הפ יל דרגמ

וחלקתהש ,םייקנ םירוחב ונייה לכה ךסב
דבלמ ,ךירצ אל וא ךירצ םא ,שדוחב םעפ
ימ לבא ."שבי יוקינ" השוע היהש ,רודגיבא
ןשי וא ,תפרה תיילעב רגש
וא ,רוגי יפירצ לש "םילטוה-דנארג"ב
עלקנ - בקעי-תודשא ינוחפ לש "םינוטליה"ב
.הטימה-ישפשפמ המכ לש םתרבחל םעפ אל
ללוס' יקיתו יפ לע) הקודבה הפורתה
-ו טפנ 50% לש הייקנ תבורעת :('הנוב
אל םא - ץמוח םיפיסומה שי .ןמש 50%
.קיזי אל ,ליעוי

ORTHOPTERA ) ח"מלפה יקרח
(PALMACHITIS

,םישוערפ ,םיניכ ,םישותי ,תיבה-יבובז
,(םיקקמ) םיקו'ג ,הטימה-ישפשפ
,סוסה-יבובז ,תויצרק ,םישחרב ,םיברקע
,תוערצ ,(לדנ) "םילגר םיעברא"
םדאה-יניכ ,תורעמה-תויצרק ,םירובד
.(סקשובדנאמ)

הפ יל דרגמ

,הפ יל דרגמ
,םש יל דרגמ
- דרגמ ,דרגמ
.םפשב יל דרגמ

,הלעמל הפ יל דרגמ
.םשו הפ יל דרגמ

םייחו רפח םייח ,רמזו תולילע טוקלי ,ח"מלפה תחפשמ :ךותמ
60 'מע ,ירוג