ךודרמ לש תוחאה

םי'ציודנס הניכמ התיה ולש אמאה .שפוחה ןמזב הרבחה לש שגפמ םוקמ היה ךודרמ לש תיבה
סנכנ היהש המש ,תאזכ תוחא התיה ךודרמל לבא .שחלב םיסקז לע םירבדמ ויה הרבחה .התו
האבש דע .התחדנ ליגרכש הלועפ וחתינו הרבחה ובשי םעפ .הפהמ הל אצוי היה ,ןזואב הל
תוחאהמ רטפתת ,עמש" :ךודרמל הרבחה דחא שחל .םיינזא חוקפל הליחתהו ךודרמ לש ותוחא
רמאו רדחהמ ותוחא תא קליס .עגר ירחא רזחו חבטמל ךודרמ סנכנ ."דימתלו תחא ךלש
."ידמ רתוי התוא תבהוא אוה .ןפוא םושב המיכסמ אל אמא" :הרבחל

דחואמה ץוביקה תאצוה ,"םיבזכה טוקלי" ךותמ