"דגא" תפוק

היה .תצקמב רזומ םירבגל שומיש-תיב ,םירכוז םתא םא ,היה הפיחב "דגא" לש הנשיה הנחתב
הדמע םעפ .םינפב דמועה לש ושאר תא תוארל דימת היה רשפא הבחרהמו ןטק ןולח וב
:רמאו רפוע הילא שגינ ,םיסיטרכה תפוקל רותב האנ הרוחב
."ךל הארא ינא יאוב .רות ילב סיטרכ תונקל הלוכי תאשכ רותב דומעל ךל המל"
ןולחב גהנ לש ושאר עיפוה הז עגרב קוידב .הבחרל התוא ליבוהו דיב התוא חקל
:גהנל רמאו רפוע שגינ .שומישה-תיב
."הירבטל סיטרכ ילו ביבא לתל סיטרכ השקבב הל ןתת"

דחואמה ץוביקה תאצוה תובידאב ,םיבזכה טוקלי ךותמ