ןמטיו

זוזג קסויק תרגבתמה ביבא-לתב היה היה
םויה םג םייק אוהו) 'ןמטיו' םשב הדילגו
םיפוריס וב ויה .(םיפינס רבכ ול שיו
,םעט תפסותלו ;די-תדובע ,םנימב םידחוימ
םינבדבוד תחקרמ תיפכ קינעמ י'גני'גה היה
.הלק דיב סוכב שחובו שמשימ וא

יוניכ שמישו ץראב רבד םשל ךפה 'ןמטיו'
,רוריקה יתב דילש םירקה םימה יזרבל
.תדבועה תובשייתהב זא ומקוהש

לצא זוזג סוכ - היה רבדמב םיכלוהה םולח
הנידמ לע םולחה ירחא ,ןבומכ ...'ןמטיו'
הרביח רישה תא .הלוכ לארשי ץראב תירבע
הרוכב תעפוהב ותוא הרמיזש ,'ד הגולפ
ארק ןמטיו .יבנלא בוחרב ,קסויקה די לע
.הרטשמל דימ

ןמטיו

חמלפה שיא לרוג
,ךתחנ רבכמ הז ןה
.רזגנ וילע תומל רבכמ הז ןה
ןשיי אל הלילב
ןתינ ןיא חונל
.רחינ דימת ונורג אמצמו

.ןמטיו ןמטיו - ונייח םולח ןכ-לעו
.ןמטיו ןמטיו - וניהולא ימ ,אנ ודיגה
.ןמטיו ןמטיול ?רישנ םירישה ריש ימל
.ןמטיו ןמטיוב - ?רימנ רקיה לכ המב
;הנחתב ךרב ערכנ ,םירוחב ,ןכ-לע
.הנפ לכב ןמטיו ונל םקוי

,ןמטיו ןמטיו - שפנל אפרמ הז ןמטיו יכ
,ןמטיו ןמטיו - שמשה ינפכ שממ וינפ
,ןמטיו ,ןמטיו יוה ,סוכה אולמ בה וסרפסקא
.ןמטיו ,ןמטיוב שבכנ יזא םלועו
- חתותל ןמשכו הנוכמל טפנכ
.חמלפה שיאל זוזגה ןכ
.ןמטיו ,ןמטיו - עינמ חמלפה תא יכ
.ןמטיו ,ןמטיו - עיבגבש זוזגה
ןמטיו ,ןמטיו יוה ,סוכה אולמ בה וסרפסקא
.ןמטיו ,ןמטיוב שבכנ יזא םלוע

םלועב דוע םנשי
םדא ינב לש גוס ןימ
.זעב דבע :המסיס םהל שיש
הדבע תאז ,ונא ךא
;הדובעב םירפוכ
.זוזגו וסרפסקא ונת ונל

.ןמטיו ןמטיו - ץרמ עפוש זוזגה יכ
.ןמטיו ןמטיו - ץרא זא שבכנ ,זוזג התשנ
,ןמטיו ,ןמטיו יוה - סוכה אולמ בה וסרפסקא
.ןמטיו ,ןמטיוב שבכנ יזא םלועו

,םלועה לכ זכרמ
םלכל עודי
.ריעב להוצ קסויק ותוא ירה
,ףינס הפ שי ונל ךא
,ףילחתל אוה דעונ
.רידה דיל ןטנטק זרב ןימ
.ןמטיו ,ןמטיו יוה - רוא רקב דעו ברעמ
.ןמטיו ,ןמטיול - רותב םידמוע ןאכ ונלכ
.ןמטיו ,ןמטיול - ש"אה ירחא ,ש"אה ינפל
.ןמטיו ,ןמטיו יוה - שאלב םיתוש ,םימלשמ ןיא

53 'מע ,ירוג םייחו רפח םייח ,רמזו תולילע טוקלי ,ח"מלפה תחפשמ :ךותמ