םיפסונ תורוקמ / י"אב ןגמ חוכ סויג / ףותיש


הנידמה תמוקתב תורטונה , ילילג לארשי

ץק םישל :תינידמ תילכת ול התיה ו"צרת תנשב תיברעה הגהנהה הליעפהש יברעה רורטה
וחיכויו ינידמה חוכיוה ירעשב ודמעי תונויצה יטילקרפש יד היה אל התעמ .תונויצל
תודגנתה לומ תוחתפתהו םויק חוכ חיכוהל ןטקה ילארשי-ץראב בושיה לע היה התעמ .התקדצ
תא גישהל התיה היושע ,הכלהו הרבג רשא ,תיברעה תומילאה יכ ,ץראה יבשות בור לש המילא
יתובשיתהה ,יתנגהה - ימצעה וחוכ אלולאו ,ומצע לע ןנוגל בושיה םק אלולא התילכת
.ץרפב דמעש - ינידמהו
היתורושב .ושפנ לע דמועה בושיה לש הרדשה דומעל "הנגה"ה התשענ 1936 תוערואמ זאמ
רסמו רודה ךוניחב ידוסי ךרע השענ הלעופו ,הגיסנ-יא לש חורו םיניגמ תווחא ולשחתנ
.תינויצה העונתה לש ינידמה הקבאמל
תינויצה העונתה לש ינידמה הקבאמו תיברעה תונפקותה ינפב םיבושיהו "הנגה"ה תדימע
רשא יברעה רורטה יפלכ תוילארטינה ןמ ,ןמז קרפל ,לודחל טדנמה תונוטלש תא םג וצליא
.םירטונה ליח םק זא .הלוכ ץראה לע ררתשהל םייא
ולחה ("םיריפג") םירטונ סויגב
ידכ 1936 תנשב םיטירבה
יכרד לע הרימשב םהב עייתסהל
רחואמ .םיבושייהו הרובחתה
טדנמה תונוטלש ונגרא רתוי
םיבושייה תרטשמ"ל םידודג 10
םג וחתופ וז הרטשמב ."םיירבעה
."םיענ תורמשמ" לש תוגולפ
ונייפא ןיירושמהו רדנטה
ירבח .םדיקפתב הלא תוגולפ
םירטושכ ועבשוה םיבר הנגה
ךכ ידי לע ,"םיבושייה תרטשמ"ל
תוילאגיל אל תולועפ ורשפאתה
"הנגה"ה לש םישנא ןומיאו
תונוטלש ידי-לע המקוהש תרגסמב
.טדנמה

תוסיוגמה תוביטחה תא וויה תמחולה תידוהיה הביטחהו ח"מלפה ישנאכ ,םיירבעה םירטונה
- םיפקותה שא תא םהילא וכשמו הפקתהו הנכס םוקמ לכ לא ושח םירטונה .בושיה לש
.הפדהל

תרותבו םידיחיכ - םירטונה ךא ,לבגומ הלועפ-בחרמ תורטונל הצקה יטירבה ןוטלשה --
םיפופכ םתויה םע .םהל ומחתנש תולובגהמ וגרח רשא ,םינווגמ םידיקפתב ושע - תודיחי
לש התעמשמל םירס םהשכ םתוריש תא םירטונה ושע ,החוקיפלו טדנמה תלשממ לש תעמשמל
לש הדוסי םע .העירכהש איה תירבעה תורמה - ושגנתה תויורמה יתשש תמיא לכו ,"הנגה"ה
דוע היהי אל התעמ יכ - בושיה לש םיגיצנה ינזאב ונעט ןכו - תונוטלשה וחינה תורטונה
התוסחבש ,תילאגיל תכרעמכ תורטונה החתפתה השעמל ךא ,תיאשח הנגהב ךרוצ םידוהיל
ותואמצע תא ןנוכלו ומצע לע ןנוגל בושיל ול ודמע רשא םיאמצעה תוחוכה וחמצ העויסבו
.תינידמה

םינודיכ םע םירטונ
,הרובחתה יקרוע תחטבהב ,םיבושי לע תופקתהה תפידהב "הנגה"ה תוחילש תא ושע םירטונה
תויוזחאה תחטבהב ,םיפקות ינפ םודיקל םיבראמ תבצהב ,םיעטמבו תודשב םידבוע לע הנגהב
יחטש לכב ,םויו הליל "הנגה"ה ידי לע ולעפוה םה .תונפקותל םידעומ םירוזאב תושדח
,"הנגה"ה לש "םיסרוק"ב םיילאגיל יתלב םינומיאב ,קוחה םעטמ םירוסאה תוליעפה

פ"אפק ינומיא

יונב חטשב ןומיא
יוסיח השמיש תורטונה .ב"ויכו םיליפעמ תדרוהב ,ותנסחאו יקוח יתלב קשנ תלבוהב
.לארשי תיב ןומהל ילאגיל חרואב ינושאר יאבצ ןומיא ןתינ וב רפס-תיבו "הנגה"ה תולילעל

םיסיוגמ הנגה ישנא תרותב םירטונה ושמיש ,םירטונה תודיחי לש ןמויק תונש לכ ךשמב --
ונתנ םיטירבה ,םיעצבמהו םינומיאה ,הנבמה תניחבמ "הנגה"ה לש היתוינכתב םיבלושמ ויהש
וליאו - יקוחה דמעמה תא ,רמוא הוה - םידמה תא וקפיס םה ;ינושאר ןומיאו קשנ ,תרוכשמ
התנב "הנגה"ה .לועפיתה לע החצינו חורה תא החיפה ,דוקיפהו םדאה חוכ תא הקפיס "הנגה"ה
.ונמיה התנבנו םירטונה ליח תא

םהידעצ תא ושע - הז ללכב ל"הצ יפולאו - ל"הצו "הנגה"ה לש םידקפמה יבוטמ םיטעמ אל
ןמו "רדנט"ה ךותמ דוקיפב תויארחא תורמשמ לא וחקלנו םירטונה תורישב םינושארה
."ענה רמשמה"
ענה רמשמב

התוויצ "הנגה"הש שיו םיבשומהו םיצוביקה י"ע וחלש וא םמצעמ תורטונה לא ואבש םהמ שי
.הכורא וא הרצק הפוקתל םירטונ ידמ שובלל םהילע

וחכונ תונוטלשהש תע ,הינשה םלועה תמחלמ לש המוציעב תורטונה העיגה התוחתפתה אישל --
םתעפשה הלדג איהה תעב ,יצאנ-יטנא םרוג לעכ ץראה ייברע לע ךומסל ענמנה ןמ יכ תעדל
תובבר ןב ליחל ךפהית תורטונה יכ הוקתל םוקמ היהו םיילאבולג םייאבצ םילוקיש לש
.הכלהכ ןיוזמו ןמואמ

ןעמל "םירטונה ליח לש היצזירטילימ" רבדב תועצה תונוטלשל ושיגה םיימואלה תודסומה
,ףכה תא העירכה תינויצ-יטנאה תוינידמה ךא ,קשנ תאשל םירשכומה בושיה ינב לכ תא ףיקי
.וחדנ תוינכתהו
טדנמה רטשמ לש ומויקל תונורחאה םינשה הרשע םיתש ךשמב המייקתה תירבעה תורטונה
.תילאגיל-יתלבה תימצעה "הנגה"ה לש תילאגיל-היולג עורזכ ולעפ היתודיחיו ונצראב יטירבה
לככ ,שאה וקב םירטונה ודמע תיברעה תונפקותה החקלתהשמ ,1947 רבמבונב ט"כ רחאל
םידיקפתה לכ תא אלימ םירטונה ליח ,ןכא .תוסיוגמ ויה רבכש "הנגה"ה לש תודיחיה
התויה ידע "הנגה"ה לש היתוחוכ חותיפבו בושיה לש ומויק תנגהב ול ודעוהש
.השילפה תואבצ תא עירכהש לארשיל-הנגה-אבצל:רוקמ
160-162 'מע ,ךוניחה דרשמ ,ל"ת ףגא תאצוה ,לארשי תנידמ תמקהו תימואלה העונתה