תוירזכא

ילבמ היפוסוליפ דומלל לכוי אוהש ידכ תמייקה ןרקב הדובע גישהל תמ בוצעה ןסינ
לבא ,םיליגרה תורוניצב הנופ היה אוה םא ול עירפמ היה אל דחא ףא .ידמ רתוי ףייעתהל
ץייוו עיפוה דחא םוי .רתוי אלו תוחפ אל - ומצעב ץייוו םע רבדל הצר אקווד אוה
ברעה לכ ונממ זז אל בוצעה ןסינ .הרבחהמ המכ םג ויה הבש ,םרכה תיבב תחא הביסמב
רפוע וילא הנפ ,טקש לש עגרב ,םואתפשכ חילצה טעמכ רבכ .ותוא חחושל תונמדזהל הכיחו
:רמאו
.ןסינ ןיבמ אל ינא דחא רבד"
"?םינטק םיצע תיחשהל בהוא התא המל
.תמייקה ןרקב דבוע אל ןסינ הז דעב לבא ,לכה-ךסב ריוחה ץייוו

דחואמה ץוביקה תאצוה ,"םיבזכה טוקלי" ךותמ