םקשנ לע ח"מלפה ישנא

ח"מלפה תקלחמ לש הקלח
שעתב םירודכ רוצייב


רק קשנ
חצר) לארומה תמרהלו םינומיאל ליעי .דאמ באוכ - מ"ס 60 ךרעב - רצק לקמ
(םייניעב
.תובדו םיבלכ ,םיעור דגנכ דאמ ליעי ,לויט לקמכ שמשמ וניא רשאכ - ךורא לקמ
ךירוחאמ הקלחמה לכשכ רקיעב
רבעב טוטחו םירומש-תואספוק תחיתפל בוט - םידיצ ןיכס
םישקומ יוליגו יללכ םויק ,(הירואיתב) םיפיקז קוליסל ישומיש - ודנמוק ןיכס
תונורכזלו טושיקל - הירבש
הירוטה ירחא יארונ יכה רקה קשנה - הדובע-לענ

םח קשנ

תידוסי הכרדה
םיחדקא
רושמ וא רזממ םשב עודי - רזואמ
רוש םשב עודי - ראיטש
רפ םשב עודי - םולברפ
גרוב םשב עודי - גנינוארב

טלוק םשב עודי - טלוק
תורפסל סנכנש יסור חדקא רותב עודי - ןאגאנ
אלו טעמכ .קילס תוימימל דחוימב םיאתמ - .יב.יפ
הרוי
יכוניחה וכרעב עודי ,"רמושה" חדקא - חדאראק
..םולברפ רבחל רובידה תושרםיעלקמ תת
שעתה תרצותמ םינטס
"ףילצמה" םשב עודיה ןרקמ לעב - רסיימש
בוליפנפ ישנאל םיאתמ ,דאמ דבכ .תכנואמ הלוגע תינסחמ לעב - יסור ימוט
ל"נכ תכתמ - יניפ ימוט
.0.45 רבילק .ליהבמו בוט ילכ ,תכרואמ וא הלוגע תינסחמ .ןוספמות - ילגנא ימוט
ותוא םיגרוה םהש ינפל דוע םדא-ןבה תא םיליפמ םירודכה
םילגנאה לש ןטס - ילגנא ןטס
4 ךות קילס יכרצל קרפתמ ךא ,ןטסל המוד .תירבע הדובע תרצות עלקמ תת - ת"מת
(יצרא איש) תוינש
ץראב םייטרפ םיפסואב יוצמ .ירצמ ללש קשנ .יקלטיא עלקמ תת - הטרב


םיבור
!!!רוקד- ו ןודיכ דמצה ,הרוי אל םא .תינסחמ לעב רצק דליפנא יל - ילגנא הבור
הההההא
ביצי אמא דבכ .תירירח תנווכ - ידנק הבור
םדא-ןבה תא ןסחמ לבא ,ףתכב המויא הכמ ןתונ .הנק ץוצק - תיתפרצ הניברק
רורב אלו תולגה ךרואכ ךורא - יקלטיא הבור
דיצ ןמזב ליעומ .םינטק תרפוע ירודכו ו"צרת תונורכז אלמ - טפי'ג
דחא הנק םע קר .ל"נכ - רנירג
.'48 תישאר לש םישקה םימיב זירג ךותב היקבולסוכ'צמ ץראל עיגה - יכ'צ הבור
17.35 העשב .םיזגראה וחתפנ 17.05 העשב .םינושארה םיבורה ועיגה 17.00 העשב
18.00 העשב .תונשי תוצלוח יערקב הרזחב םתוא ופטעו תולוחשמ םהב וריבעה
.תדלומה תא וליצה ךכ רחא עובש .ורי
!םיכ'צל דובכה לכ

םינומיר

ינלופ ןומיר
לע .D ןומר רותב םג עודי - ףושפש ןומר
.םירורפג תספוק י"ע קלדומ .דיוד דחא םש
דימ רטפיהל שי
.D-ה תמועל המוצע תומדקתה - ינלופ ןומר
הדירי תיוזו הובג לולסמ לעב אוה םג
תיסחי הלולת
חוטב יכה .בונג ילגנא ןומר - סלימ ןומר
השוע םימעפל .לעופ םימעפל - ןשע ןומר
ןשע קר
ןומרה ירחא םיצר - הפקתה ןומר
רתוי םיקעוצ - ץצופתמ אל םא .םיקעוצו
םהבש םינימה תעבשמ דחא - הליכא ןומר
.םינימטיוו לזרב ליכמ .ץראה הכרבתנ
..םינאת ירחא תוריצעל םרוג
םיינעה לש הלקה הירליטראה - הכודמה

הכודמו סלימ ןומיר

תומגרמ

'ץיבובייל דוד ,האיצממו הקדיוודה
.לוצ 2 הל ארק הדש קחצי - רטמילימ 52
ישאר O.Z.E.C בותכ היה היתוצצפ לע
.."המידק דחא דעצ דוע " :לש תוביתה
.שעתה תרתחמ תרצות
לע ,הדבכה הירליטראה - רטמילימ 81
ישאר H.C.M.N :בותכ היה היתוצצפ
.."תחנ טעמ תורצ הברה" :לש תוביתה
תירבע תרצות
יגולותימ קשנ - הקדיוד


םיעלקמ
..ח"מלפל םייתעשל םעפ לכ לאשוהש םיריפאגה קשנ ,1914-18 יכזנגמ- ןאג סיאול
ידעלג רפכ תומדאב םויה דע יוצמ .םילוקלק ןומה .הירוסמ ישיו ללש - סק'צוה
הלא רותב םג שמשל לוכי .הטמלמ תינסחמ .ינלופ עלקמ - סקר
- הנק הפלחה .םייתש-פא - תינסחמ תפלחה .ח"מלפה לע ביבח יכה עלקמה - ןרב
.שולש-םייתש-פא
קר .ונלש תיכ'צה הקסיעה רחאלש החוורה ימי ילכ . GM34 תובית ישאר - ד"לגמ
...ויבא לעניא - ולש הלועפה זגרא
הברה ליצה .היה אל ונממ דבכ יכ ,דבכ עלקמ ול וארק ותעשבש ינוניב עלקמ - הזב
.חוטב תווממ םישנא
ןיב שבדה-חריליחתהש ינפלו A.M.X הו םינאגארואה ועיגהש ינפל דוע - וטש
עלקמה תא (הלוטמל תינופצ) ןויע-'גרמ לש תועבגה ינפ לע ונפסא ,תפרצו לארשי
הטמלמ תינסחמה תא וסינכה המל רורב אל .ןומרא - ושוריפש - וטש - הזה דמחנה
.הניברקל ומיאתה אל םירודכה המלו
שיש םירפסמ ויה םינעלקמל םיסרוקב - (הירי תנוכמ) - (הקרוחש) הזולצראוש
םהיניע ומב התוא וארש םינעוטש הלאכ שי .ץראה לכב םירודכ ףלא תאזה הנוכמל
ןיידעו .התיה לשמ קרו הארבנ אלו התיה אל יכ םירחא םירובס םתמועל ;ךשוחב
.תוקולח תועדה
הצרא תולעל החילצה אל םיצמאמה תורמל .בייפ'צ ישנא לש הירי תנוכמ - םיסקמ

!קילס

המגרמהרבסה קשנ
.הטימל תחתמ םיבור השולש ךיישל שי ןוקקב :רסמ ןינד ארזע - היצמרופניאה
בוט יכה ישילשהו .רצק רקונה - ילגנא דחא .רובש ולש חירבה חופת - ,ינמרג דחא
(דבלב םיחכונה תעידיל) לזרב טוחב רבוחמ
,תוומו םיעגי תועסמ ,בער דבלמ םולכ םכל חיטבמ ינניא - :ידלבירג לש אמסיסה
רחא ךלייו םוקי - דבלב םייתפש רבדב אלו ובל יקמעב ותדלומ תא בהואה לכ ךא
לוק יכ רבדמב ארוק לוק אל ,"ונמצע לע קר ךומסנ" , "ןיזדע בצמה" - קשרמ ינב
"!הרקמב אל הזו" "רבדמה לא ארוק
ןוילופנ ןייע) "םכילא תופוצ תידוהי הירוטסיה לש הנש םייפלא" - :םויה תדוקפ
(תודימריפה דיל
- םויסה ,טייגניו - ךשמהה ,םיקקלמהו ןועדגב הלחתהה .תוחפל תועש שמח - האצרהה
ונא ונימי
יב.יפ חדקאמ םיינזוא תושירחמ תוירי יתש םיוולמ ריאי-ןב רזעילא ירבד - הדצמ
...לוכי התא םג ,הלוכי הלוש םא - האוושהה


172 'מע ,רפח םייחו ירוג םייח ,רמזו תולילע טוקלי ,ח"מלפה תחפשמ :ךותמ