עמשוממ הקי

תמדא לע עונל לגרתהל ידכ הארנכ ,הליל ש"אל הירהנ תביבסל םעפ העיגה תינמרגה הקלחמה
הקיה ץרפ רכזנ םואתפו רקובב יצחו שולשב הדשהמ ורזח םה דחא הליל ,רקיעה ."ביואה"
.ולש יברקה רשוכה תיצחמ תא דבאמ םיניש-תחשמ ילב הקיו .םיניש-תחשמ תונקל חכש אוהש
חקורהו תלדה החתפנ העש עבר ירחא .תלדב לצלצו םיחקורה דחא לש ותיבל ךלה ?השע המ
.תומודא םייניעו תיב ילענ ,קולחב עיפוה
.חקורה רמא "?ןייש עטיב"
.ץרפ רמא "'ןמש' םיניש-תחשמ הצור ינא"
הנומשב קר חותפ תחקרמה תיב .יצחו שולש וישכע" .חקורה זגרתה "?ךתא שי הז המ לבא"
".רקובב
".רקובב הנומשב ןייזרדיווו ףוא ,רמא ,וזלא" .רדס הז רדס .םוקמה לע ץרפ תא ענכש הז


דחואמה ץוביקה תאצוה ,"םיבזכה טוקלי" ךותמ