"לארשי תנידמ תמקהו תידוהיה תימואלה העונתה" רפסה ךותמ קרפ


א"שת ,היחתה ירקיע ,(ןרטש םהרבא) ריאי

א"שת ןושח - 'ב ןוילג


םימסרפתמ ,"תרתחמב" לש הז ןוילגב
.הדמה י"ע וחסונש היחתה ירקיע הנושארל
ימחול לש םשפנ תאשמ םה הלא םיירקיע
םדיקפת .דחאכ םהייח רשפו לארשיב תורחה
םעה תלואגל המחלמל ךרדה תא תורוהל
.הדועיה ץראב המלשה
לש םבל חול לע התורח וז תורח תרות יהת
ול ועבשנש הלא ,דועייל םימחולה לכ
ונמע דחא םכש ודרמיש הלאו התע םינומא
.רחמ
היחתה ירקיע
רסומ קקוחמ ;דוחיה תד רצוי ;הלוגס םע אוה לארשי םע
;שפנה תוריסמו תרוסמב לודג ;םלוע תוברת אשונ ;םיאיבנה
.הלואגב ונוחטבב ,וחור רואב ;לבסה חוכו םייחה ןוצרב
םעה

ךערזל") הרותב םישרופמה הימוחתב לארשי ץרא איה הרוכמה
"תרפ רהנ לודגה רהנה דע םירצמ רהנמ תאזה ץראה תא יתתנ
םעה חטבל ןכשי הב ,םייחה ץרא איה ,(ח"י ו"ט תישארב ,..,
.ולוכ ירבעה
הרוכמה

דבלב הבו םעל היה הב .ברחב לארשי שבכ לארשי ץרא תא
לע תולעבה תוכז ול קרו לארשיל שי ךכיפל .היחתל בושי
לכות אלו העקפ אל איה .תטלחומ איה וז תוכז .לארשי-ץרא
.םלועל עוקפל
ותרוכמו םעה

תמוקת ןיא ;המואה תיחת .3 תוכלמה תמוקת .2 .ץראה תלואג .1
תמוקת אלב המואה תייחת ןיאו ,ץראה תלואג אלב תוכלמה
.תוכלמה
דועיה


:שוביכהו המחלמה רותב ןוגראה ידיקפת הלאוויניינקל תיאנק תונמאנ חופטו תורחה תבהאל םעה ךוניח
שודח .אוה וידיב ןותנ םעה לרוג יכ ןויערה תשרשה .םייחצנה
,הבר ארקיו) "םימשה ןמ ןיכרוכמ ונתינ רפסהו ףיסה" הרכהה
.('ח ,ה"ל
ךוניח

שומש .תירבעה תורחה תעונת לש הלגד ביבס ולוכ םעה דוחיא
םתוריסמ ,םצרמ ןויכו - םידיחי לש םדואמו םדמעמ ,םתוינואגב
.רורחשה תמחלמל םינומהה לש ינכפהמה םטהלו
תודחא

םינכומה ןוגראה תמחלמב םינינועמה לכ םע תותירב תתירכ
.םירשימב ול עייסל
תותירב

תרתחמב ,תוצופתבו הרוכמב ותרדאהו םחולה חוכה לושח
וקשנ ,ולגד לע ירבע הלואג-אבצ ותויהל ,ןיטקרסקבו
.וידקפמו
חכ

.דועיה םויקל ןטשל םידמועה לכב דימת תמחלמ
המחלמ

.םלוע תזוחאל םירז ידימ ליחב הרוכמה שוביכ

שוביכ

:הלואגהו תונדאה רותב העונתה ידיקפת הלאו.הלואגה ץראה לע תירבעה תונדאה שודיח
תונדא
.אי
רטשמב ,יאובנה קדצהו לארשי רסומ חורב יתורבח רטשמ תמקה
לכ תוערו דובכ ,הוחא ייח ויחי וב .לטבומו בער היהי אל הז
.םייוגל תפומו תוא ,הינב םה רשאב המואה ינב
קדצה רטשמ
.בי
םתיירפ ,םינוילימה תיילעל תוממשה תאיחהו תוברחה ןינב
.םתייברו
תוממשה תאיחה
.גי
.םיסולכואה יפולח ידי לע םירזה תייעב ןורתפ
םירזה טפשמ
.די
.לארשי תוכלמב םלש תויולג ץובק
תויולג ץובק
.וט
ילכלכו יתוברת ינידמ ,יאבצ םרוג ותויהל ירבעה םעה תרדאה
.ןוכיתה םיה יפוחבו חרזמב הלעמב ןושאר
ןוטלש
.זט
תירוטסיהה ותומצע שודיח ,םעה לכ יפב תירבעה ןושלה תאיחה
.היחתה רוכב ימואלה יפואה ףורצ .לארשי לש תינחורהו
הייחת
.זי
.המלשה הלואגה רותל למסכ ישילשה תיבה ןינב
תיבה
.חי