בהאנש הרומה שרוד ונתאמו
הירוטסהה רועיש תא
.המקהה לע הטלחהה


.תילארשי ץראה תינכותה


.םינומיאו הדובע תונחמ

.םייצראה ח"מלפה יסוניכ

תורשה םות