םיליפעמ דירומ ינב

הלילה תודרוהמ תחאב .תחא הלועפ דיספמ היה םא ומצע תא לכוא היה קורטילופה ינב
לא הריסהמ םיליפעמה תא ריבעהל היה הדיקפתמש ,םימה תילוחל ותוא ופריצ הירסיקב
ילגרב םימב שדשדמ ,ויצפח לכ םע ידוהי ובג לע סימעמ היה .רומח ומכ דבע אוה .ףוחה
םתוא ריבעמו םתוא קשנמ ,םיליפעמה תא לבקמ היה הלבוב .ףוחב ותוא דירומו ולש קילסה
תא סימעה ינב ."ךימ טמענ ,רבח" :הננחתהו המוצע תומד דוע הדמע הנורחאה הריסב .האלה
,קאתמלס :רמאו ,ומכש לע חפט ,ובגמ קניז ליפעמה .ףוחל עיגה העוטק המישנבו ובג לע רהה
."ינב

דחואמה ץוביקה תאצוה ,"םיבזכה טוקלי" ךותמ