םיריש בותכל ליחתה ירו'ג ךיא
הרטעמ ריסאה
תבש לש יוג
עמשוממ הקי
םיליפעמ דירומ ינב
רזומ קחשמ
דגא תפוק
תוירזכא


ןחנצ לע בכור וקימרבא
ךודרמ לש תוחאה
תידוסי הכרדה
ןטק ליגרתדחואמה ץוביקה תאצוה תובידאב *