ןטק ליגרת

לש םיידי ול ויה ?תחא די לע םעפ 20 םמורתמ היהש הז ?אירבה ו'צוק תא םירכוז םתא
אל - הרק המ ותוא ולאש .סבג ךותב ולש דיהשכ ותוא ואר דחא םוי .הדלפמ םיבצעו לזרב
דילש טרופסל סרוקב םיכירדמה תא ורקחו וכלה ."ןטק רבד ,רמא ,ןטק רבד" .רפסל הצר
המכ וילע םיגדהו הצוחה ו'צוק תא ארק .ודו'גב רועיש ןתנ הכימ ?ררבתה המ .הירסיק
אל ו'צוק ."יל דיגת באכי הזשכ .םולכ ךל השעא אל ינא .הכימ ול רמא ,דחפת לא" .םיליגרת
רמא ץחלו עורזה תחתמ קזח ותוא שפתשכ .םירטוש תשיפת וילע םיגדה הכימש דע הגה איצוה
."דיה תא יל תרבש ,יביבח יד" :ו'צוק
.ו"צוק רמא ,"םיענ אל" .הכימ לאש "?באוכ הזש תרמא אל המל"

דחואמה ץוביקה תאצוה ,"םיבזכה טוקלי" ךותמ