"לארשי תנידמ תמקהו תידוהיה תימואלה העונתה" רפסה ךותמ קרפ


1940 ,ןופצה תינכת ,הדש קחצי

השילפ לש הרקמבש ,ונעדי .תובחרנ תויאבצ תוינכת לע םג הפוקת התואב דבע ח"מלפה הטמ
ידיב ונתנגה לכ ףרח ,תילמיסקאמ תוריהמב ירושימה בגנה ינפ לע בייואה רובעי תינמרג
.למור תואבצ תא בכעל יושע ודבל בושייה וליאכ תוילשאב ונעשעתשה אל .ונלש תודיחיהםא וליפא ,ונידיב ועייסיש םיטירבה תא ענכשת ילואש - תינכת דבעל ונילע הבוח םייתניבו
תוחפל דמעמ קיזחהל ונל רשפאתש תינכת ;הזה רוזאה לכמ הגיסנל תבשוחמ תיללכה םתינכות
חוכ הוהי עיגיש ביואה חוכה רקיעש ונכרעהו ונלקש .תועובש וליפא וא ,םישדוח הליא
תעונת הבש הביבס - ביואה תעונת לש תרעושמה המיכסה ךותמ - ונרחב ןכ לעו ,יקנאט
דע הרע ידאו - תרצנ ירה ךרד ,אתינח תוביבסמ ונתיזח תא ונמיס .רתויב תלבגומ םיקנאטה
לכ קשנב דייצל וניצר .ולוכ בושייה ,הנכס תעשב זכרתי ובש חטשה אוה - בקעי ןורכז
,םירחא םייתוכאלמ םילושכמו םישקומב םירבעמה תא רוגסל ונרמא .ותאשל לגוסמה ידוהי
םינחתותו םיחתות ונל רומשי ילוא - ןוכיתה חרזמהמ יטירבה אבצה גוסי םאש וניויקו
.םיהמ ולש יצה תרזעב תינכותה תמשגהל ונל עייסיו

תשומחתב הקפסהה תרדסהל םהב רזעיהל ונרמאש ,הפועת תודש םג ואצמנ "הנגהה חטש" ךותב
הדיחי תינכות ךא ,תינקתפרה ,ידמל תינוימד תינכות ,יאדו .'וכו האופר יכרצ ,הלק
?תורחא תוינכותל םוקמ היה םולכ .שואיה-דגנכש