תבש לש יוג

,םילשוריב הקיתעה ריעב ימלסומ דגסמל סנכיהל היה םירוחשה תקלחמ לש םינומיאהמ קלח
םהש םהב דושחי שיאש ילבמ ,הליפתה לע ח"וד רוסמלו סיסבל רוזחל ,םלוכ םע ללפתהל
עוציבל רמוע-דגסמל ןעמס תאו שיל ובא לש ויחא תא םחורי חלש ישישה ימימ דחאב .םידוהי
דחאמ השא האצי השמ-ןימי יתב דיל ,שמשה רבכ העקש הליפתהמ ורזחשכ .לבוקמה ליגרתה
:הקעצו םיברעה ינש תא התאר ,םיתבה
."דמחא רעהא םוק דמחא"
לש ויחא .תצק התוא וניטקיש השקיבו היליתפה לע העיבצה ,תיבה ךותל הירחא םתוא הבחס
:רמאו הנקזה לא בבותסה ,קפאתה אל תיבהמ אציש ינפל לבא .שורדכ ,התוא ןיטקה שיל ובא

"!ךלש שארה לע היהת הריבעהש"

דחואמה ץוביקה תאצוה ,"םיבזכה טוקלי" ךותמ