שיא-שיא ודבע וא םישנאה ונמאתה םויה ךשמב .ונימב דחוימ יווה שבגתה ח"מלפה ילהואב
ןחלופ רצונ ןאכו ,הרישבו האירקב ,הרודמל ביבסמ דחי וליב ברעבו ותדובעבו ופנעב
לש הימי תישארמו ,םייולק המדא יחופתו - הפק ןא'גניפ הררג הרודמה - 'ץיזמוק'ה
.ןומזפהו "תאבזי'צ"ה ורקיעש ,הל דחוימה רולקלופה חמוצ לחה הביטחה
...םיריש בותכל ליחתה ירו'ג ךיא

הביטחב םהייחמ םתארשה תא ובאשש,םיריעצ םיררושמ םהיריש תא רישל ולחה ח"מלפ ילהואב
םוהי ביבסמ" דעלג לבבורז לש וריש .רפח םייחו ירוג םייח ,דעלג לבבורז םהבו
"רעסה
.ח"מלפה ןונמה תויהל ךפה"ןקזה" וא ,הדש קחצי זא אלימ ח"מלפה ירבח תורושב יזכרמה ררועמהו דכלמה דיקפתה תא
,שדוחל תחא ומייקתהש ,תוגולפה ידקפמ לש םיסוניכב ותרות תא ףיטה אוה ,םירבחה יפב
םוקמ ,הרודמה די-לע םיאח"מלפה םע שגפנ םהבש ,תונחמב וירוקיב ושע הזמ רתוי לבא
םא ,הביבסב הזיראה-יתב וא םינסחמה דחאב וא ,םיברעב החונמה תועשב םילייחה לש םסוניכ
.רירגס ימי םימיה ויה
הדוקפ ןתיי ןקזה

רבמצדב לופכשב עיפוהל לחהש ח"מלפה ןולע היה ח"מלפה תוגולפ דוכילל םיעצמאה דחא
תשמשמ - הנושארה תרבוחב הדש .י בתכ - הנווכבו ןוכנה ןמזב הרומאה הלמה םגו שי" .1941
דעו תיווסומ תרתוכב וא ,תרתוכ ילב סופדב עיפוהל ןולעה לחה 1942 רבוטקואמ ."קשנ
.תורבוח 61 רואל ואצי לארשי תנידמ םוק

ורשוכב ונתוא םיסקה ,א"מרה ,הנס השמ ."רוטקודה" לש וחבשב םילימ המכ רמול םוקמה ןאכ
בצינ הנהו ,"םר לוקב םיבשוח"ל ,םינשרדל ,םיצרמל ,םיחחושמל םיליגר ונייה .ירוטירה
:ולשמ תוטטיצ המכ .יתימא םאונ ונלומ
םדאכ רמא הזה טפשמה תא)
לומ דמועה ,שגרנו עזעוזמ
(..םידקת תרסח הבעות

166 'מע ,רפח םייחו ירוג םייח ,ח"מלפה תחפשמ ךותמ


ח"מלפה ןולע רעש

ב"כ קרפ ,טבה"שמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק :ךותמ


...לולל תוליבומ םיכרדה לכ

!!!ךומכ ןיא ,שפוח ,שפוח