו
םידמוע םירמו םישק תוברקו - איה תנכוסמ ,העוצפ יכ םא תיצאנה היחה" יכ ,העידי ךותמ
."ונינפל

תדידמ - הדגירבה ילייח
זאג תוכיסמ
,הניסנופלא הרייעה לומש הרזגב הביטחה התריש תיזחב התויהל םינושארה תועובשה השולשב
,םיאקירמא םידודג ותריש ובש ,ישימחה סופרוקל ןאכ הפרוצ הביטחה .הנוואר ריעל תינופצ
.םיקלטיאו םינלופ ,(ודוהמ) םיקרוג ,םידנליז-וינ ,םיאקירפא-םורד ,םיריא ,םיטוקס ,םילגנא
היזיבידה ישנא ובצינ םלוממ .םידוהיה ,רפסמב תירישעה המואכ ,ופסונ הז םימע ללש לא
ידי-לע יוצחו ירושימ היה הרזגה חטש .םירטסוא םבור ,("סראגאי") "םידייצ"ה לש 42-ה
תונמדזה ץוצתשכלו ,רויס תומישמכ ורדגוה הדגירבה תומישמ .תולודג האקשה תולעת עברא
ןיבל "הדגירב"ה לש תורמשמ ןיב תויושגנתה ועריא םעפל םעפמ ."תודמע רופיש" - ךכל
עלקמה לעו הקשנ לע םינמרג םילייח לש התיכ יבשב הלפנ ןהמ תחאב .םיינמרג תורמשמ
.הלש


ןגמ רייצמ ינמרג יובש
לש תינוכמ לע דוד
הדגירבה
דחאב .תיזחב הדגירבה לש ןושארה ןברוקה ,קאסור באז ,םילייחה דחא גרהנ וז הלועפב
יותיעב תועט ללגב .םינמרגה ורצבתה הניינבבש תיקלטיא הווח ףיקתהל םישנאה ואצי םימיה
ועלקנ םישנאה .םיקנט לש יוויל אללו שאב יופיח םהל ןתינש ילבמ םויה רואל םישנאה ואצי
תרחמל .םהיעוצפ תא םהמע םיאשונ םהשכ ,תגסל םדיב הלע הכשח םע קרו הקזח שא-הדשל
- הפקתהה דיקפת" .םיסוטמו םיקנט ,םיחתות ידי-לע וכמתנש םילגר-ליח תופקתה הרזגב וכרענ
ינש ולפנ וז הפקתהב ."תובר תורצ תמרוגה םינמרגה לש תיפצת תדוקנ תדמשהו תעדה תחסה
יללח ןיב ורבקנ הנווארב יאבצה תורבקה תיבב .הביטחה לש שאה תליבט התיה וז .םילייח
.תמחולה תידוהיה הביטחה לש םינושארה היללח תשש םג תוברה תומואה
םינינפאה ירה תודרומב תיררה הרזג ,תיזחב תרחא הרזגל הביטחה הרבע הניסנופלא תרזגמ
לש הביטח הדגירבה הפילחה ןאכ .רצו קומע םירה ץורעב לתפתהש ,וינס רהנה תפש לע
וינסה תיזחב הביטחה לש םינושארה הימי .ידוהה אבצה לש םילייחה בטיממ ,הקרוג ילייח
רודישה תונחת .תידוהיה הדגירבה לע ולוכ םלועל ורשיב תירבה-תולעב .םילודג םימי ויה
.םיצאנה םע הכרעמל וסנכנש םידוהיה םילייחה לע ועידוה
תובוחרב הדגירבה ילייח
הילטיא

אב חספ דעומה לוחל יעיברה םויב ,םהיתודמעב םילייחה וליב (1945) ה"שת רדסה ליל תא
לגדה הדגירבה הטמב ותוחכונב ףנוה תרחמל .תוימדקה תודמעב רקיבו תרש השמ תיזחל
.העדצהבו הליפתב ,יאבצ רדסמב ,ירבעה

ילייח ינפב םאונ תרש
הדגירבה
התיה הרטמה .תוידדה תוזגפהבו םירויסב תולועפה ומצמטצה וינס תיזחב םינושארה םימיב
תייזיביד לש 12-ה רעסה טנמי'גר ילייח הלא ויה .רהנל םורדמ זחאיהל םינמרגה ןמ עונמל
האב לירפאב 7 םויב .ינמרגה אבצה לש רתויב תולועמה תובצועה תחא ,תיעיברה םינחנצה
.ינשה ורבעמ רשג שאר םיקהלו וינסה תא תוצחל הדגירבה לע לטוה היפל ,עצבמ תדוקפ
,ינופצה ופוחב הרפחתהו רהנה תא ינשה דודגה לש הגולפ הרבע ןכמ רחאל םימי השולש
תשולש ורבע תרחמל .תיקלטיא הביטחו תינלופ הביטח רהנה תא תוצוח הלאמשמו הנימימשכ
.םישקומ עורז חטשב ,הנופצ ומדקתהו רשגה שאר תא וביחרה ,רהנה תא הדגירבה לש םידודגה
ותגיסנ .וירחא הפידרב ופתתשה הביטחה ידודגו תיזחה לכ ךרואל תיללכ הגיסנב חתפ ביואה
הזרכוה ןכמ רחאל םימי המכ .קתונ הביטחה ןיבל וניב עגמהש ךכל האיבה ביואה לש תזפחנה
קלח וחקלש תודיחיה ראש ןיב ,הרכזוה ביואה תעינכ לע לי'צר'צ לש ותעדוהב .קשנ תתיבש
תיזחה-וקב המחלנשו ,ךרעל הנש ינפל התוא ונומיקהש ,תידוהיה הדגירבה" ,תיפוסה תפקתהב
."ץמואב
הדגירבה לש םילייחו תיאשמ
םואסילוקה דיל ,תידוהיה
אמורב

וקלוח דובכ תותוא 28 .םהילוורש לע הביטחה למס תא דונעל םילייחל רתוה ןוחצנה םע
ברקה תולוגס"ל הרקוהכ C.B.E. דובכה תוא תא לביק הדקפמו הביטחב םינוש םילייחל
וא ולפנ הביטחה ילייחמ 44 ."תירבה תואבצ תיזחב תמחולה הביטחה החיכוהש תואלפנה
.הדגירבב םתרשב םהיעצפמ ותמ

:רוקמ
373-377'מע ,טבה"שמ ,ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק