"לארשי תנידמ תמקהו תידוהיה תימואלה העונתה" רפסה ךותמ קרפ


תונברק 709-"המורטס" םיליפעמה-תינא תעיבט

ןוסא י"ע תורמרמתהמו רעצמ עזעוזמ ולוכ ידוהיה םלועה דמוע הינשה םעפה וז
םישקבמה ,יצאנה םונהיגה יטילפ ברקמ ,עשפמ תופח תושפנ תואמ לע הילכ איבמה
ימואלה םתיבב טלקמ

לש הצחמל תימשר העידי יפל יכ ,םילשוריל תימשר םיעידומ הראקנאב תיטירבה תוריצה ןמ
23-ב לובנאטסיאמ רוחשה םיל הרזחב "המורטס" הינאה החלשנ תילוטאנאה תונכוסה
הינאהו ראורבפב 24 רקובב הינאב העריא תוצצופתה יכ תרמוא תונכוס התוא .ראורבפב
.העבט

.60 קר הכ דע ולצינ םיעסונ 769 ןיבמ יכ ,רעצב םיעידומ

הרזח ןאכמ החלוש הבש םיטילפה לכ לע "המורטס" הינאה :רוקלאפ עידומ לובנאטסיאמ
.םייקרוטה תונוטלשה תדוקפב הינמורל

'המורטס' לש םירוסיה תשרפ
:וז העדוה לומתא האיצוה תידוהיה תונכוסה לש הרבסהה תכשל
איבהל ךרוצ םיאור ונא "המורטס" הינאה לש הלרוג רבדב תונושארה תודירחמה תועידיה םע
ויה רשא םיללמואה וניחא לש םהיתולבס לע תודיעמה תודועת לש רפסמ להקה תעידיל
.הינאב


המורטס היינואה

רשא םיאנתה לעו "המורטס" הינאה הגילפה ןהבש תוכיסנה לע ןובשחו ןיד הזב םיפרצמ ונא
דחא יפמ אוה ח"ודה .ללכב לובנטסיא למנבו לובנטסיאל םעיגה דע ךרדב םישנאה ונעתה םהב
הצרא עיגהלו לובנטסיאב הינאה ןמ תדרל דחוימ ןפואב השרוה רשא ,"המורטס" יעסונמ
:רפסמ אוה .לארשי
בצמ רמחוהשכ ,דקתשא רבוטקוא-רבמטפס-טסוגואב - "ריחמ לכב - תפותה ץראמ טלמהל"
תמיוסמ הרבח ידרשמ לא רוהנל ,הריגהב םיניינועמ לש לודג םרז ליחתה ,הינמורב םידוהיה
םידוהיה לש םבצמ השענ 1941 ויתסב .הינמורמ םיטילפ תרבעהב לפטל הליחתה רשא
הדדנ "המורטס" .היפכ תדובעב בייחתנ 50 דע 18 ליגמ ידוהי לכ .אושנ אלל הינמורב
הינאה המדקתה םייקלח םינוקית תרזעב .רבמצדב 13 תבש דע רוחשה םיה ינפ לע אופיא
היצנטסנוקמ תינמור הינא ןאכל העיגה םויה ותואב .הלזוטל העיגהש דע ינמורה ףוחה ךרואל
ןישודק-תועבטב ףסכ הוושבו ףסכב םיעסונה ומלישש רכשב רוטומה תא ןקת הטינרבקו
הינאהו רוטומה בוש תבש ןאכ .סורופסובל הינאה העיגה רבמצדב 14 םויב .בהז תועבטמו
.דוע םדקתהל הלכי אל

600 םוקמב 769
,שיא 769 הינאל ולעוה 600 םוקמב ,םימויא םייחה יאנת .םוצמצב ויה הינאב תונוזמה
- םישנה רפסמ .70 דע עיגה 13 ינבמ םינטקה םידליה רפסמ .ףטו םישנ הברה םהיניב
10 ,םירחוס 30 ,ןיד יכרוע 25 ,םיסדנהמ 10 .םיאפור 15 ויה םירבגה ןיב .250-כ
םישנא 5 ידיב .םירתיב 40-ו תיגוציה העונתב רבעשל םיליעפה ןמ םיריעצ 10 ,םיצולח
םיירבעה רפס יתבל ומשרנש םיריעצ המכ ויה .םפקות עקפש לארשי ץראל הסינכ תוזיו ויה
.םויה ךשמב תישפח העונתל וליפא אלא ,הנישל דבלב אל םוקמ יד היה אל .ץראב

לובנאטסיאב תואקתפרהה
והשימ םע םירבדב אובל םיעסונל אלו הינאה ידבועל אל וריתה אל לובנטסיאל ועיגהשכ
תא הנגראש ,הרבחה חכ אב .רבעמ ךרוצל ןאכ תאצמנ הינאהש ,האב העדוהה .הינאל ץוחמ
תונוזמ תקפסאלו רוטומה ןוקיתל ףסכ ודיב ןיא יכ ,לובנטסיאב עידוה ,םיליפעמה תרבעה
לובנטסיאב םימי הנומש הדמע הינאהש רחאלו םיכשוממ םיצמאמ ירחא .הינאה יעסונל
יא היקרוטב םחפ אלו םיצע אל הינאב ויה אל .םוי לכב תונוזמ הינאל איצמהל וחילצה
תא ןקתל ושגינשמ .לישבת ןיכהל תורשפא לכ התיה אלו הקסה ירמח גישהל היה רשפא
.ראוני ףוס ינפל ןקותת אל הינאה יכ ררבתנ ,רוטומה

ןודנולב תידוהיה תונכוסה תאחמ
:אבה תעדה-יוליג םסרופ ןודנולב .(רוקלאפ) 25 ןודנול
הבו רוחשה םיב "המורטס" הינאה תעיבט לע העווז ךותמ העמש תידוהיה תונכוסה תלהנה
.רבמצדב 15-מ לובנאטסיאב הנגע וז הינא .הינמורב םידוהי םידליו םישנ .םירבג 750
םיאנתהו הנוזתה תניחבמ .םיטילפה לש םהייח יאנת תא וראית ולבקתנש תועידיה
םיירשפאה םיצמאמה לכ תא התשע םילשוריב תידוהיה תונכוסה תלהנה .םישאונכ םיירטינאסה
.הלאה יוכידהו הפידרה תונברק תא ץראל סינכהל תושר ןתתש לארשי-ץרא תלשממ תא ענכשל
תרשפאמה .הילעה תסכמ ןובשח לע םהל ונתנייש הילעה תונוישר תא ףוקזל העיצה תונכוסה
םע םג ןתמו-אשמ להנתה .תיחכונה הנשה תיצחמ תנועב לארשי-ץראל םידוהי 3000 תסינכ
.16-מ הטמלש םידליל הסינכ תושר ןתמ היה גשוהש דיחיה רותיוה .ןודנולב תובשומה דרשמ

"המורטס" יטילפ דגנ תונוטלשה "תונעט" ויה המ
:תונוטלשה ונעט תידוהיה תונכוסה לש וז התשירד דגנכ
;ביואה ינכוס םכותב םילולכש רשפא ןכלו יצאנה ןוטלשה תחת ויה הלא םיטילפ יכ ,תישאר
.םייחה יכרצ תקפסאב רוסחמ לארשי-ץראב שי יכ ,תינש

הלאכ םיטילפ סינכהל רשפא כ ,השיגדהו הרזחו תונכוסה השיגדה ,הנושארה הנעטה יבגל
תלשממ לש הנוצר תעיבשל .טלחהב ררבתת םתוהזש הדימב םתוא ררחשלו ,רצעמ-הנחמל
םישנא םה "המורטס" יטילפמ םישילש ינשמ הלעמל יכ ,רבסוה ,הינשה הנעטל רשא .לארשי-ץרא
לש תודחא תואמ יפלכ תעמשנ איהש .הקפסא רסוח לע הנעטה םצע המחלמלו הדובעל םינכומה
םביל בוטו םתנובת תדימ לע הדיעמ .תומו םייוניעמ םשפנ לע םיטלמנה .םימיב םיאב םישנא
...םידוהי אל םיטילפבכ םידוהיב וגהנ וליא .הל םיקקזנה לש

...םידוהי םניאשבכ םידוהי םיטילפב י"אב וגהנ וליא
הילכ איבמה ןוסא י"ע תורמרמתהמו רעצמ עזעוזמ ולוכ ידוהיה םלועה דמוע הינשה םעפה וז
.ימואלה םתיבב טלקמ םישקבמה .יצאנה םונהיגה יטילפ ברקמ עשפמ תופח תושפנ תואמ לע

תלשממ בוריס רחאל .הפיח למנב תוצצופתה י"ע העבוטש ,"הירטאפ" לש הידגרטה רכז יח דוע
וגהנ וליא .הריזג-ץראל םחלשל המויאו .היעסונ ינפל ץראה ירעש תא חותפל לארשי-ץרא
,םידוהי-יתלב המחלמ יטילפב םיגהונש םשכ ימואלה םתיב ירעש לע םיקפדתמה םידוהיכ
,יכה ואלב םד-תתתושהו היוודה תודהיה התיה אל זא יכ .לארשי-ץראב הסחמ םהל םיאצומה
.םישודק תומ ותמש םייוניע לש תונברק ףלא דוע לע תלבאתמ