רזומ קחשמ

רוגי לש תוברתה רדחב םיבשוי רפועו ץנב ויה המח תחלקמ ירחאו הדובעה ירחא םוי לכ
םע המשנה לע םהל דנדנמו קשמה ירבחמ דחא םהילע הלוע היה םוי לכו .חש םיקחשמו
ןוראב סומירפ קילדה ךלש דליה התיבה ךל" ול ורמא .קתש אל ,"קותש" ול ורמא .ולש תוצעה
ךלי אל הז הככש הרבחה ואר .וידלי תא רשאמ רתוי חש בהא הזה רבחה .ךלה אל ,"םידגבה
בשיתה קינדונהשכו עובקה רדסב םילכה תא ודימעה דחא םוי .ותוא עגשל תוחפל וטילחהו
וזיזה ,ץרה םע ומכ ךלמה םע וכלה ,םיסוס ומכ םיחירצה תא וציפקה .קחשל וליחתה םדיל
ויפ תא רעפ קשמה רבח .המידק תחא תצבשמ ןמזה לכ וזיזה םיסוסה תאו בחורב םילייחה תא
םתא המ" :לאשו ףוסבל ששואתה ירישעה ךלהמב .המהדת בורמ הגה איצוה אלו ויניע ערקו
."דואמ ןינעמ .ותוא דומלל ךל יאדכ ,ץנב רמא "ירגנוה חש" "?הז קחשמ הזיא ?םישוע

דחואמה ץוביקה תאצוה ,"םיבזכה טוקלי" ךותמ