הכחמ הביטחה
לבאה שרמ
םיטסיביטקא


תרזוח הירוטסיהה יתובר
השיגפה
םיקיתווה ריש


..תותיפ ונלכא םינש תואמ
פי'גה ייה
סקזה ריש
..הפ יל דרגמ
םפש ילש חאל שי
ןמטיו ,ןמטיו
הדוקפ ןתי קר וקזה


רשגה ריש
םינלבחה
הירסיק ריש
יקלטיא לבוח ברל הבושת םואנ
השק למנב םא
םיברעתסמה יריש
ם"וקאלו םירבחמל תורומש תויוכזה © ירוג םייחו רפח םייח ,רמזו תולילע טוקלי ,ח"מלפה תחפשמ ךותמ