ןחנצ לע בכור וקימרבא

תנמ לע ,םידחא "םינחנצ" םהילא חולשל הטמב וטילחה ,ףסוי-לתל ורבע םיאנפדהש ירחא הנש
בג טוקלי םע הנחמל "ןחנצ" עיגמ ,עברא תחורא ירחא תחא םעפ ,רוציקב .בוט ךוניח ולבקיש
םודל ץפק ,וילא שגינ אוהה .וקימרבא לע דימ ול םיארמ הרבחה .יארחאה לע לאושו אירב
בציתישו להוא הזיאב םיצפחה תא םישיש ול רמא וקימרבא .ארונ שגרתהו הנחמה עצמאב
ול רמא ,וילא אב "ןחנצ"השכ ,הסכמב ותוא רגסו םינבא םע זגרא אלימ םייתניב .ברעב וינפל
דיגתו ,דורח ןיעב .מ.מל ותוא ריבעתו חק .קשנ שי הזה זגראב" :תויסקזה אישב וקימרבא
".קילסה תא ול חלוש ףסוי-לתמ .מ.מהש ול
ידכב ,השרוחה ךרד ךלוה אוהשכ דורח ןיעל ותוא בוחסל ליחתהו זגראה תא חקל "ןחנצ"ה
דורח ןיע לש .מ.מה .גוהנכ ,ץוחב תוכחל ונממ ושקיב .מ.מה לא עיגהשכ .םישנא שוגפי אלש
רמאו "ןחנצ"ה תא וילא ארק הרזחב ותוא רגסש ירחאו ,קסעה תא דימ ןיבה ,זגראה תא חתפ
:ול
".ףסוי-לתל ריזחת הז תא .לודג רתויה קילסה תא ךירצ ינא .תועט הפ שיש ךלש .מ.מל דיגת"
תא חותפל ונממ שרדו םיפיזש בנג אוה יכ וב דשחש ,דורח ןיע לש רמושה אלמלא ,רוציקב
...םויה דע םיזגרא ריבעמ היה אוה ,זגראה

דחואמה ץוביקה תאצוה ,"םיבזכה טוקלי" ךותמ