םיריש בותכל ליחתה ירו'ג ךיא

הפק ותש ,הרודמה ביבס תויראה לכ דחא ברע ובשי ,קמעה-רמשמב ןושארה םירייסה סרוקב
הלתו ירו'ג םשב ריעצ ידג בשי תויראה ןיב .הז רפסב ספדומ םהמ קלחש ,םיבזכ ורפיסו
ץיק ימש ,הא" :רמאו םימשל ויניע תא ירו'ג אשנ ,טקש עגרל ררתשהשכ .שאב תומלוח םייניע
רמא - ירו'ג ,עמש" .ןוהמתב וב ולכתסהו הפקה ינולפס תא ודימעה הרבחה ."םיבכוכ יעורז
.תוניצרב וירבד תא לביק ירו'ג ."םיריש בותכת ,הברה ךכ לכ רבדמ התא המ - דייז ארויג

דחואמה ץוביקה תאצוה ,"םיבזכה טוקלי" ךותמ